УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Fond_za_mlade_talente-Svecana_dodela_stipendija_2017_01_opt

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник
РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16
и 115/17)
расписује се
КОНКУРС
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 900 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА1 ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДО 400 СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ МАСТЕР
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

 1. да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
 2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;
 3. да су у школској 2017/18. години уписани у завршну годину основних академских студија или мастер академских студија или интегрисаних академских студија факултета и универзитета чији је оснивач Република Србија;
 4. да им је просечна оцена најмање 8,50 у току претходних година студија (за студенте завршних година основних академских студија и интегрисаних академских студија), а за студенте мастер академских студија да им је просечна оцена најмање 8,50 са основних академских студија;
 5. да су положили све испите из претходних година студија;
 6. да нису навршили 25 година живота – за студенте основних академских студија, односно да нису навршили 27 година живота – за студенте мастер академских студија и студенте интегрисаних академских студија до датума расписивања конкурса.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ КОЈИ УПИСУЈУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ ИЛИ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 1. попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији http://www.fondzamladetalente.rs/ или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III)2;
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци), односно изјаву којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције (образац изјаве се налази на званичној интернет презентацији http://www.fondzamladetalente.rs/ или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);
 3. фотокопију важеће личне карте или очитану личну карту уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом, односно документа којим се доказује статус избеглице;
 4. оригинал потврда о упису на завршну годину основних академских студија или интегрисаних академских студија факултета са универзитета чији је оснивач Република Србија за школску 2017/18. годину 3;
 5. оригинал или оверену фотокопију документа (докумената) издатог од стране факултета којим (којима) се потврђује:
  – да су положени сви испити из претходних година студија са наведеном укупном просечном оценом и бројем остварених ЕСПБ бодова,
  – школска година у којој су први пут уписане основне академске или интегрисане академске студије,
  – колико семестара трају студије.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ КОЈИ УПИСУЈУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 1. попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији http://www.fondzamladetalente.rs/ или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III)4;
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци), односно изјаву којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције (образац изјаве се налази на званичној интернет презентацији http://www.fondzamladetalente.rs/ или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);
 3. фотокопију важеће личне карте или очитану личну карту уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом, односно документа којим се доказује статус избеглице;
 4. оригинал потврда о упису на завршну годину мастер академских студија факултета са универзитета чији је оснивач Република Србија за школску 2017/18. годину5;
 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом;
 6. за студенте који уписују завршну годину мастер академских студија које трају две године, оригинал или оверену фотокопију документа издатог од стране факултета којом се потврђује да су положени сви испити са прве године мастер академских студија и испуњене све обавезе предвиђене наставним планом и програмом студија.
НАПОМЕНА:
Оверена документа која су кандидати у обавези да доставе треба да буду оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15), односно код јавног бележника или у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије.

*

Студенти који добију стипендију имају обавезу да раде у Републици Србији најмање пет година по завршетку студија или да у том року најмање три године буду пријављени и евидентирани у Националној служби за запошљавање, у складу са тачком 4. Одлуке о образовању Фонда за младе таленте.

*

Студенти који су добили стипендију Фонда за младе таленте Републике Србије не могу поново добити стипендију Фонда за исти степен студија.

*

У зависности од висине средстава у буџету Републике Србије, Фонд ће утврдити број и висину стипендија које ће се исплатити за наставне месеце за школску 2017/18. годину, а у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије.

*

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства омладине и спорта или шаље поштом (обичном поштом, пошиљком са потврђеним уручењем – „А” и „АА”, пост експрес, курирском службом, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Министарства омладине и спорта у року за конкурисање.

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

Неблаговремене пријаве које нису достављене на горе наведени начин неће бити разматране.

Конкурсна документација доставља се на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, 11070 Београд. На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: „Фонд за младе таленте – Конкурс за стипендирање најбољих студената у Републици Србији за школску 2017/18. годину”.

Пријаве на конкурс се достављају до 31. јануара 2018. године

*

Прелиминарна листа кандидата биће објављена на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – http://www.mos.gov.rs/ и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – http://www.fondzamladetalente.rs/

Све додатне информације можете добити путем електронске поште: fond.konkursi@mos.gov.rs или путем телефона: 011-311-2761 сваког радног дана у периоду од 10:00 до 12:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на званичнoj интернет презентацији http://www.fondzamladetalente.rs/

Напомене:
1 Термини којима су у тексту конкурса означени статуси, професије, односно занимања изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.
2 Неће се прихватити образац који је:
– попуњен и потписан скениран и одштампан образац;
– попуњен и потписан фотокопиран образац;
– попуњен и непотписан оригинал образац.
3 Под оригинал потврдом о упису студија не подразумева се:
– фотокопија потврде о упису;
– скенирана и одштампана потврда о упису;
– потврда о пријему на студије која званично не потврђује упис и статус студента у школској 2017/18. години.
4 Неће се прихватити образац који је:
– попуњен и потписан скениран и одштампан образац;
– попуњен и потписан фотокопиран образац;
– попуњен и непотписан оригинал образац
5 Под оригинал потврдом о упису студија не подразумева се:
– фотокопија потврде о упису;
– скенирана и одштампана потврда о упису;
– потврда о пријему на студије која званично не потврђује упис и статус студента у школској 2017/18. години.

Fond_za_mlade_talente-Svecana_dodela_stipendija_2017_02_opt

Ministrastvo_omladine_i_sporta_logo_CIR