UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201819_reklama-MAS_800x600_drugi_rok

Opšti uslovi iz MAS Informatora 2018 - DRUGI UPISNI ROK

Arhitektonski fakultet u Beogradu u drugom upisnom roku upisuje u prvu godinu master akademskih studija 2018/19:

Na studijski program Arhitektura, na sve module, ukupno 19 studenata koji plaćaju školarinu, i to:
– Na modul Arhitektura se upisuje ukupno 10 studenata koji plaćaju školarinu;
– Na modul Urbanizam se upisuje ukupno 5 studenta koji plaćaju školarinu;
– Na modul Arhitektonske tehnologije se upisuje ukupno 2 studenta koji plaćaju školarinu;
– Na modul Arhitektonsko konstrukterstvo se upisuje ukupno 2 studenta koji plaćaju školarinu.

Na studijski program Integralni urbanizam ukupno 9 studenata koji plaćaju školarinu.

Na studijski program Unutrašnja arhitektura ukupno 11 studenata koji plaćaju školarinu.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote predviđene za upis i plaća školarinu.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalne manjine, koja su primenom Programa afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta na master akademske studije se upisuju primenom Programa afirmativnih mera, ukoliko se za takav program izjasne, a do 1% na budžetsku kvotu.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din. Uplatom naknade kandidati stiču pravo konkurisanja na jedan, ili više studijskih programa. Za svaki studijski program, kandidat popunjava poseban prijavni list.

Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

Pravo na rangiranje radi upisa na studijske programe, kojima je za upis predviđeno polaganje prijemnog ispita, stiču kandidati koji su polagali odgovarajući prijemni ispit.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat koji je stekao pravo upisa na više konačnih rang lista ili na svim, ima pravo da bira na koji će se studijski program ili modul upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj konačnoj rang listi. Kandidat će izbor modula ili studijskog programa izvršiti prilikom upisa na studijske programe. Kandidat može upisati više studijskih programa, ali samo na jednom može biti u statusu studenta finansiranog iz budžeta.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se u ČETVRTAK 11. OKTOBRA 2018. godine od 10 do 15 sati u sobi 205.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta: ČETVRTAK, 11. OKTOBAR 2018. godine u 20 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške): PETAK, 12. OKTOBAR 2018. od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta: PONEDELJAK, 15. OKTOBAR 2018. godine u 9 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

  • PONEDELJAK, 15. OKTOBAR 2018. U 10 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
  • PONEDELJAK, 15. OKTOBAR 2018. U 13 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Isticanje preliminarne rang liste: UTORAK, 16. OKTOBAR 2018. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: SREDA, 17. OKTOBAR 2018. od 09 do 15 sati i ČETVRTAK, 18. OKTOBAR 2018. od 09 do 12 sati u sobi 215a.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu: ČETVRTAK, 18. OKTOBAR 2018. do 20 sati.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: PETAK, 19. OKTOBAR 2018. od 09 do 20 sati u sobi 215a.

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu: PONEDELJAK, 22. OKTOBAR 2018. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta: PONEDELJAK, 22. OKTOBAR 2018. do 15 sati

IZMENJEN TERMINSKI PLAN: MAS 2018/19. – DRUGI UPISNI ROK

Upis kandidata

Upis kandidata:

  • UTORAK, 23. OKTOBRA 2018. godine u 9 sati. Prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis do popune svih mesta na svim studijskim programima, ispred sobe 205.
  • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 23. oktobra, do 14 sati, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
  • UTORAK, 23. OKTOBRA 2018. godine u 15 sati, ispred sobe 205, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2018/19. objavljene su u MAS INFORMATORU 2018 – DRUGI UPISNI ROK:

INFORMATOR: Master akademske studije 2018/19. – DRUGI UPISNI ROK