UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Stipendije Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“ za 2018/19.

FONDACIJA
„NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“
Studentski trg 1,
11000 Beograd

Beograd, 09.10.2018. godine
03 Broj: 67-4529/1-18
MP/MM

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, broj: 06-300/4-12 od 24.01.2012.godine, Odbor Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, na sednici održanoj 09.10.2018. godine, doneo je:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE „NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“
ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu četiri stipendije za školsku 2018/2019. godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:
• Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
• Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
• Grupacije medicinskih nauka,
• Grupacije društveno-humanističkih nauka.
Na Konkurs se mogu prijaviti 4 studenta osnovnih i master akademskih studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00.
3) drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.).

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
• Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1,
• Uverenje fakulteta o upisu školske 2018/2019. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
• Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
• Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.
Kompletna dokumentacija navedena u članu 5. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 14. novembra do 14. decembra 2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon (011) 3207-426 i na internet stranici Univerziteta u Beogradu: http://bg.ac.rs/ – u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 7.
Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 8.
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ u delu „Stipendije i konkursi“.

PREDSEDNIK
ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Miloš Nedeljković

Odluka o konkursu za dodelu stipendija Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“ za 2018/19.