УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс: Награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду 2017.

Задужбина Ђоке Влајковића
Студентски трг 1 Београд

Београд, 06.12.2017. године
03 Број: 612-4964/2-17

На основу члана 6. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23.01.2012.године и Предлога ректора Универзитета у Београду, 03 број: 612-4964/1-17 од 28.11.2017. године, Одбор Задужбине Ђоке Влјаковића, на сeдници одржаној 06.12.2017. године, донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:
• природно-математичких наука,
• техничко-технолошких наука,
• медицинских наука и
• друштвено-хуманистичких наука.
На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2017. године.

Члан 2.
Награда у износу од по 100.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Члан 3.
Критеријуми за добијање награде су:
1) Научни рад објављен у 2016. и 2017. години са афилијацијом Универзитета у Београду.
2) Научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са 31. децембром 2016. године.
3) Научни рад где је кандидат одговорни аутор (corresponding author).

Члан 4.
Потребна документација:
• Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1),
• Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду,
• Краткa биографијa,
• Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,
• Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа.
Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 5.
Рок за подношење пријава је од 11.12.2017. године до 26.01.2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића. Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs. popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 6.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 7.
Избор кандидата за доделу награда врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 8.
На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Драгана Милић

Одлука о конкурсу за доделу Награде Задужбине Ђоке Влајковића 2017.