UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET
raspisuje konkurs za izbor:

  1. Jednog saradnika u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam.
    Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom;
  2. Jednog saradnika u zvanje SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast: Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme, na Departmanu za arhitekturu.
    Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od jedne godine, sa punim radnim vremenom;

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17-odluka US) i članom 84. Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17), Statutom Univerziteta u Beogradu („Glasnik UB“, br. 201/18) i Statutom Fakulteta (“Sl. bilten AF“, br. 116/17-prečišćen tekst).

Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma, overena kopija uverenja o državljanstvu, podnose se na adresu:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204
sa naznakom “Za konkurs”

Datum oglašavanja: 21.03.2018. godine, nedeljni list Nacionalne službe za zapošljavanje “POSLOVI”

Datum isteka roka za prijavljivanje: 05.04.2018. godine

Konkurs za izbor saradnika – 21.03.2018.