UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naučna monografija: “Pojmovnik prostornog planiranja” – Jasna Petrić i Milena Milinković

Korice publikacije: “Pojmovnik prostornog planiranja” – Jasna Petrić i Milena Milinković

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo knjigu “Pojmovnik prostornog planiranja” – autorki Jasne Petrić i Milene Milinković, izdavač: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS 2017. Knjiga je rezultat ideje da se na jednom mestu objedine i sistematizuju termini koji se koriste u prostornom planiranju. Potreba da se objavi ovakav pojmovnik je potekla iz činjenice da u praksi prostornog planiranja postoji praznina kada je u pitanju sveobuhvatan prikaz termina koji se koriste u ovoj struci.

Iz uvoda
… U začetku, ova ideja bila je ograničena samo na formiranje liste termina iz oblasti prostornog planiranja kako bi se omogućilo njihovo uvrštavanje u domenski rečnik korpusa srpskog jezika. Međutim, ubrzo se javila naša želja i potreba da se ovo pretvori u pravi Pojmovnik koji će, pored primarne funkcije izvora informacija o sadržaju pojmova koji se koriste u prostornom planiranju, u velikoj meri doprineti teorijsko-metodološkoj bazi prostornog planiranja i pojašnjenju njegove aplikativne strane.

Takvo delo zasigurno može koristiti studentima studijskog programa: prostorno planiranje, ali se ne treba ograničavati samo na pomenutu grupu studenata, kao ni na one koji se tek upoznaju sa strukom prostornog planiranja. Prepoznaje se značaj za daleko širi krug naučnika i stručnjaka koji žele da se informišu ili podsete na teorijske i stručne pojmove, koji su zbog interdisciplinarnog karaktera prostornog planiranja, potekli iz naučnih oblasti i disciplina vezanih za: prirodne sisteme i resurse; stanovništvo i socijalni razvoj; sociologiju; pravo; arhitekturu i urbanizam; geografiju; urbani i ruralni razvoj; ekonomiju; prostorni razvoj privrednih delatnosti; regionalni razvoj; infrastrukturne sisteme; ekologiju; zaštitu životne sredine, predela, prirodnih i kulturnih dobara i dr.

Ništa manji nije značaj i uloga koju ovaj Pojmovnik može imati za ostale korisnike, npr. predstavnike uprave ili javnih ustanova; pojedince, grupe ili organizacije sa učešćem ili interesom u procesu upravljanja prostornim razvojem; privatni sektor; investitore/naručioce izrade planskih dokumenata; kao i za šire građanstvo, sa ciljem da im se pojmovi prostornog planiranja izlože na jasan i razumljiv način….

Pojmovnik-prostornog-planiranja_Korice

Korice publikacije: “Pojmovnik prostornog planiranja” – Jasna Petrić i Milena Milinković

Izvodi iz recenzija

„…Monografija „Pojmovnik prostornog planiranja“, svojim stanovištem, selekcijom i opisom termina koji su deo leksike prostornog planiranja predstavlja jedinstven rezultat ove vrste u Srbiji i u okolnim državama čiji je sistem planiranja sledio sličnu tradiciju u okviru bivše Jugoslavije. Teorijski, aplikativno-naučni i multidisciplinarni karakter ovog dela čini ga značajnim za sve kojima su potrebne informacije o značenju termina poreklom iz naučnih oblasti i disciplina vezanih za: prirodne sisteme i resurse; stanovništvo i socijalni razvoj; urbani i ruralni razvoj; prostorni razvoj privrednih delatnosti; regionalni razvoj; infrastrukturne sisteme; zaštitu životne sredine, predela, prirodnih i kulturnih dobara i dr.(…)“
Prof. dr Branka Tošić, redovni profesor
Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

„…Materija obrađena u „Pojmovniku prostornog planiranja“ rezultat je kompleksnog i komplementarnog istraživačkog rada autora koji su objedinili znanja iz domena prostornog planiranja i jezičke i informatičke prakse. Promoviše se holistički način razmišljanja, a ujedno potvrđuje značaj izbora i komponovanja interdisciplinarnih pristupa. Uloga ovog dela nije udžbeničkog karaktera, ali će umnogome pomoći studentima prostornog planiranja za sticanje opšte predstave o značenjima termina koji su deo njihovog budućeg profesionalnog rečnika.(…)“
Prof. dr Dejan Đorđević, redovni profesor
Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

„…Usmerenim i balansiranim pristupom koji u monografiji primenjuju, pre svega kroz tretman literature i sagledavanje činjenica koje određuju pojmove prostornog planiranja, autorke uspevaju da prikažu na jednom mestu zaista dragocen materijal. Otuda ova monografija popunjava prazninu koja je odavno postojala u domaćem naučnoistraživačkom fundusu znanja u ovoj oblasti.(…)“
Prof. dr Marija Maksin, naučni savetnik,
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Pojmovnik-prostornog-planiranja_ODABRANO---3-of-8

