UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201819_reklama-DAS_800x600

Obaveštenje za kandidate (20.09.2018)
Prijemni ispit – INTERVJU za upis u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam 2018/19 održaće se u petak, 21. septembra 2018. godine. Ovde možete da preuzmete raspored prijavljenih kandidata za intervju.

Obaveštenje za kandidate (19.09.2018)
Prijemni ispit za upis u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam 2018/19 održaće se u četvrtak, 20. septembra 2018. godine u sali 228 sa početkom u 10 časova.

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam 2018/19

Broj studenata

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija 22 studenata, i to 3 studenta koja se finansiraju iz budžeta i 19 koji plaćaju školarinu.

Studenti strani državljani se upisuju u okviru broja predviđenog za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija arhitekture (u kvotu od 22 studenata).

Kandidati

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

– lica koja imaju završene master akademske studije, odnosno integrisane studije iz čl. 80. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;

– lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta.

Na doktorske akademske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata određuje se na sledeći način:
– do 20% od ukupnog broja poena – rezultati kandidata na prethodnim studijskim programima,
– do 40% od ukupnog broja poena – pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog
interesovanja za budući istraživački rad i biografija,
– do 20% od ukupnog broja poena – test i
– do 20% od ukupnog broja poena – intervju.

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

 1. Test se realizuje u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše 2 sata.
 2. Intervju se realizuje u toku jednog dana za sve kandidate.

Visina školarine i naknada za polaganje

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 15.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente prve godine doktorskih akademskih studija koji plaćaju školarinu utvrđena je u iznosu od 300.000,00 dinara.

Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 3.500 evra.

Terminski plan i procedura

Terminski plan prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2018/19. god.

PRVI UPISNI ROK

17.+18.09.2018. PRIJAVA KANDIDATA
Prijavljivanje kandidata obaviće se na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br 73, drugi sprat, soba 204, dana od 17. do 18. septembra 2018. godine od 10.00 – 16.00 časova.
18.09.2018. Objavljivanje liste prijavljenih kandidata na konkurs
Lista kandidata prijavljenih na konkurs, sa ličnim podacima i podacima o uspehu sa prethodnih studijskih programa, biće istaknut na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, dana 18. septembra 2018. godine, u 17.00 časova.
19.09.2018. Primedbe kandidata na liste prijavljenih kandidata na konkurs
Kandidati, čiji su lični podaci i podaci o uspehu sa prethodnih studijskih programa eventualno pogrešno uneti u listu prijavljenih kandidata, mogu da podnesu prigovor Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita, dana 19. septembra 2018. godine, od 10.00 – 15.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.
– – – – – – – – – – – – – – –
PRIJEMNI ISPIT
Prijemni ispit održaće se dana 20. i 21. septembra 2018. godine, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
20.09.2018. Raspored kandidata po salama za test i intervju biće objavljen na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta u 9.00 časova.
10.00 – 12.00 časova: prvi deo – test
21.09.2018. 10.00 – 17.00 časova: drugi deo – intervju
– – – – – – – – – – – – – – –
22.09.2018. Objavljivanje preliminarne rang liste u 10.00 časova,  na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.
24.09.2018. Podnošenje žalbi kandidata nadležnoj Komisiji
Eventualne žalbe na preliminarnu rang listu podnose se Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita u pisanom obliku, isključivo lično, dana 24. septembra 2018. godine, od 10.00 – 14.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.
25.09.2018. Rešenja Komisije po žalbama kandidata
biće objavljeno dana 25. septembra 2018. godine, u 16.00 časova, na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.
26.09.2018. Podnošenje žalbi kandidata Dekanu
Žalbe na Rešenje Komisije podnose se Dekanu Fakulteta, u pisanom obliku, isključivo lično, dana 26. septembra 2018. godine, do 16.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.
26.09.2018. Konačna odluka Dekana po žalbama kandidata
Konačna odluka Dekana Fakulteta po žalbama biće dostavljena Kandidatima i Komisiji 26. septembra 2018. godine, u 18.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.
27.09.2018. Objavljivanje konačne rang liste
Konačna rang lista biće objavljena dana 27. septembra 2018. godine, u 18.00 časova na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.
– – – – – – – – – – – – – – –
01.+02.10.2018. UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA
Upis kandidata obaviće se dana 01. i 02. oktobra 2018. godine, od 12.00-16.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.
Pravo na upis stiču kandidati na osnovu utvrđene Konačne rang liste, a u skladu sa propisanom upisnom kvotom. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati odgovarajući broj kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi.
11.10.2018. POČETAK NASTAVE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Način prijavljivanja

Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:
– fotokopije uverenja o položenim ispitima i diploma o završenim studijskim programima osnovnih i diplomskih studija ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka (podnose se na uvid originalna dokumenta),
– fotokopiju državljanstva,
– pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad,
– biografiju,
– dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita koja iznosi 15.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 – 1436666 – 34, poziv na broj 60 – 570017 sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit za doktorske studije.

