УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
објављује конкурс, за избор

Наставника у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: Архитектонске конструкције, на Департману за архитектонске технологије.
Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.

Наставника у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: Архитектонске конструкције, на Департману за архитектонске технологије.
Избор се врши на одређено време, са пуним радним временом, на временски период од пет година.

Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, на Департману за архитектонске технологије.
Избор се врши на одређено време, са пуним радним временом, на временски период од пет година.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС , 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), чланом 74. Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ“, бр. 119/18) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ“, бр. 115/17).

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204
са назнаком “За конкурс”

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Датум оглашавања: 13.02.2019. године, недељни лист Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“
Датум истека рока за пријављивање: 28.02.2019. године

Конкурс за избор наставника – 13.02.2019.