УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201819_reklama-DAS_800x600

Обавештење за кандидате (20.09.2018)
Пријемни испит – ИНТЕРВЈУ за упис у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2018/19 одржаће се у петак, 21. септембра 2018. године. Овде можете да преузмете распоред пријављених кандидата за интервју.

Обавештење за кандидате (19.09.2018)
Пријемни испит за упис у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2018/19 одржаће се у четвртак, 20. септембра 2018. године у сали 228 са почетком у 10 часова.

Студијски програми за које се конкурс расписује

Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам 2018/19

Број студената

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину докторских академских студија 22 студената, и то 3 студента која се финансирају из буџета и 19 који плаћају школарину.

Студенти страни држављани се уписују у оквиру броја предвиђеног за упис студената у прву годину докторских академских студија архитектуре (у квоту од 22 студената).

Кандидати

У прву годину докторских академских студија могу се уписати:

– лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије из чл. 80. ст. 5. и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;

– лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета, односно Универзитета.

На докторске академске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит за проверу склоности за научни/уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата одређује се на следећи начин:
– до 20% од укупног броја поена – резултати кандидата на претходним студијским програмима,
– до 40% од укупног броја поена – писмо о опредељењу за области научног и уметничког
интересовања за будући истраживачки рад и биографија,
– до 20% од укупног броја поена – тест и
– до 20% од укупног броја поена – интервју.

Пријемни испит

Пријемни испит се састоји из два дела:

 1. Тест се реализује у току једног дана, у једној смени, у трајању од највише 2 сата.
 2. Интервју се реализује у току једног дана за све кандидате.

Висина школарине и накнада за полагање

Накнада за полагање пријемног испита износи 15.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте прве године докторских академских студија који плаћају школарину утврђена је у износу од 300.000,00 динара.

Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 3.500 евра.

Термински план и процедура

Термински план пријемног испита за упис студената у прву годину докторских студија у школској 2018/19. год.

ПРВИ УПИСНИ РОК

17.+18.09.2018. ПРИЈАВА КАНДИДАТА
Пријављивање кандидата обавиће се на Архитектонском факултету у Београду, Булевар краља Александра бр 73, други спрат, соба 204, дана од 17. до 18. септембра 2018. године од 10.00 – 16.00 часова.
18.09.2018. Објављивање листе пријављених кандидата на конкурс
Листа кандидата пријављених на конкурс, са личним подацима и подацима о успеху са претходних студијских програма, биће истакнут на огласној табли и веб сајту Факултета, дана 18. септембра 2018. године, у 17.00 часова.
19.09.2018. Примедбе кандидата на листе пријављених кандидата на конкурс
Кандидати, чији су лични подаци и подаци о успеху са претходних студијских програма евентуално погрешно унети у листу пријављених кандидата, могу да поднесу приговор Комисији за спровођење пријемног испита, дана 19. септембра 2018. године, од 10.00 – 15.00 часова, у соби 204 Факултета.
– – – – – – – – – – – – – – –
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит одржаће се дана 20. и 21. септембра 2018. године, у просторијама Архитектонског факултета у Београду
20.09.2018. Распоред кандидата по салама за тест и интервју биће објављен на огласној табли и на сајту Факултета у 9.00 часова.
10.00 – 12.00 часова: први део – тест
21.09.2018. 10.00 – 17.00 часова: други део – интервју
– – – – – – – – – – – – – – –
22.09.2018. Објављивање прелиминарне ранг листе у 10.00 часова,  на огласној табли и веб сајту Факултета.
24.09.2018. Подношење жалби кандидата надлежној Комисији
Евентуалне жалбе на прелиминарну ранг листу подносе се Комисији за спровођење пријемног испита у писаном облику, искључиво лично, дана 24. септембра 2018. године, од 10.00 – 14.00 часова, у соби 204 Факултета.
25.09.2018. Решења Комисије по жалбама кандидата
биће објављено дана 25. септембра 2018. године, у 16.00 часова, на огласној табли и веб сајту Факултета.
26.09.2018. Подношење жалби кандидата Декану
Жалбе на Решење Комисије подносе се Декану Факултета, у писаном облику, искључиво лично, дана 26. септембра 2018. године, до 16.00 часова, у соби 204 Факултета.
26.09.2018. Коначна одлука Декана по жалбама кандидата
Коначна одлука Декана Факултета по жалбама биће достављена Кандидатима и Комисији 26. септембра 2018. године, у 18.00 часова, у соби 204 Факултета.
27.09.2018. Објављивање коначне ранг листе
Коначна ранг листа биће објављена дана 27. септембра 2018. године, у 18.00 часова на огласној табли и веб сајту Факултета.
– – – – – – – – – – – – – – –
01.+02.10.2018. УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
Упис кандидата обавиће се дана 01. и 02. октобра 2018. године, од 12.00-16.00 часова, у соби 204 Факултета.
Право на упис стичу кандидати на основу утврђене Коначне ранг листе, а у складу са прописаном уписном квотом. Уколико се кандидати који су стекли право на упис не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати одговарајући број кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.
11.10.2018. ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Начин пријављивања

Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:
– фотокопије уверења о положеним испитима и диплома о завршеним студијским програмима основних и дипломских студија или стеченом академском степену магистра наука (подносе се на увид оригинална документа),
– фотокопију држављанства,
– писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад,
– биографију,
– доказ о познавању једног светског језика,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита која износи 15.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета број: 840 – 1436666 – 34, позив на број 60 – 570017 са сврхом дознаке: накнада за пријемни испит за докторске студије.

Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе, поред прописане документације и нострификовану диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука или копију потврде о предаји документације за нострификацију и копију пасоша.

Пријемни испит

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија полажу пријемни испит за проверу склоности за научни и уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма.

Пријемни испит има класификациони карактер. Максимум бодова који се осваја је 100 поена. Поени на пријемном испиту се се стичу на следећи начин:

 • Резултати кандидата на претходним студијским програмима вреднују се до максимум 20 поена. Као успех кандидата на претходним студијским програмима узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у свим годинама студија (основне и дипломске студије по новом Закону о високом образовању, односно основне студије до ступања на снагу новог Закона о високом образовању).
 • Писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад вреднује се до максимум 20 поена. Писмом о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад кандидат треба да образложи разлоге због којих конкурише на докторске студије као и да образложи област истраживања којом жели да се бави током похађања докторских студија, које не треба да има више од 500 речи.
 • Биографија се вреднује до максимум 20 поена. Биографијом кандидат треба да укаже на своје референце које могу јасније да прикажу склоност за научни/уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма, али пре свега на: објављене научне и стручне радове, награде и признања, учешће на конкурсима, учешће на изложбама, учешће на радиониоцама, као и друге активности које су од значаја за референтност кандидата за похађање докторских академских студија из области архитектуре и урбанизма.
 • Тест се вреднује до максимум 20 поена. Тестом се проверава склоност и способност кандидата за научни/уметнички истраживачки рад у
  области архитектуре и урбанизма. Састоји се из два дела. Први део теста је у форми питања, а други део теста је у форми есеја где се процењује способност кандидата да кратким писаним радом изрази своје ставове о одређеној теми.
 • Интервју се вреднује до максимум 20 поена. Интервјуом се утврђује и проверава способност кандидата да доследно и принципијално заступа ставове који се односе на области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад.

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се 01. и 02. октобра 2018. године од 10.00 – 16.00 часова, у соби 204 Факултета.

Уколико се кандидати који су стекли право на упис не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према утврђеном редоследу по Коначној ранг листи, 03. октобра 2018. године, у 12.00 часова, у соби 204 Факултета.

Приликом уписа потребно је да кандидати приложе следећа документа:
– оверене фотокопије о завршеним претходним студијским програмима, оригинална документа на увид,
– оригинални извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
– два обрасца ШВ-20,
– индекс,
– три фотографије формата 4,5х3,5 см,
– доказ о уплати школарине,
– потписан уговор о студирању у 4 примерка.
Страни држављани, поред наведеног достављају:
– нострификовану диплому,
– доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
– одговарајуће уверење да владају српским језиком и
– фотокопију важећег пасоша.

Кандидати који су стекли право за упис обавезни су да пре подношења докумената за упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. За студенте који плаћају школарину уговором се утврђује и висина школарине.

Годишња школарина се може платити у две рате, што се утврђује уговором о студирању.

Услови и правила студирања утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Архитектонског факултета.

Кандидат својим потписом на уписном листу потрвђује да прихвата права и обавезе дефинисане статутима и одговарајућим правилницима Универзитета и Факултета.

Уплатницу за плаћање школарине попунити на следећи начин:
Уплатилац: име и презиме, адреса
Сврха уплате: школарина за прву годину докторских академских студија, (прва рата)
Прималац: Архитектонски Факултет Београд
Износ: износ дефинисан уговором
Рачун примаоца: 840 – 1436666 – 34
Позив на број: 60-570017

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд

Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193
Е-маил: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

контакт особа:
Весна Мулић
тел: +381 11 3370197
Е-маил: vesnam@arh.bg.ac.rs

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2018/19 су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: ДАС – Архитектура и урбанизам 2018/19. ТЕРМИНСКИ ПЛАН: ДАС – Архитектура и урбанизам 2018/19.