UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za idejno rešenje diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Kanberi

Kanbera, Australija | © Google Maps

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA objavljuje
OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA KONKURSA
u postupku javne nabavke usluga Arhitektonsko-urbanistički konkurs za izbor idejnog rešenja za izgradnju kompleksa diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Kanberi, Projektno planiranje – Faza 2 – redni broj JN 10/2018 (Datum: 25. jul 2018. godine)

Katalog konkursnih radova Kanbera, Australija (Datum: 26.11.2018)

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije raspisuje otvoreni projektni, jednostepeni, anonimni arhitektonsko-urbanistički konkurs za izbor idejnog rešenja za izgradnju kompleksa diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Kanberi.

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
Ministarstvo spoljnih poslova, ul. Kneza Miloša br. 24-26, Beograd, www.mfa.rs

2. Vrsta naručioca:
organ državne uprave.

3. Vrsta postupka javne nabavke:
konkurs za dizajn.

4. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki usluge:
Arhitektonsko-urbanistički konkurs za izbor idejnog rešenja za izgradnju kompleksa diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Kanberi. Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 71200000 – Arhitektonske i srodne usluge.

5. Opis konkursa:
otvoreni, projektni, jednostepeni, anonimni arhitektonski konkurs.


© Google Maps

6. Opis i zahtev u vezi dizajna, odnosno projekta:
Predmet konkursa je arhitektonsko-urbanističko rešenje kompleksa diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Kanberi, Australija. Obuhvat konkursa je parcela namenjena kompleksu diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije – u ulici Bil Krezent br.6 u diplomatskoj četvrti Dikin u Kanberi [6 Beale Crescent, Block 14, Section 67, Deakin, Canberra, Australia]. Povod za raspisivanje konkursa ogleda se u činjenici da, prvi put posle dugog vremena, Republika Srbija planira izgradnju jednog novog diplomatsko-konzularnog predstavništva i želji da se za navedene potrebe, javnim takmičenjem, kroz puno kreativno učešće domaćih stručnjaka, pribave što kvalitetniji predlozi, uz mogućnost izbora najboljeg rešenja iz što šire i referentnije ponude. Cilj konkursa je da se u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, potencijalima lokacije i trendovima razvoja, izabere najadekvatnije arhitektonsko-urbanističko rešenje kompleksa diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Australiji. Izabrano rešenje predstavljaće osnov za detaljnu razradu projektne dokumentacije i izgradnju kompleksa.

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:
konkursna dokumentacija i svi prilozi se preuzimaju besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs, internet stranice naručioca www.mfa.rs ili internet stranice Udruženja arhitekata Srbije www.u-a-s.rs

8. Način i rok za predaju dizajna, odnosno projekta:
Svi prilozi, grafički i tekstualni, moraju biti upakovani u neprozirnu mapu u kojoj mora biti i spisak svih priloga i dve zatvorene koverte (AUTOR i PODACI ZA KONTAKT). Na spoljašnjoj strani mapa se označava samo istom šifrom rada od pet brojeva, font Arial, Bold, 50.

Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu.
· Koverta sa naznakom “AUTOR” treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu konkurenata.
· Koverta sa naznakom “PODACI ZA KONTAKT”, sadrži šifrom označen spisak sa imenima članova autorskog tima i saradnika i podatke o adresi za kontakt (poštanskoj i e-mail) i broju kontakt telefona.

· Učesnik može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene.
· Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, tekstualni deo, koverte, izjave i mapa, označavaju se istom šifrom.
· Sve priloge, tekstualne i grafičke, obavezno je dostaviti i u elektronskoj formi, u pdf formatu, u rezoluciji od 200dpi, na SD-u ili na fleš memoriji.

Tehničko-oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu i zahtevu, dimenziji i broju primeraka je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Rok za predaju radova je 17.07.2018. godine do 15,00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom) u prostorijama Udruženja arhitekata Srbije, Beograd, Kneza Miloša 7a/III.

9. Napomena o učešću određene profesije:
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture. Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, po želji, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente.

© Google Street View

10. Kriterijum za ocenu dizajna, odnosno projekta:
Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama, Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
• Kvalitet rešenja u odnosu na karakteristike i značaj namene
• Kvalitet rešenja u kontekstu okruženja
• Distribucija namena i sadržaja u prostoru, funkcionalnost predloženog rešenja
• Urbanističko-arhitektonsko oblikovanje i ambijentalne karakteristike
• Programska i tržišna opravdanost predloženog rešenja
• Pristup u skladu sa principima održivosti (ekološki i energetski održiva rešenja, očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine)
• Sprovodljivost rešenja
• Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

11. Imena članova Žirija:
• vanr.prof. Vesna Cagić Milošević, dipl.inž.arh, predsednik Žirija
predstavnik Udruženja arhitekata Srbije;
• Rade Stefanović, dipl. pravnik, član
predstavnik Ministarstva spoljnih poslova;
• Ljiljana Veselinović, dipl.inž.arh, član
predstavnik Ministarstva spoljnih poslova;
• vanr.prof. Goran Vojvodić, dipl.inž.arh, član
predstavnik Udruženja arhitekata Srbije;
• Ilja Mikitišin, dipl.inž.arh, član
predstavnik Udruženja arhitekata Srbije.

Izvestioci:
• Tamara Petrović K, dipl.inž.arh;
• Dr Milena Grbić, dipl.inž.arh.

Sekretar Žirija:
• Ana Glavički
Udruženje arhitekata Srbije.

12. Da li odluka Žirija obavezuje Naručioca:
Naručilac će prihvatiti svaku odluku Žirija donetu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Sl. Glasnik RS“, broj 31/15) i zasnovanu na profesionalnim i etičkim načelima rada.

13. Broj i vrednost nagrada:
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 1.500.000,00 dinara, prema sledećoj raspodeli:
I nagrada: 700.000,00 dinara
II nagrada: 500.000,00 dinara
III nagrada: 300.000,00 dinara

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda. Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom – raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

Lokacija_Deakin-Beale-Crescent-No6

Lokacija Deakin Beale Crescent No.6, Kanbera – život na parceli | Izvor: FOTO DOKUMENTACIJA.zip

14. Da li će sa pobednikom biti zaključen ugovor:
Konkurs se organizuje kao postupak u kojem se isplaćuju nagrade učesnicima.
Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije.
Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Naručilac može konsultovati autore nagrađenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom.

15. Rok za donošenje Odluke o izboru dizajna:
25 dana od dana isteka roka za podnošenje i predaju radova.

16. Lica za kontakt ispred Naručioca:
Jovana Grujić i Vesna Marinković,
tel: 011/306-8934 i 011/306-8761;
e-mail: javne.nabavke@mfa.rs

Lice za kontakt iz Udruženja arhitekata Srbije:
Ana Glavički,
tel: 011/32-30-059 i 011/3239-754;
e-mail: sas-dab@eunet.rs

Republika-Srbija_grb_80x153px