УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Драган Марчетић и Милан Максимовић – Блок 13, Нови Београд | Прва  умањена награда

Представљамо Вам радове награђене у јануару 2017. године на отвореном анкетном једностепеном анонимном урбанистичко-архитектонском конкурсу за део блока 13 у Новом Београду.

Конкурс је представљао, између осталог, и проверу просторних и функционалних капацитета локације, као и сагледавање могућности реализације нове зграде Београдске филхармоније, а изабрано решење представљаће основ за израду урбанистичко-планске документације. Решења из конкурса одредила су и морфологију новопланиране изградње, пре свега на локацији постојећих темеља раније предвиђеног Музеја Револуције и уређења слободних површина, као и њихов однос са околином, посебно у односу на чувени новобеоградски споменик културе – Палату Савезног извршног већа.

Конкурс је организовала Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, а до крајњег рока за предају пристигло је укупно 34 конкурсна рада.

Град Београд расписао је конкурс у октобру 2016. године, а почетком 2017. године Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је резултате конкурса. Жири је радио у саставу: председник жирија Милутин Фолић, дипл. инж. арх, градски урбаниста и чланови жирија Небојша Мињевић, дипл. инж. арх, Ирина Коробина, дипл. инж. арх, проф. Дејан Миљковић, дипл. инж. арх, Бојан Ковачевић, дипл. инж. арх, заменик члана жирија Милана Јочић, дипл.инж.арх.


Повезани текстови:
Резултати конкурса: Градска галерија на Косанчићевом венцу у Београду – награђени радови
Резултати конкурса: идејно решење за Saint-Gobain стаклени павиљон
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду
Конкурс за идејно решење реконструкције и адаптације хала 7, 8 и 9 Београдског сајма
Резултати конкурса: Реконструкција и уређење ентеријера зграде Пословног центра Хемофарма у Београду


ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА
Ауторски тим: Драган Марчетић, дипл.инж.арх, Милан Максимовић, дипл.инж.арх.
Сарадници: Михаило Пејчиновић, маст.инж.арх, 3Д моделовање и рендеринг; Димитрије Пузовић, студент МАСА, графичка обрада амбијената

2016_Blok-13_I-nagrada_51056_01

2016_Blok-13_I-nagrada_51056_02

2016_Blok-13_I-nagrada_51056_03

2016_Blok-13_I-nagrada_51056_04

I награда
Шифра: 51056

Коментар жирија:
Концепт решења понуђен је кроз специфичан приступ изградњи, уређењу и развоју јавних зелених површина, увођења адекватних садржаја културе, забаве и рекреације уз очување постојећег карактера природног амбијента. Просторни концепт заснован је на идеји благог покретања партера косим површинама зеленила које постају озелењени кров изграђене структуре у новоформираној денивелацији терена у којој су активирани садржаји и амбијенти. Оваквим поступком укупни зелени фонд се незнатно смањује и прераста у нове активније површине које се користе на нов начин.

Геометрија и позиција предложене физичке структуре подржава линеарност постојећег објекта Палате Србија формирајући нову пешачку променаду дуж Булевара Михаила Пупина. Објекат Филхармоније није висински наглашен, конципиран је као полегнута структура која је артикулисана у виду специфичне урбане атракције.

Наведене платформе великим делом су озелењене и активиране као комуникационе траке које спајају просторе отвореног партера формирајући концепт слободностојећег објекта у зеленом окружењу. Уз садржаје Филхармоније решени су и пратећи комерцијални садржаји који у јединствено обликованој целини остварују заокружено прожимање јавног и комерцијалног простора.

Прилаз овим садржајима директно је укомпонован са концептом отворених комуникација које се, дуж широких површина и рампи остварује из правца улице Ушће и са приступног платоа главног улаза. Кровна површина постаје активан парковски потенцијал како у комуникацијском смислу приступа садржајима комерцијалног мола и објекта Филхармоније, као атрактивна површина са видиковцем и потенцијално рекреативним садржајем.

ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА
Ауторски тим ARCVS: арх. Бранислав Реџић (носилац свих ауторских и осталих права), арх. Драган Ивановић, арх. Зоран Миловановић, арх. Милица Тасић, арх. Душан Милошев, арх. Борис Хусановић, арх. Сузана Тисовец
Консултанти: конструкција – инж.грађ. Срето Кузмановић; HVAC и енергетска ефикасност – инж.маш. Александар Живковић; акустика – Бојан Вулин

2016_Blok-13_II-nagrada_03

2016_Blok-13_II-nagrada_01

2016_Blok-13_II-nagrada_02

2016_Blok-13_II-nagrada_04

II награда
Шифра: 01758

Коментар жирија:
Рад карактерише врло занимљив концепт који је пре свега базиран на значају и будућем идентитету објекта Филхармоније. Архитектонски приступ инспирисан је значајем музике као уметности који аутори подцртавају цитатом Waltera Patera да “све уметности теже стању музике”. Уочавање датог предлога као самостојећег објекта у парковском простору је тренутно, апсолутно и препознатљиво. Анализе околних постојећих природних и архитектонских мотива дато је на изузетном нивоу, попут дефинисања феномена кластера, аналогија тремова, водених површина, или пак мотива из феноменологије света птица. Може се констатовати и да су реинтерпретације таквих мотива и идеограма спроведене врло вешто и атрактивно.

