УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 02-831/2
ДАНА: 11.05.2017.
БЕОГРАД

Поштоване колегинице и колеге

Обавештавамo вас да је Архитектонски факултет у Београду почео са израдом свог плана интегритета.

Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа у складу са Смерницама за њихову израду и спровођење које је израдила Агенција.

Шта је план интегритета?

План интегритета је документ који је резултат поступка самопроцене изложености Факултета ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности у циљу одржања и унапређења интегритета институције.

Сврха плана интегритета је успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање Факултета кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле.

Израда плана интегритета обавља се у три фазе.

Прва фаза је фаза припреме, у којој декан Факултета доноси одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и именује координатора, чланове радне групе и лице задужено за надзор, у којој такође радна група припрема програм израде плана.

Друга фаза се односи на процену и оцену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса и односа у областима функционисања Факултета на ризике за настанак и развој етичких и професионално неприхватљивих поступака, коруптивних поступака и корупције и других неправилности.

Трећа фаза или завршна фаза предвиђена је као предлагање мера и активности за побољшање интегритета Факултета.

Након усвајања плана интегритета декан Факултета одређује лице одговорно за спровођење плана интегритета које прати спровођење ефикасности и резултате спровођења предложених мера за побољшање интегритета Факултета.

Доношењем одлуке о изради и спровођењу плана интегритета и именовањем чланова радне групе започели смо са првом фазом израде плана интегритета.

У радну групу именовани су:
– координатор: Зоран Јовић, секретар Факултета,
– члан радне групе: проф. др Урош Радосављевић, наставник,
– члан радне групе: доц. др Јелена Ристић Трајковић, наставник,
– члан радне групе: асс. Александра Ђорђевић, сарадник,
– члан радне групе: Валентина Мишковић,
– члан радне групе: Тања Дрљевић Ралевић и
– лице за нaдзор над израдом плана интегритета: доц. др Будимир Судимац, продекан за финансије.

Координатор радне групе у фази оцене изложености Факултета ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности и код предлагања адекватних мера и активности за умањење и отклањање препознатих ризика може укључити и запослене у областима функционисања институције које се процењују.

У изради плана интегритета важно је учешће запослених с обзиром да ви познајете функционисање радних процеса које обављате и на најбољи начин можете идентификовати и проценити ризике и предложити адекватне мере и активности за њихово спречавање и отклањање.

У току друге фазе запослени и чланови Управе Факултета попуњавају анонимни упитник.

Декан
Проф. др Владан Ђокић