UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Fondacija „Sestre Bulajić“
11000 Beograd, Studentski trg 1

Beograd, 10.04.2019. godine
03 Broj: 612-1669/1-19

Na osnovu čl. 5 i 7. Statuta Fondacije „Sestre Bulajić“, broj: 06-298/4-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije „Sestre Bulajić“, na sednici održanoj 10.04.2019. godine, donosi:

O D L U K U

O RASPISIVANJU OGLASA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE
FONDACIJE „SESTRE BULAJIĆ“

Član 1.
Raspisuje se Oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije „Sestre Bulajić“ za po dva najbolja odbranjena diplomska rada na osnovnim studijama iz arhitekture i fizičke hemije odbranjena na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Član 2.
Nagrada u neto iznosu od po 30.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Sestre Bulajić“.

Član 3.
Na Oglas se mogu prijaviti kandidati koji su u periodu od 16. juna 2018. godine do 15. juna 2019. godine diplomirali na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Član 4.
Potrebna dokumentacija:
• Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1),
• Diplomski rad kandidata,
• Uverenje o diplomiranju ili fotokopija diplome,
• Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

Član 5.
Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2019. godine.
Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Član 6.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon (011) 3207-426.

Član 7.
Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrši Arhitektonski fakultet, odnosno Fakultet za fizičku hemiju, koji predloge za dodelu nagrada dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije.

Član 8.
Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs,  u delu “Stipendije i konkursi”, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za fizičku hemiju.

Član 9.
Na Odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Vladimir Mako

Konkurs za dodelu nagrada Fondacije „Sestre Bulajić“ za 2018/2019. godinu