UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Rezultati konkursa: Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Bloka 13 na Novom Beogradu

Dragan Marčetić i Milan Maksimović – Blok 13, Novi Beograd | Prva  umanjena nagrada

Predstavljamo Vam radove nagrađene u januaru 2017. godine na otvorenom anketnom jednostepenom anonimnom urbanističko-arhitektonskom konkursu za deo bloka 13 u Novom Beogradu.

Konkurs je predstavljao, između ostalog, i proveru prostornih i funkcionalnih kapaciteta lokacije, kao i sagledavanje mogućnosti realizacije nove zgrade Beogradske filharmonije, a izabrano rešenje predstavljaće osnov za izradu urbanističko-planske dokumentacije. Rešenja iz konkursa odredila su i morfologiju novoplanirane izgradnje, pre svega na lokaciji postojećih temelja ranije predviđenog Muzeja Revolucije i uređenja slobodnih površina, kao i njihov odnos sa okolinom, posebno u odnosu na čuveni novobeogradski spomenik kulture – Palatu Saveznog izvršnog veća.

Konkurs je organizovala Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, a do krajnjeg roka za predaju pristiglo je ukupno 34 konkursna rada.

Grad Beograd raspisao je konkurs u oktobru 2016. godine, a početkom 2017. godine Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je rezultate konkursa. Žiri je radio u sastavu: predsednik žirija Milutin Folić, dipl. inž. arh, gradski urbanista i članovi žirija Nebojša Minjević, dipl. inž. arh, Irina Korobina, dipl. inž. arh, prof. Dejan Miljković, dipl. inž. arh, Bojan Kovačević, dipl. inž. arh, zamenik člana žirija Milana Jočić, dipl.inž.arh.


Povezani tekstovi:
Rezultati konkursa: Gradska galerija na Kosančićevom vencu u Beogradu – nagrađeni radovi
Rezultati konkursa: idejno rešenje za Saint-Gobain stakleni paviljon
Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Bloka 13 na Novom Beogradu
Konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7, 8 i 9 Beogradskog sajma
Rezultati konkursa: Rekonstrukcija i uređenje enterijera zgrade Poslovnog centra Hemofarma u Beogradu


PRVA UMANJENA NAGRADA
Autorski tim: Dragan Marčetić, dipl.inž.arh, Milan Maksimović, dipl.inž.arh.
Saradnici: Mihailo Pejčinović, mast.inž.arh, 3D modelovanje i rendering; Dimitrije Puzović, student MASA, grafička obrada ambijenata

2016_Blok-13_I-nagrada_51056_01

2016_Blok-13_I-nagrada_51056_02

2016_Blok-13_I-nagrada_51056_03

2016_Blok-13_I-nagrada_51056_04

I nagrada
Šifra: 51056

Komentar žirija:
Koncept rešenja ponuđen je kroz specifičan pristup izgradnji, uređenju i razvoju javnih zelenih površina, uvođenja adekvatnih sadržaja kulture, zabave i rekreacije uz očuvanje postojećeg karaktera prirodnog ambijenta. Prostorni koncept zasnovan je na ideji blagog pokretanja partera kosim površinama zelenila koje postaju ozelenjeni krov izgrađene strukture u novoformiranoj denivelaciji terena u kojoj su aktivirani sadržaji i ambijenti. Ovakvim postupkom ukupni zeleni fond se neznatno smanjuje i prerasta u nove aktivnije površine koje se koriste na nov način.

Geometrija i pozicija predložene fizičke strukture podržava linearnost postojećeg objekta Palate Srbija formirajući novu pešačku promenadu duž Bulevara Mihaila Pupina. Objekat Filharmonije nije visinski naglašen, koncipiran je kao polegnuta struktura koja je artikulisana u vidu specifične urbane atrakcije.

Navedene platforme velikim delom su ozelenjene i aktivirane kao komunikacione trake koje spajaju prostore otvorenog partera formirajući koncept slobodnostojećeg objekta u zelenom okruženju. Uz sadržaje Filharmonije rešeni su i prateći komercijalni sadržaji koji u jedinstveno oblikovanoj celini ostvaruju zaokruženo prožimanje javnog i komercijalnog prostora.

Prilaz ovim sadržajima direktno je ukomponovan sa konceptom otvorenih komunikacija koje se, duž širokih površina i rampi ostvaruje iz pravca ulice Ušće i sa pristupnog platoa glavnog ulaza. Krovna površina postaje aktivan parkovski potencijal kako u komunikacijskom smislu pristupa sadržajima komercijalnog mola i objekta Filharmonije, kao atraktivna površina sa vidikovcem i potencijalno rekreativnim sadržajem.

