UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Nagrada Veselina Lučića za 2019. godinu za najbolja naučna i književna ostvarenja

Zadužbina Veselina Lučića
Studentski trg 1
Beograd

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23.01.2012.godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 31.10.2018. godine, donosi:

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
„NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
ZA NAJBOLJE KNJIŽEVNO OSTVARENJE
NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića” za 2019. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2018. godini.

Član 2.
Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Član 3.
Kriterijumi koje književno delo mora da zadovolji:
– delo mora biti ostvarenje jednog autora,
– delo mora biti objavljeno kao zasebna knjiga u najmanje 300 primeraka, sa CIP zapisom i ISNB brojem,
– delo treba da ima najmanje 3 tabaka, tj. 48 strana,
– delo mora biti prvi put objavljeno u 2018. godini,
– u izbor mogu ući samo umetnička ostvarenja: roman, zbirka pripovedaka, zbirka pesama, drama, esej, putopis i memoari.
Uz prijavu je poželjno priložiti recenzije.

Član 4.
Rok za podnošenje prijava je od 20.02. – 19.04.2019. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – Konkurs za „Nagradu Veselina Lučića“ za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
Uz prijavu podneti 6 (šest) primeraka književnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Član 5.
Izbor najboljeg književnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.
Član 6.
Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 7.
Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

Član 8.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426.

Član 9.
Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

PREDSEDNIK
ODBORA ZADUŽBINE

Prof. dr Sofija Stefanović


Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23.01.2012. godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 31.10.2018. godine, donosi:

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
„NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
ZA NAJBOLJE NAUČNO OSTVARENJE
NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića” za 2019. godinu, za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2018. godini.

Član 2.
Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Član 3.
Kandidati na Konkurs mogu prijaviti sledeća naučna ostvarenja:
– monografija,
– poglavlje u monografiji,
– naučni rad.
Navedena naučna ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije).
Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao i udžbenička literatura.

Član 4.
Rok za podnošenje prijava je od 20.02. – 19.04.2019. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – Konkurs za „Nagradu Veselina Lučića“ za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
Uz prijavu podneti 6 (šest) primeraka naučnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Član 5.
Izbor najboljeg naučnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.

Član 6.
Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 7.
Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

Član 8.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426.

Član 9.
Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

PREDSEDNIK
ODBORA ZADUŽBINE

Prof. dr Sofija Stefanović