УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондацијa „Сестре Булајић“
11000 Београд, Студентски трг 1

Београд, 26.03.2018. године
03 Број: 612-1453/1-18

На основу чл. 5 и 7. Статута Фондацијe „Сестре Булајић“, број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондацијe „Сестре Булајић“, на седници одржаној 26.03.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
ФОНДАЦИЈЕ „СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ“

Члан 1.
Расписује се Оглас за доделу новчане награде Фондацијe „Сестре Булајић“ за по два најбоља одбрањена дипломска рада на основним студијама из архитектуре и физичке хемије одбрањена на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Члан 2.
Награда у нето износу од по 30.000,00 динара, доделиће се из средстава Фондацијe „Сестре Булајић“.

Члан 3.
На Оглас се могу пријавити кандидати који су у периоду од 15. јуна 2017. године до 15. јуна 2018. године дипломирали на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Члан 4.
Потребна документација:
• Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1),
• Дипломски рад кандидата,
• Уверење о дипломирању или фотокопија дипломе,
• Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Члан 5.
Рок за подношење пријава је од 15. маја до 30. јуна 2018. године.
Пријаве се подносе Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Члан 6.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон (011) 3207-426.

Члан 7.
Обраду пријава са пратећом документацијом врши Архитектонски факултет, односно Факултет за физичку хемију, који предлоге за доделу награда достављају на одлучивање Одбору Фондације.

Члан 8.
Одлукa о додели награда биће објављена на огласној табли и интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, као и на огласним таблама и интернет страницама Архитектонског факултета и Факултета за физичку хемију.

Члан 9.
На Одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Владимир Мако

Конкурс за доделу награда Фондације „Сестре Булајић“ за 2017/2018. годину