“Pojmovnik prostornog planiranja” – Jasna Petrić i Milena Milinković
Odabrane stranice publikacije: “Pojmovnik prostornog planiranja” – Jasna Petrić i Milena Milinković | Foto: M.Bulatović
Naslov: Pojmovnik prostornog planiranja
Autori: Jasna Petrić i Milena Milinković
Izdavač: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS)
Za izdavača: dr Saša Milijić, direktor
Recenzenti: prof. dr Branka Tošić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
prof. dr Dejan Đorđević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
prof. dr Marija Maksin, naučni savetnik, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Urednici: dr Miodrag Vujošević, naučni savetnik, dr Nikola Krunić, naučni saradnik, dr Boško Josimović, viši naučni saradnik
Dizajn korica: Simona Dašić Raca
Štampa: Planeta Print, Beograd
Tiraž: 200
Format: 240 x 190 mm
Stranica: 351 strana
Povez: mek povez
ISBN 978-86-80329-88-8

Pojmovnik-prostornog-planiranja_ODABRANO---6-of-8

“Pojmovnik prostornog planiranja” – Jasna Petrić i Milena Milinković

O autorkama

Dr Jasna Petrić, diplomirani prostorni planer, rođena je 11. juna 1974. godine u Beogradu, Republika Srbija. Po završetku Šeste beogradske gimnazije (smer: matematičko-programerski saradnik) 1993. godine upisuje studije Prostornog planiranja na Geografskom fakultetu, PMF, Univerziteta u Beogradu. Nakon osnovnih studija, 1999. godine dobija stipendiju za doktorske studije od Fakulteta za inženjerstvo Univerziteta Stratklajd (Faculty of Engineering, University of Strathclyde) u Glazgovu, Velika Britanija, gde doktorira 2003. godine na Departmanu za arhitekturu i graditeljstvo (Department of Architecture and Building Science).

Od avgusta 2004. godine je zaposlena u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), trenutno u zvanju viši naučni saradnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu IAUS-a. Licencu Inženjerske komore Srbije za odgovornog planera stekla je 2010. godine. Autor je oko 70 naučnih publikacija u oblasti održivog urbanog i regionalnog razvoja, rezidencijalnih preferencija, socioekonomskih analiza i projekcija. Rukovodilac je domaćeg naučnog projekta IAUS-a u oblasti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja u periodu 2011-2017. godine. Učesnik je na nekoliko međunarodnih naučnih i regionalnih projekata.

U dosadašnjem stručnom radu rukovodila je izradom dva Prostorna plana područja posebne namene, a takođe je učestvovala kao član tima iz IAUS-a u izradi 15 prostornih i urbanističkih planova na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore. Angažovana je u okviru izdavačke delatnosti IAUS-a, kao predsednik Izdavačkog saveta IAUS-a (od aprila 2015. godine) i član uređivačkog odbora časopisa međunarodnog značaja “SPATIUM” (od 2015. godine). Član je Redakcionog odbora vodećeg nacionalnog časopisa „Izgradnja“ (od decembra 2012. godine). Zamenik je predsednika Naučnog veća IAUS-a (od aprila 2015. godine). Zajedno sa kolegama iz IAUS-a, dobitnik je Treće nagrade na 23. međunarodnom salonu urbanizma u Beogradu (2014. godina), i priznanja na 25. međunarodnom salonu urbanizma u Sremskoj Mitrovici (2016. godina) za radove u kategoriji Istraživanja i studije iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja.


Milena Milinković, diplomirani bibliotekar, rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu, smer: Kultura informisanja. Osnovne akademske studije, je upisala 2007. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku i stekla zvanje diplomirani bibliotekar i informatičar 2011. godine. Master akademske studije završila je 2013. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad pod nazivom „Bibliografija časopisa Arhitektura i urbanizam (ISSN 0354-6055)” i stekla zvanje master profesor jezika i književnosti. Doktorske akademske studije, upisala je 2013. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao doktorand Filološkog fakulteta u Beogradu, školske 2015/2016. godine bila je angažovana u procesu nastave na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku na predmetu Struktura informacija 2.

Autor je nekoliko naučnih radova u domaćim časopisima i na međunarodnim konferencijama. Aganžman u stručnoj praksi započela je u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu, juna 1990. godine i na tom mestu je bila zaposlena do 2011. godine. Takođe, od maja do septembra 1997. radila je na reviziji, inventarisanju i signiranju celokupnog fonda biblioteke Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu. Od septembra 2011. godine zaposlena je u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) na poslovima bibliotekar-dokumentarist i saradnik za statističku obradu podataka. Od 2014. godine zaposlena je kao stručni saradnik, a od 2017. godine i kao istraživač-pripravnik u Centaru za informatiku, publicistiku i edukaciju IAUS-a. Godine 2012. u Biblioteci IAUS-a je radila na uvođenju sistema COBISS.SR za uzajamnu katalogizaciju u mreži COBISS.Net.

Osim toga, radila je na sređivanju i sistematizaciji arhivske građe Instituta. Angažovana je u okviru izdavačke delatnosti IAUS-a, kao sekretar Izdavačkog saveta IAUS-a (od 2015. godine), kao sekretar vrhunskog časopisa nacionalnog značaja „Arhitektura i urbanizam” (od 2012. godine) i časopisa međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom “SPATIUM” (od 2015. godine). Kao saradnik je učestvovala u projektu pod nazivom „Istraživanje i valorizacija urbanističkih planova iz 20. veka gradova u Srbiji“, koji je realizivan od juna do decembra 2015. godine u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije. Licencu za kreiranje bibliografskih zapisa za monografske publikacije u sistemu COBISS.SR stekla je 2006. godine. Član je Društva za jezičke resurse i tehnologije (JeRTeh), Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije i Bibliotekarskog društva Srbije.