УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Задужбина Веселина Лучића
Студентски трг 1
Београд

На основу члана 6. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23.01.2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној 31.10.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2019. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2018. години.

Члан 2.
Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.
Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:
– дело мора бити oстварење једног аутора,
– дело мора бити објављено као засебна књига у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
– дело треба да има најмање 3 табака, тј. 48 страна,
– дело мора бити први пут објављено у 2018. години,
– у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.
Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

Члан 4.
Рок за подношење пријава је од 20.02. – 19.04.2019. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.
Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.
Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.
Члан 6.
На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.
На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Члан 8.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 9.
Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

Проф. др Софија Стефановић


На основу члана 6. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23.01.2012. године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној 31.10.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОСТВАРЕЊЕ
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2019. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2018. години.

Члан 2.
Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.
Кандидати на Конкурс могу пријавити следећа научна остварења:
– монографија,
– поглавље у монографији,
– научни рад.
Наведена научна остварења морају бити штампана код еминентног домаћег, односно страног издавача (пожељно је приложити рецензије).
Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као и уџбеничка литература.

Члан 4.
Рок за подношење пријава је од 20.02. – 19.04.2019. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.
Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака научног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.
Избор најбољег научног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

Члан 6.
На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.
На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Члан 8.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 9.
Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

Проф. др Софија Стефановић