УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Задужбина Љубице М. Здравковић
Студентски трг 1
Београд

Београд, 29.11.2017. године
03 Број: 67-4965/1-17

На основу члана 7. Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, од 23.12.2012. године, Одбор Задужбине Љубице М. Здравковић, на сeдници одржаној 29.11.2017. године, донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈЕ ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу једне стипендијe студенту Универзитета у Београду, за школску 2017/2018. годину. На Конкурс се може пријавити студент основних академских студија који се у школској 2017/2018. години финансира из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00 и
3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине Љубице М. Здравковић.

Члан 4.
Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1),
2. Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 05.12.2017. године до 26.01.2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.

Члан 7.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.
Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 9.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Милица Јовановић-Поповић

Одлука о конкурсу за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2017/18.