УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Канбера, Аустралија | © Google Maps

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА
у поступку јавне набавке услуга Архитектонско-урбанистички конкурс за избор идејног решења за изградњу комплекса дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у Канбери, Пројектно планирање – Фаза 2 – редни број ЈН 10/2018 (Датум: 25. јул 2018. године)

Каталог конкурсних радова Канбера, Аустралија (Датум: 26.11.2018)

Министарство спољних послова Републике Србије у сарадњи са Удружењем архитеката Србије расписује отворени пројектни, једностепени, анонимни архитектонско-урбанистички конкурс за избор идејног решења за изградњу комплекса дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у Канбери.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, Београд, www.mfa.rs

2. Врста наручиоца:
орган државне управе.

3. Врста поступка јавне набавке:
конкурс за дизајн.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки услуге:
Архитектонско-урбанистички конкурс за избор идејног решења за изградњу комплекса дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у Канбери. Назив и ознака из Општег речника набавки: 71200000 – Архитектонске и сродне услуге.

5. Опис конкурса:
отворени, пројектни, једностепени, анонимни архитектонски конкурс.


© Google Maps

6. Опис и захтев у вези дизајна, односно пројекта:
Предмет конкурса је архитектонско-урбанистичко решење комплекса дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у Канбери, Аустралија. Обухват конкурса је парцела намењена комплексу дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије – у улици Бил Крезент бр.6 у дипломатској четврти Дикин у Канбери [6 Beale Crescent, Block 14, Section 67, Deakin, Canberra, Australia]. Повод за расписивање конкурса огледа се у чињеници да, први пут после дугог времена, Република Србија планира изградњу једног новог дипломатско-конзуларног представништва и жељи да се за наведене потребе, јавним такмичењем, кроз пуно креативно учешће домаћих стручњака, прибаве што квалитетнији предлози, уз могућност избора најбољег решења из што шире и референтније понуде. Циљ конкурса је да се у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, потенцијалима локације и трендовима развоја, изабере најадекватније архитектонско-урбанистичко решење комплекса дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у Аустралији. Изабрано решење представљаће основ за детаљну разраду пројектне документације и изградњу комплекса.

7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:
конкурсна документација и сви прилози се преузимају бесплатно са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, интернет странице наручиоца www.mfa.rs или интернет странице Удружења архитеката Србије www.u-a-s.rs

8. Начин и рок за предају дизајна, односно пројекта:
Сви прилози, графички и текстуални, морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора бити и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ). На спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl, Bold, 50.

Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.
· Коверта са назнаком “АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената.
· Коверта са назнаком “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима чланова ауторског тима и сарадника и податке о адреси за контакт (поштанској и e-mail) и броју контакт телефона.

· Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене.
· Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа, означавају се истом шифром.
· Све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно је доставити и у електронскоj форми, у pdf формату, у резолуцији од 200dpi, на СD-у или на флеш меморији.

Техничко-обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву, димензији и броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Рок за предају радова је 17.07.2018. године до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у просторијама Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/III.

9. Напомена о учешћу одређене професије:
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине или правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре. Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, по жељи, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу конкурсних решења, као и студенте.

© Google Street View

10. Критеријум за оцену дизајна, односно пројекта:
Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама, Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
• Квалитет решења у односу на карактеристике и значај намене
• Квалитет решења у контексту окружења
• Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног решења
• Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике
• Програмска и тржишна оправданост предложеног решења
• Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења, очување и унапређење квалитета животне средине)
• Спроводљивост решења
• Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

11. Имена чланова Жирија:
• ванр.проф. Весна Цагић Милошевић, дипл.инж.арх, председник Жирија
представник Удружења архитеката Србије;
• Раде Стефановић, дипл. правник, члан
представник Министарства спољних послова;
• Љиљана Веселиновић, дипл.инж.арх, члан
представник Министарства спољних послова;
• ванр.проф. Горан Војводић, дипл.инж.арх, члан
представник Удружења архитеката Србије;
• Иља Микитишин, дипл.инж.арх, члан
представник Удружења архитеката Србије.

Известиоци:
• Тамара Петровић К, дипл.инж.арх;
• Др Милена Грбић, дипл.инж.арх.

Секретар Жирија:
• Ана Главички
Удружење архитеката Србије.

12. Да ли одлука Жирија обавезује Наручиоца:
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донету у складу са Законом о јавним набавкама, Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. Гласник РС“, број 31/15) и засновану на професионалним и етичким начелима рада.

13. Број и вредност награда:
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 1.500.000,00 динара, према следећој расподели:
I награда: 700.000,00 динара
II награда: 500.000,00 динара
III награда: 300.000,00 динара

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда. Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом – расписом у року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца.

Lokacija_Deakin-Beale-Crescent-No6

Локација Deakin Beale Crescent No.6, Канбера – живот на парцели | Извор: FOTO DOKUMENTACIJA.zip

14. Да ли ће са победником бити закључен уговор:
Конкурс се организује као поступак у којем се исплаћују награде учесницима.
Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације.
Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Наручилац може консултовати ауторе награђених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором.

15. Рок за доношење Одлуке о избору дизајна:
25 дана од дана истека рока за подношење и предају радова.

16. Лица за контакт испред Наручиоца:
Јована Грујић и Весна Маринковић,
тел: 011/306-8934 и 011/306-8761;
e-mail: javne.nabavke@mfa.rs

Лице за контакт из Удружења архитеката Србије:
Ана Главички,
тел: 011/32-30-059 и 011/3239-754;
e-mail: sas-dab@eunet.rs

Republika-Srbija_grb_80x153px