DRUGA UMANJENA NAGRADA
Autorski tim ARCVS: arh. Branislav Redžić (nosilac svih autorskih i ostalih prava), arh. Dragan Ivanović, arh. Zoran Milovanović, arh. Milica Tasić, arh. Dušan Milošev, arh. Boris Husanović, arh. Suzana Tisovec
Konsultanti: konstrukcija – inž.građ. Sreto Kuzmanović; HVAC i energetska efikasnost – inž.maš. Aleksandar Živković; akustika – Bojan Vulin

2016_Blok-13_II-nagrada_03

2016_Blok-13_II-nagrada_01

2016_Blok-13_II-nagrada_02

2016_Blok-13_II-nagrada_04

II nagrada
Šifra: 01758

Komentar žirija:
Rad karakteriše vrlo zanimljiv koncept koji je pre svega baziran na značaju i budućem identitetu objekta Filharmonije. Arhitektonski pristup inspirisan je značajem muzike kao umetnosti koji autori podcrtavaju citatom Waltera Patera da “sve umetnosti teže stanju muzike”. Uočavanje datog predloga kao samostojećeg objekta u parkovskom prostoru je trenutno, apsolutno i prepoznatljivo. Analize okolnih postojećih prirodnih i arhitektonskih motiva dato je na izuzetnom nivou, poput definisanja fenomena klastera, analogija tremova, vodenih površina, ili pak motiva iz fenomenologije sveta ptica. Može se konstatovati i da su reinterpretacije takvih motiva i ideograma sprovedene vrlo vešto i atraktivno.

Autori ne predlažu naglašavanje glavnog pristupa objektu već objekat Filharmonije koji “pluta” u postojećem zelenilu “vezuju” za obodne saobraćajnice ortogonalnim pešačkim pristupima-stazama podjednake važnosti koje posetioce vode do pristupnog platoa i glavnog ulaza u objekat. Arhitekturu karakteriše forma objekta sa izrazito naglašenim postamentom, transparentnom opnom hola objekta koja je nadgrađena pokrenutim višefunkcionalnim platformama. Posebna uloga data je trećem, po vertikali završnom stratum objekta sa razigranim paralopipednim fragmentima koji su parafraza venca, senila, tribine, pa čak i frizure nekih svetski poznatih muzičara… – svega u isto vreme.

TREĆA UMANJENA NAGRADA
Autorski tim: Zoran Dmitrović, dipl.inž.arh, Zorica Savičić, dipl.inž.arh.
Projektant: Nenad Blagojević, dipl.inž.arh.
Konsultanti za akustiku: prof dr Miomir Mijić, prof. dr Dragana Šumarac Pavlović

2016_Blok-13_III-nagrada_13754_01

2016_Blok-13_III-nagrada_13754_02

2016_Blok-13_III-nagrada_13754_03

2016_Blok-13_III-nagrada_13754_04

III nagrada
Šifra: 13754

Komentar žirija:
Predlaže se objekat Filharmonije i pratećeg trga koji su utopljeni u pejzaž odnosno u zelenu škarpu. Novoformirani centar Filharmonije se uklapa u postojeće kontinualno zelenilo koje se proteže od ušća i Parka prijateljstva, tako zgrada Filharmonije postaje integralni deo pejzaža, a ne objekat u parku. Postojeći trg ispred Palate Srbija se integriše u sistem javnih površina i na taj način se anulira problem njegove izolovanosti.

Svi javni prostori su povezani pešačkom stazom paralelnom sa Bulevarom Mihajla Pupina, koja se nastavlja na zelenu površinu ispred TC Ušće. Na ovaj način se omogućava alternativno kretanje koje je u stalnom kontaktu i dijalogu sa prirodom. Formirane zone u prostoru mogu aktivno da se koriste. Izdizanja terena su programska i pomažu definisanju različitih funkcija u okviru istog pejzaža.

JEDNAKOVREDAN UMANJENI OTKUP
Autorski tim: Miroslava Petrović Balubdžić, dipl.inž.arh, Aleksandra Stefanović, dipl.inž.arh, Ana Kovenc Vujić, dipl.inž.arh.
Saradnik: Marija Kočović

2016_Blok-13_Otkup-1_34343_i

Otkup 01
Šifra: 34343

Komentar žirija:
Autori predlažu koncept zasnovan na izgradnji kao integraciji partera postojećeg parka i objekta, koji srastaju i zajedno čine novi urbani pejzaž, poštujući izuzetno vredan prostor sa dominantnim objektom Palate Srbija. Respektujući podjednaku udaljenost od opterećenih saobraćajnica, kao i od Palate Srbija, baziraju svoj koncept na poziciji temelja neizgrađenog objekta Muzeja revolucije. Pozicija budućeg objekta Filharmonije se predlaže kao snažno sadejstvo pokrenutog terena i pokrenutih volumena. Predloženo je rešenje širokog pristupnog zakošenog platoa iz pravca iz koga se očekuje pristup publike iz svih delova grada koji koriste usluge javnog prevoza.

