УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201819_reklama-OAS+IAS_800x600

Обавештење за кандидате (04.09.2018)
Листа пријављених кандидата за пријемни испит у септембарском року за упис на прву годину студијских програма Основних академских студија Архитектура 2018/19. и Интегрисаних академских студија архитектуре 2018/19. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета:
Листа пријављених кандидата – Основне академске студије Архитектура 2018/19.

Пријемни испит у септембарском року

Обавештавају се заинтересовани за студије архитектуре да ће пријемни испит у септембарском року за упис на прву годину студијских програма Основних академских студија Архитектура 2018/19. и Интегрисаних академских студија архитектуре 2018/19. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета бити одржан:

у среду, 05. септембра 2018. године у 10.00 сати.

Студијски програми за које се конкурс расписује

Основне академске студије Архитектура 2018/19
Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19

Део текста из ИНФОРМАТОРА 2018 - септембарски рок

На основу одредбе Конкурса за упис на основне академске студије Универзитета у Београду, у прву годину на студијске програме основних академских или интегрисаних академских студија Архитектонског факултета, у септембарском конкурсном року, могу се уписати 2 кандидата, држављанина Републике Србије, који су претходно школовање завршили у иностранству у току школске 2017/18 године, а којима није издато решење о нострификацији дипломе, закључно са 25.06.2018. године или ако поседују диплому ИБ матуре коју су стекли у школској 2017/18 години.

Ови кандидати се уписују преко укупне квоте из дозволе за рад. Уколико ови кандидати не остваре прописани број бодова за буџетски статус, факултет их може уписати и у статусу самофинансирајућег студента.

У другом уписном року уписују се и кандидати из пројекта Владе Републике Србије – ,,Свет у Србији” као и „Србија за Србе из региона“. Ови кандидати се уписују, у складу са посебним упутством Министарства, ван квоте и у буџетском статусу.

У прву годину на студијске програме основних академских или интегрисаних академских студија Архитектонског факултета може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна средњошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.

Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Сви пријављени кандидати полажу јединствени пријемни испит.

Пријемни испит има класификациони карактер.

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

 1. Резултата постигнутог на пријемном испиту
 2. Успеха постигнутог у средњој школи

Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

 • резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова.
 • успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова.
 • Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.
 • Успех кандидата који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme у школској 2017/2018. години се утврђује на начин да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8 а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на ИБ матури вреднује се са максималних 20 бодова.

Сведочанство о ИБ матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 одговара 8 бодова, а збирна оцена 45 одговара 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

Број бодова = 8 + (збирна оцена – 24) × 21/12

Кандидати који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme пре школске 2017/2018 године, немају право полагања у овом року.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Уколико је кандидат стекао право на рангирање на обе ранг листе и рангирао се у оквиру квоте за упис, има право да бира на који студијски програм ће се уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој ранг листи.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

 • Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.
 • Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Термински план - септембарски рок

 • Пријављивање кандидата обавиће се 03. септембра 2018. од 10 до 12 сати, у соби 205, Архитектонског факултета.
 • Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима из средње школе, на огласној табли и сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs
  понедељак, 03. септембар 2018. године до 20 сати.
 • Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху у средњој школи (техничке грешке),
  понедељак, 03. септембар 2018. од 11-12 сати у рачунарском центру архитектонског факултета.
 • ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
  среда, 05. СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ, У 10 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ
 • Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета
  среда, 05. септембар 2018. године у 8 сати.
 • Кандидати су дужни да у среду, 05. септембра 2018. године дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка пријемног испита.
 • Истицање прелиминарне ранг листе најкасније
  среда, 05. септембар 2018. до 23 сата.
 • Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи
 • Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, искључиво лично, у писаном облику на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе
  четвртак, 06. септембар 2018. од 09 до 15 сати и петак, 07. септембар 2018. од 09 до 12 сати у соби 206а.
 • Увид у радове за кандидате који су поднели жалбу Комисији
  петак, 07. септембар 2018. у 14 сати у рачунарском центру АФ.
 • Објављивање решења Комисије на поднету жалбу
  петак, 07. септембар 2018. до 20 сати.
 • Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, искључиво лично, у писаном облику на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата,
  понедељак, 10. септембар 2018. од 09 до 20 сати у соби 215а.
 • Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу
  уторак, 11. септембар 2018. до 11 сати.
 • Објављивање коначне ранг листе факултета на огласној табли и на сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs.
  уторак, 11. септембар 2018. године до 20 сати.

Упис кандидата - септембарски рок

Упис кандидата:

 • среда, 12. септембар 2018. године од 12 до 13 сати, у соби 205. Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 12. септембра 2018. године до 13 сати, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначној ранг листи.
 • среда, 12. септембар 2018. године у 14 сати испред собе 205, Архитектонског факултета, прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Основних академских студија Архитектура 2018/19. и Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектуре 2018/19. објављене су у ИНФОРМАТОРУ за септембарски рок:

ИНФОРМАТОР – септембар: ОАС и ИАС Архитектура 2018/19.