УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –  АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
објављује конкурс, за избор:

Наставника у звање  ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам.
Избор се врши на одређено време у трајању од пет година, са пуним радним временом.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), чланом 74. Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18), Статутом Универзитета у Београду  („Гласник УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у  Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ“, бр. 116/17-пречишћен текст) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Архитектонском факултету у Београду  (“Сл. билтен АФ“, бр. 115/17).

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204
са назнаком “За конкурс”
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Датум оглашавања: 14.11.2018. године, недељни лист Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“
Датум истека рока за пријављивање: 29.11.2018. године

Конкурс за избор наставника – 14.11.2018.