УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке
Б е о г р а д, Студентски трг 1

Београд, 05.12.2017. године
03 Број: 67-5041/1-17

На основу члана 6. Статута Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, број 06-17570/14-12 од 26.12.2011. године, Одбор Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 05.12.2017. године, донео је:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2017/2018. годину. На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
Предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Члан 4.
Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1,
2. Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 11.12.2017. године до 26.01.2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Члан 7.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.
Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 9.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Маја Леви-Јакшић

Одлука о конкурсу за доделу стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2017/18.