UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET
objavljuje konkurs, za izbor

Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam.
Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom.

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US i 113/17), članom 74. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 73/18), Statutom Univerziteta u Beogradu („Glasnik UB“, br. 201/18), Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik UB“, br. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 i 203/18), Statutom Fakulteta (“Sl. bilten AF“, br. 119/18) i Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (“Sl. bilten AF“, br. 115/17).

Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma, overena kopija uverenja o državljanstvu, podnose se na adresu:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204
sa naznakom “Za konkurs”

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Datum oglašavanja: 16.01.2019. godine, nedeljni list Nacionalne službe za zapošljavanje „POSLOVI“
Datum isteka roka za prijavljivanje: 31.01.2019. godine

Konkurs za izbor nastavnika – 16.01.2019.