УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
расписује конкурс за избор:

  1. Једног сарадника у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам.
    Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом;
  2. Једног сарадника у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област: Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме, на Департману за архитектуру.
    Избор се врши на одређено време у трајању од једне године, са пуним радним временом;

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС) и чланом 84. Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18) и Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ“, бр. 116/17-пречишћен текст).

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204
са назнаком “За конкурс”

Датум оглашавања: 21.03.2018. године, недељни лист Националне службе за запошљавање “ПОСЛОВИ”

Датум истека рока за пријављивање: 05.04.2018. године

Конкурс за избор сарадника – 21.03.2018.