УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Гостујуће предавање: “Поједини проблеми квалитета и квантитета вода у Србији – стање и потенцијална решења” – доц. др Ратко Бајчетић

Dr_Ratko_Bajcetic_opt

др Ратко Бајчетић – Доцент на Факултету за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад

Позивамо вас да присуствујете гостујућем предавању доцента др Ратка Бајчетића, Помоћника покрајинског секретара АП Војводине за урбанизам и заштиту животне средине, које ће се одржати у петак, 26.10.2018. године у 18.00 часова, у свечаној сали (200) Архитектонског факултета у Београду, под насловом:

“Поједини проблеми квалитета и квантитета вода у Србији – стање и потенцијална решења”

Предавање се одржава у оквиру програма предмета: МАСИУ-11041 ИП01_Интегрална анализа територије и отворено је за све заинтересоване.

Добродошли!

Кратка биографија:
Доц. др Ратко Бајчетић је одбранио докторску дисертацију са темом „Идентификација доминантних учесника у партиципативном моделу одлучивања у водопривреди“ на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду на смеру Планирање и менаџмент водних ресурса. На месту самосталног инжењера за информациони систем радио је у водопривредним предузећима „Дунав“ и „Србијаводе“ из Новог сада. Као главни инжењер – пројектант ГИС-а у ЈВП „Воде Војводине“ радио је у периоду од 2008 до 2018. године. Тренутно је запослен као Помоћник покрајинског секретара АП Војводина за урбанизам и заштиту животне средине.

Током рада у водној делатности, учествовао је у реализацији пројекта развоја водопривредног информационог система, као и на пројектовању и формирању база просторних података. Учествовао је на више домаћих и међународних пројеката у водопривредној и геоинформационој струци. Члан је више међународних радних група и других стручних тела у области водопривреде и ГИС. Коаутор је методологије шифрирања површинских вода „Шифрарника водотокова на водном подручју Дунав“ који се у ЈВП „Дунав“ примењује од 1997. године, а од 2005. године у званичној је употреби на територији Републике Србије.

До сада је објавио 38 (тридесет осам) стручних и научних радова у престижним светским и домаћим часописима. Коаутор је и две монографске публикације, за потребе ОЕБС. Члан је више домаћих професионалних удружења, међу којима и Удружења бујичара Србије и Јединственог информатичког савеза Југоисточне Европе, а од 2012-те члан је ASCE (American Society of Civil Engineers). ОЕБС га је 2012. године именовао у звање сениор експерта за питања управљања водним ресурсима.


Lista skorijih publikacija:
• Srđević, Z., Bajčetić R., Srđević B. (2012): Izbor učesnika u upravljanju u participativnom modelu odlučivanja u vodoprivredi, Vodoprivreda, ISSN 0350-0519, Vol. 44 (2012), No 255-257, str. 215-224. (M51)

• Srdjevic, B., Srdjevic, Z., Bajcetic, R., Lakicevic, M. (2012): Evaluating lowland forestation options along major waterways in Vojvodina Province of Serbia with AHP and GIS, In proc. of the COST FP0603 Final Conference ‘Forest models for research and decision support in sustainable forest management’, Pierroton (Bordeaux), France, 1-2 March 2012, pp. 68. (M34)

• Srđević, Z., Srđević, B., Blagojević, B. and Bajčetić, R. (2013): Sistem Mulino DSS/K (mDSS/K) za podršku participativnom odlučivanju u slivu Krivaje, Tematski zbornik radova Melioracije 13, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za uređenje voda, Novi Sad, str. 158-166. (M45)

• Vojvodic, J. And Bajcetic, R (2014): Possibilities of Irrigation and Implementation of ENORASIS platform in Serbia, Conference Abstract, Final conference of the FP7 ENORASIS Project, IRLA 2014 International Symposium: The Future of Sustainable Irrigation Management in Europe, Conference proceedings, Patras, Grece, p 12(Abstract). (M34)

• Srđević B., Srđević Z., Bajčetić R., Blagojević B. (2014): Participative decision making to define priorities for water allocation in Krivaja River Basin. In the proceedings of project results the seventh scientific-technical meeting InterRegioSci 2014, Book of abstracts, p 18-19. (M34)

• Srdjevic, Z, Srdjevic, B, Blagojevic, B and Bajcetic, R. (2015): GIS Based Participative Decision Making Model for Krivaja Watershed in Serbia, Sustainable Watershed Management, CRC Press, Taylor and Fancis Group, London, p 167-168. (M34)

• Stefanović, M, Gavrilović, Z i Bajčetić, R. (2015): Lokalna zajednica i problematika bujičnih poplava, OEBS – Organizacija za Evropsku bezbednost i saradnju-Misija u Srbiji, Fiducia 011 Print, Beograd. (M43)

• Stefanović, M, Gavrilović, Z i Bajčetić, R. (2015): Local Communities and Challenges of Torrential Floods, English edition, OSCE Mission to Serbia, Fiducia 011 Print, Belgrade. (M13)

• Srđević, B., Srđević, Z., Blagojević, B. i Bajčetić, R. (2015): Mrežni model Regionalnog hidrosistema Krivaja u Vojvodini, Vodoprivreda, ISSN 0350-0519, Vol. 47 (2015), No. 273-275 str 101-109. (M51)

• Bajčetić, R., Srđević, B., Srđević, Z., Blagojević, B. i Zoranović, T. (2015): Participativno odlučivanje o prioritetima raspodele vode u slivu reke Krivaje u Vojvodini, Vodoprivreda, ISSN 0350-0519, Vol. 47 (2015), No. 273-275 str 287-293. (M51)

• Bajčetić. R. (2016): Identifikacija dominantnih učesnika u participativnom modelu odlučivanja u vodoprivredi, Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Autorski reprint. (M71)

• Lukić, V., Jevtić, G., Ilija Oparušić, I. i Bajčetić, R., (2016): Analiza kriterijuma za rekonstrukciju osmatračke mreže pijezometara na prostoru Vojvodine, XV Simpozijum srpskih hidrogeologa, Kopaonik, 14.-17. 09. 2016, pp. 509-515. (M63)

• Simić, I. and Bajčetić, R. (2016): Small Towns as Mediators Towards Spatial Resilience: Tha Case Study of Network of Settlements in Vojvodina Region, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 14, No 3, pp 331-342. (M24)

• Srdjevic, Z., Funamizu, N., Srdjevic, B. & Bajcetic, R. (2017): Grounded Theory Methodology and Public Participation in Water Management, EWRA, 10th World Congress on Water Resources and Environment “Panta Rhei”, 5-9 July 2017 Athens, Greece. (M34)

• Bajčetić R. (2017): Šifarski sistem površinskih voda Srbije, Vodoprivreda, ISSN 0350-0519, Vol.49 (2017), No 288-290, str. 275 – 286, (M51)

• Srdjevic, Z., Funamizu, N., Srdjevic, B. and Bajcetic, R. (2017): Grounded Theory methodology and public participation in water management, European Waters, EWRA, No. 60, 2017, pp. 381-386. (M21)