UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Stipendije fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za 2018/19.

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke
B e o g r a d, Studentski trg 1

Beograd, 09.10.2018. godine
03 Broj:67-4530/1-18
MP

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, broj 06-17570/14-12 od 26.12.2011. godine, Odbor Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, na sednici održanoj 09.10.2018. godine, doneo je:

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJE
FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA-SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE
ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu 1 (jedne) stipendije Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke studentu Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2018/2019 godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija sa fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, koji se u školskoj 2018/2019 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00.
Prednost će imati studenti koji su upisani na akreditovani studijski program/modul menadžmenta ili trgovine.

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ – u delu „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1,
2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2018/2019 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
4. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.
Kompletna dokumentacija navedena u članu 5. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 14. novembra do 14. decembra 2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – za Konkurs Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.
Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Član 7.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426.

Član 8.
Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 9.
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

PREDSEDNIK
ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Maja Levi-Jakšić

Odluka o konkursu za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku 2018/19.