УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Урбанистичко-архитектонски конкурс за подручје Савског трга и сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице, Београд

Програм конкурса за отворени, анкетни, једностепени урбанистичко-архитектонског конкурс за подручје Савског трга (T) са делом парцеле Старе Железничке станице ка Савском тргу и ка Карађорђевој улици (KЛ5) и сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице (СК1) – ГО Савски венац

Расписивач / Наручилац конкурса: Град Београд
Спроводилац конкурса: Удружење архитеката Србије, Кнеза Милоша 7а/III, Београд

1. Повод и циљ израде конкурса

Непосредан повод за припрему и реализацију овог Конкурса представља Одлука града Београда да се након спроведеног конкурса за решење спомен – обележја Стефану Немањи на Савском тргу у Београду и у складу са смерницама за спровођење Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат “Београд на води” (“Сл. гласник РС”, бр. 7/15, у даљем тексту ППППН Београд на води), којим је, између осталог, предвиђено и измештање Главне Железничке станице у Београду и Аутобуске станице Београд, чиме се иницира значајна промена карактера овог подручја, у смислу садржаја и начина коришћења, приступи активностима на раеализацији јавног архитектонско – урбанистичког конкурса за подручје Савског трга са Зградом старе Железничке станице и Сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице са планираним објектом културе намењеном креативној индустрији.

Циљ израде конкурса је избор најбољих архитектонско-урбанистичко-пејзажних решења партерног уређење Савског трга са делом парцеле Старе Железничке станице, ка Савском тргу и ка Карађорђевој улици која са подручјем Савског трга чини визуелну и амбијенталну целину и Сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице.

Имајући у виду потребе грађана и интенције Градске управе Београда да отворене јавне градске просторе и садржаје који их окружују учине доступнијим пешацима, активнијим и привлачнијим за различите групе корисника, предметни урбанистичко-архитектонски конкурс којим су обухваћена две целине: Целина 1 – Савски трг и Целина 2 – Сквера на углу Карађорђеве и Травничке расписује се и у циљу афирмисања јавног интереса.

Konkurs_za-Savski_trg_2018_opt
Слика 1 – Приказ позиција: Целина 1 – Савски трг и Целина 2 – Сквера на углу Карађорђеве и Травничке, Београд

Тежња је да се у изабраним конкурсним решењима за уређење ових централних градских простора, у складу са данашњим урбаним, социјалним и друштвеним потребама грађана и посетилаца Београда, омогући функционалан, квалитетан и садржајно креативан боравак на отвореном јавном градском простору, као и уклапање у контекст постојећих и планираних објеката у непосредном окружењу имајући у виду културно – историјски значај и контекст предметног простора.

По врсти, урбанистичко – архитектонског конкурс је отворени, анкетни, једностепени, на кojем ће се изабрати најбоље рeшeњe архитектонског и пejзaжнoг уређења отворених јавних простора.

Изабрана решења биће основ за израду урбанистичко-техничке и пројектне документације за потребе реализације уређења и изградње на предметним локацијама.

Целина 1 – Савски трг

4.1 Предмет конкурса, опште смернице и препоруке

Предмет конкурса обухвата пројектантско и програмско решење партерног уређења отворених јавних простора у оквиру две целине: Целина 1 – Савски трг (Т) укључујући и зону испред Старе Железничке станице ка Савском тргу и Карађорђевој улици (део парцеле КЛ5) која са подручјем Савског трга чини визуелну и амбијенталну целину и Целина 2 – Сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице (СК1).

Конкурсно решење подразумева, пре свега, формирање амбијената афирмативних у односу на контекст, значај и високе културно-историјске вредности простора, са програмским и пејзажним уређењем слободних и зелених површина у складу са потребама, како постојећих, тако и планираних садржаја.

Целину 1 – Нови Савски трг чини простор обухваћен новом полукружном регулацијом пешачке површине Савског трга, затим југоситочном регулацијом пешачке површине Карађорђеве улице до раскрснице са новопланираном САО-6, југозападном регулацијом САО6 до грађевинске линије доградње зграде Железничке станице, затим грађевинском линијом постојеће зграде Железничке станице ка Карађорђевој улици и ка Савском тргу, линијом границом садшње зоне перона и границом парцеле Поште.

Целину 2 – Сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице чини простор обухваћен улицама Карађорђево, Травничком и регулационом линијом нове изградње КЛ2.

Обухват Целина 1 и 2 приказани су Пратећој конкурсној документацији: I ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ / Границе конкурсног обухвата.

Уређење новог Савског трга и сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице, примарно се односи на дефинисање новог карактера ових отворених, јавних, градских, простора у складу са наменама у њиховом окружењу, водећи рачуна о томе да предложена решења подржавају постојеће и уводе нове пешачке токове, у циљу формирања јединствене мреже јавних површина дуж Карађорђеве улице и безбедног кретања.