JEDNAKOVREDAN UMANJENI OTKUP
Autor: Milan Vujović, dipl.inž.arh.
Projektantski tim: Ksenija Pantović, dipl.inž.arh, Anja Milojević, m.arh, Jovana Jelisavac, m.arh.

2016_Blok-13_Otkup-2_47240_i

Otkup 02
Šifra: 47240

Komentar žirija:
Autori baziraju svoj koncept na predlogu zadatih urbanističkih uslova i uslova zaštite, apostrofirajući poziciju objekta Filharmonije sa glavnim ulazom i dominantnom vizurom orijentisanim ka Beogradskoj tvrđavi, što je u velikoj meri predodredilo pešačke i saobraćajne pristupe. Tako postavljen objekat Filharmonije uspostavlja dinamičnu, ali prenaglašenu korelaciju u odnosu na Beogradsku tvrđavu i time umanjuje značaj ostalih prostornih odnosa u neposrednom okruženju objekta.

Autori predlažu poslovno komercijalne sadržaje unutar objekta Filharmonije čime je znatno smanjena i neprimerena dimenzija glavnog hola u odnosu na traženi kapacitet auditorijuma. Nedostatak predloženog rešenja je planirani nadzemni parking na samoj lokaciji koji ugrožava i znatno smanjuje postojeći zeleni fond.

JEDNAKOVREDAN UMANJENI OTKUP
Autorski tim – KANA arhitekti: Ljilja Brajković, dipl.inž.arh, Denisa Premilovac, mast.inž.arh, Nemanja Ćurčić, mast,inž.arh, Aleksandra Kračunović, mast.inž.arh, Sanja Bokić, mast.inž.arh, Jelena Đurović, mast.inž.arh.
Saradnici: Stevan Lazić, mast.inž.arh, Cecilia Castanharo Baraldi, student Universidade Federal de OuroPreto, Architecture and urban planning

2016_Blok-13_Otkup-3_80808_i

Otkup 03
Šifra: 80808

Komentar žirija:
Autori predlažu rešenje kojim se definiše novoplanirana izgradnja pre svega na lokaciji postojećih temelja ranije predviđenog Muzeja revolucije i uređenju slobodnih površina, kao i njihov odnos sa okolinom u skladu sa ambijentalnim karakteristikama bloka i planskim usmerenjima. Koncept je baziran na stvaranju vizuelnog i funkcionalnog identiteta prostora, sa idejom da se kroz motiv “urbane šume” predstavi zelena zona u gradskom tkivu sa objektom Filharmonije kao centralnim motivom.

Mikrointervencijama u vidu tematskih parkovskih segmenata koja su međusobno povezana i čine pešačku mrežu sa ciljnim kretanjem, formirani su ambijenti koncipirani kao mesta susreta i okupljanja, čime se doprinosi aktivnosti i atraktivnosti datog bloka. Pozicija budućeg objekta Filharmonije potencira ambijentalni značaj lokacije u cilju stvaranja jedinstvenog prostornog doživljaja sa Filharmonijom kao dodatnim a ne glavnim akcentom, kao deo celine a ne kao skulptoralnu formu, tako da objekat svojom formom i volumenom ne želi da konkuriše palati SIV-a, plivajući u skupini mikroambijenata.

JEDNAKOVREDAN POVIŠENI OTKUP
Autor: Jovan Mitrović, dipl.inž.arh.
Projektantski tim: Dragana Ćiprijanović, dipl.inž.arh. – rukovodilac projekta; Vera Stanišić, dipl.inž.arh.- projektant – saradnik; Lea Levi, dipl.inž.arh. – saradnik; Milena Stanojević, dipl.inž.arh. – saradnik

2016_Blok-13_Otkup-4_77777_i

Otkup 04
Šifra: 77777

Komentar žirija:
U okviru provera prostorno-programskih i urbanističkih parametara autorski tim definiše odnos otvorenih i zatvorenih površina u horizontalnom smislu, objektom buduće Filharmonije se jednostavnom funkcionalnom i oblikovnom formom koncipiranom da, pre svega, u najvećoj mogućoj meri sačuva prirodni ambijent i zadovolji kriterijume energetske efikasnosti maksimalne održivosti. Osnovne postavke prostorno-programskog rešenja su definisale objekte na poziciji u dubini lokacije maksimalno udaljene od Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara Nikole Tesle. Ovakvom dispozicijom se u velikoj meri minimalizuje uticaj buke koja je izuzetno visokog intenziteta.

Ovde možete pogledati katalog svih nagrađenih radova:

Blok 13 – Beogradska filharmonija – Katalog konkursnih radova