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i nostrifikovanu diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka ili kopiju potvrde o predaji dokumentacije za nostrifikaciju i kopiju pasoša.

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni i umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter. Maksimum bodova koji se osvaja je 100 poena. Poeni na prijemnom ispitu se se stiču na sledeći način:

 • Rezultati kandidata na prethodnim studijskim programima vrednuju se do maksimum 20 poena. Kao uspeh kandidata na prethodnim studijskim programima uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u svim godinama studija (osnovne i diplomske studije po novom Zakonu o visokom obrazovanju, odnosno osnovne studije do stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju).
 • Pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad vrednuje se do maksimum 20 poena. Pismom o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad kandidat treba da obrazloži razloge zbog kojih konkuriše na doktorske studije kao i da obrazloži oblast istraživanja kojom želi da se bavi tokom pohađanja doktorskih studija, koje ne treba da ima više od 500 reči.
 • Biografija se vrednuje do maksimum 20 poena. Biografijom kandidat treba da ukaže na svoje reference koje mogu jasnije da prikažu sklonost za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma, ali pre svega na: objavljene naučne i stručne radove, nagrade i priznanja, učešće na konkursima, učešće na izložbama, učešće na radioniocama, kao i druge aktivnosti koje su od značaja za referentnost kandidata za pohađanje doktorskih akademskih studija iz oblasti arhitekture i urbanizma.
 • Test se vrednuje do maksimum 20 poena. Testom se proverava sklonost i sposobnost kandidata za naučni/umetnički istraživački rad u
  oblasti arhitekture i urbanizma. Sastoji se iz dva dela. Prvi deo testa je u formi pitanja, a drugi deo testa je u formi eseja gde se procenjuje sposobnost kandidata da kratkim pisanim radom izrazi svoje stavove o određenoj temi.
 • Intervju se vrednuje do maksimum 20 poena. Intervjuom se utvrđuje i proverava sposobnost kandidata da dosledno i principijalno zastupa stavove koji se odnose na oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se 01. i 02. oktobra 2018. godine od 10.00 – 16.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati sledeće kandidate prema utvrđenom redosledu po Konačnoj rang listi, 03. oktobra 2018. godine, u 12.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:
– overene fotokopije o završenim prethodnim studijskim programima, originalna dokumenta na uvid,
– originalni izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu,
– dva obrasca ŠV-20,
– indeks,
– tri fotografije formata 4,5h3,5 sm,
– dokaz o uplati školarine,
– potpisan ugovor o studiranju u 4 primerka.
Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:
– nostrifikovanu diplomu,
– dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
– odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
– fotokopiju važećeg pasoša.

Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Za studente koji plaćaju školarinu ugovorom se utvrđuje i visina školarine.

Godišnja školarina se može platiti u dve rate, što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uslovi i pravila studiranja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Arhitektonskog fakulteta.

Kandidat svojim potpisom na upisnom listu potrvđuje da prihvata prava i obaveze definisane statutima i odgovarajućim pravilnicima Univerziteta i Fakulteta.

Uplatnicu za plaćanje školarine popuniti na sledeći način:
Uplatilac: ime i prezime, adresa
Svrha uplate: školarina za prvu godinu doktorskih akademskih studija, (prva rata)
Primalac: Arhitektonski Fakultet Beograd
Iznos: iznos definisan ugovorom
Račun primaoca: 840 – 1436666 – 34
Poziv na broj: 60-570017

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193
E-mail: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

kontakt osoba:
Vesna Mulić
tel: +381 11 3370197
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam 2018/19 su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: DAS – Arhitektura i urbanizam 2018/19. TERMINSKI PLAN: DAS – Arhitektura i urbanizam 2018/19.