УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке
Б е о г р а д, Студентски трг 1

Београд, 09.10.2018. године
03 Број:67-4530/1-18
МП

На основу члана 6. Статута Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, број 06-17570/14-12 од 26.12.2011. године, Одбор Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 09.10.2018. године, донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ
ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу 1 (једне) стипендије Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке студенту Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2018/2019 годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, који се у школској 2018/2019 години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
Предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Члан 4.
Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у формату ПДФ са интернет странице Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/ – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1,
2. Уверење факултета о упису школске 2018/2019 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.
Комплетна документација наведена у члану 5. Одлуке, доставља се у електронској форми, у ПДФ формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 14. новембра до 14. децембра 2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.
Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 7.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.
Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/ у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 9.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Маја Леви-Јакшић

Одлука о конкурсу за доделу стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2018/19.