Од учесника конкурса очекује се архитектонско-урбанистичко-пејзажна решења партерно уређења отворених јавних простора Целинe 1 и Целинe 2:

 • Новог Савског трга у складу са контекстуалним карактеристикама и вредностима окружења, водећи рачуна да Савски трг представља и “предворје” културног добра од великог значаја намењеног Историјском музеју Србије, да ће се у оквиру трга налазити и споменик једаном од најзначајнијих српских владара – Стефану Немањи, као и да новоформирани простор треба да је у складу са потребама савремених модела коришћења јавних градских простора за најразличитије групе корисника.
 • Сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице – формирање отвореног јавног простора у складу са контекстуалним карактеристикама и изузетним вредностима окружења којим је овај сквер дефинисан, у складу са потребама садржаја нове изградње у његовом залеђу као и различитих група корисника.

При формирању архитектонско-урбанистичко-пејзажних решења отворених јавних простора, неопходно је обезбедити адекватан ниво флесибилности, да би, током даље разраде, било могуће, усклађивање решења са функционалним и садржајним потребама реконсктрукције, доградње и нове изградње.

Предложена пројектантска и програмска решења морају бити примерена најрепрезентативнијем и културно-историјски, једном од најзначајнијих делова Београда, утемељена на вредновању постојећих историјских, природних, културолошких и функционалних значења овог простора.

При пројектовању потребно је остварити висок естетски стандард…

… опширније у документу: ПРОГРАМ КОНКУРСА на дну странице.

Целина 2 – Сквера на углу Карађорђеве и Травничке, Београд

5. Критеријуми за оцену радова

Поред поштовање и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
• Јасан просторни концепт, препознатљив у основној идеји,
• Карактер и квалитет унапређења урбаног идентитета,
• Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног решења,
• Урбанистичко-архитектонско и пејзажно обликовање и амбијенталне карактеристике решења,
• Однос према контексту, градитељском и културном наслеђу,
• Економичност решења у извођењу и експлоатацији,
• Примена еколошки и енергетски одрживих решења очувања и унапређење квалитета животне средине (примена еколошког дизајна),
• Спроводљивост решења у складу са конкурсним условима,
• Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

6.1. Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 28. Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, број 31/2015), имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине или правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре.

Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу конкурсних решења, као и студенте.

Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

Обавезни услови за учешће на конкурсу:
• Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.
• Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене расписом конкурса.

6.6. Конкурсни рокови

 • Почетак конкурсног рока / датум оглашавања: 19.11.2018.
 • Конкурсна документација преузима се бесплатно са веб-порталa Управе Града Београда (http://www.beograd.rs/) и Удружења архитеката Србије (http://www.u-a-s.rs/)
 • Рок за постављање питања је до 06.12.2018.
  Питања се могу постављати на адресу sas-dab@eunet.rs. Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на интернет страни Града Београда, интернет страни Удружења архитеката Србије у року од седам дана од истека рока за постављање питања и исти ће бити доступни на интернет странама до рока за предају радова.
 • Рок за предају радова конкурса је 15.01.2019. до 15:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин предаје (непосредно или поштом). Учесници на конкурсу сами сносе све трошкове слања свог конкурсног рада. Адреса на коју се предају радови је: УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ, Кнеза Милоша 7а/III, 11000 Београд, СРБИЈА
 • Објављивање резултата конкурса: 31.01.2019.
 • Резултати ће бити објављени на интернет страни Удружења архитеката Србије, интернет страни Града Београда. (http://www.beograd.rs/)
 • Награђени и ненаграђени радови, у електронском формату биће постављени на интернет странама Града Београда и Удружења архитеката Србије у року од 30 дана од дана објављивања резултата Конкурса. Уз све радове биће објављени основни подаци (шифра рада, награда, име(на) аутора уколико другачије није назначено у пријави за Конкурс.
 • Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће организована најкасније 60 дана након објављивања резултата конкурса .
 • О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени на интернет порталу Удружења архитеката Србије, за радове из иностранства учесници сами сносе трошкове повратка рада на назначену жељену адресу, уколико желе да им се врати ненаграђени рад.

6.7. Врста и висина награда

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 75.000,00 евра према следећој расподели:
• Прва награда 50.000,00 евра
• Друга награда 15.00,00 евра
• Трећа награда 10.000,00 евра

Жири конкурса може доделити и додатне откупе у висини од по нето 5.000,00 евра – изван предвиђеног нето наградног фонда а највише до четири додатна откупа.

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.

Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом – расписом у року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца.

6.8. Састав жирија и известиоци

Чланови жирија:
проф. Јанез Кожељ, архитекта, представник Удружења архитеката Србије
Јован Митровић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије
Милутин Фолић, архитекта, Градски урбаниста Града Београда, представник Наручиоца
Др Милена Кордић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије
Osama Al Hassan, пејзажни архитекта, представник Наручиоца

Известиоци:
Тамара Петровић Комленић, архитекта
Др Милена Грбић, архитекта

Секретар жирија:
Ана Главички