Аутори не предлажу наглашавање главног приступа објекту већ објекат Филхармоније који “плута” у постојећем зеленилу “везују” за ободне саобраћајнице ортогоналним пешачким приступима-стазама подједнаке важности које посетиоце воде до приступног платоа и главног улаза у објекат. Архитектуру карактерише форма објекта са изразито наглашеним постаментом, транспарентном опном хола објекта која је надграђена покренутим вишефункционалним платформама. Посебна улога дата је трећем, по вертикали завршном стратум објекта са разиграним паралопипедним фрагментима који су парафраза венца, сенила, трибине, па чак и фризуре неких светски познатих музичара… – свега у исто време.

ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА
Ауторски тим: Зоран Дмитровић, дипл.инж.арх, Зорица Савичић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Ненад Благојевић, дипл.инж.арх.
Консултанти за акустику: проф др Миомир Мијић, проф. др Драгана Шумарац Павловић

2016_Blok-13_III-nagrada_13754_01

2016_Blok-13_III-nagrada_13754_02

2016_Blok-13_III-nagrada_13754_03

2016_Blok-13_III-nagrada_13754_04

III награда
Шифра: 13754

Коментар жирија:
Предлаже се објекат Филхармоније и пратећег трга који су утопљени у пејзаж односно у зелену шкарпу. Новоформирани центар Филхармоније се уклапа у постојеће континуално зеленило које се протеже од ушћа и Парка пријатељства, тако зграда Филхармоније постаје интегрални део пејзажа, а не објекат у парку. Постојећи трг испред Палате Србија се интегрише у систем јавних површина и на тај начин се анулира проблем његове изолованости.

Сви јавни простори су повезани пешачком стазом паралелном са Булеваром Михајла Пупина, која се наставља на зелену површину испред ТЦ Ушће. На овај начин се омогућава алтернативно кретање које је у сталном контакту и дијалогу са природом. Формиране зоне у простору могу активно да се користе. Издизања терена су програмска и помажу дефинисању различитих функција у оквиру истог пејзажа.

ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕНИ ОТКУП
Ауторски тим: Мирослава Петровић Балубџић, дипл.инж.арх, Александра Стефановић, дипл.инж.арх, Ана Ковенц Вујић, дипл.инж.арх.
Сарадник: Марија Кочовић

2016_Blok-13_Otkup-1_34343_i

Откуп 01
Шифра: 34343

Коментар жирија:
Аутори предлажу концепт заснован на изградњи као интеграцији партера постојећег парка и објекта, који срастају и заједно чине нови урбани пејзаж, поштујући изузетно вредан простор са доминантним објектом Палате Србија. Респектујући подједнаку удаљеност од оптерећених саобраћајница, као и од Палате Србија, базирају свој концепт на позицији темеља неизграђеног објекта Музеја револуције. Позиција будућег објекта Филхармоније се предлаже као снажно садејство покренутог терена и покренутих волумена. Предложено је решење широког приступног закошеног платоа из правца из кога се очекује приступ публике из свих делова града који користе услуге јавног превоза.

ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕНИ ОТКУП
Аутор: Милан Вујовић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Ксенија Пантовић, дипл.инж.арх, Ања Милојевић, м.арх, Јована Јелисавац, м.арх.

2016_Blok-13_Otkup-2_47240_i

Откуп 02
Шифра: 47240

Коментар жирија:
Аутори базирају свој концепт на предлогу задатих урбанистичких услова и услова заштите, апострофирајући позицију објекта Филхармоније са главним улазом и доминантном визуром оријентисаним ка Београдској тврђави, што је у великој мери предодредило пешачке и саобраћајне приступе. Тако постављен објекат Филхармоније успоставља динамичну, али пренаглашену корелацију у односу на Београдску тврђаву и тиме умањује значај осталих просторних односа у непосредном окружењу објекта.

Аутори предлажу пословно комерцијалне садржаје унутар објекта Филхармоније чиме је знатно смањена и непримерена димензија главног хола у односу на тражени капацитет аудиторијума. Недостатак предложеног решења је планирани надземни паркинг на самој локацији који угрожава и знатно смањује постојећи зелени фонд.

ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕНИ ОТКУП
Ауторски тим – КАНА архитекти: Љиља Брајковић, дипл.инж.арх, Дениса Премиловац, маст.инж.арх, Немања Ћурчић, маст,инж.арх, Александра Крачуновић, маст.инж.арх, Сања Бокић, маст.инж.арх, Јелена Ђуровић, маст.инж.арх.
Сарадници: Стеван Лазић, маст.инж.арх, Cecilia Castanharo Baraldi, студент Universidade Federal de OuroPreto, Architecture and urban planning

2016_Blok-13_Otkup-3_80808_i

Откуп 03
Шифра: 80808

Коментар жирија:
Аутори предлажу решење којим се дефинише новопланирана изградња пре свега на локацији постојећих темеља раније предвиђеног Музеја револуције и уређењу слободних површина, као и њихов однос са околином у складу са амбијенталним карактеристикама блока и планским усмерењима. Концепт је базиран на стварању визуелног и функционалног идентитета простора, са идејом да се кроз мотив “урбане шуме” представи зелена зона у градском ткиву са објектом Филхармоније као централним мотивом.

Микроинтервенцијама у виду тематских парковских сегмената која су међусобно повезана и чине пешачку мрежу са циљним кретањем, формирани су амбијенти конципирани као места сусрета и окупљања, чиме се доприноси активности и атрактивности датог блока. Позиција будућег објекта Филхармоније потенцира амбијентални значај локације у циљу стварања јединственог просторног доживљаја са Филхармонијом као додатним а не главним акцентом, као део целине а не као скулпторалну форму, тако да објекат својом формом и волуменом не жели да конкурише палати СИВ-а, пливајући у скупини микроамбијената.

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП
Аутор: Јован Митровић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Драгана Ћипријановић, дипл.инж.арх. – руководилац пројекта; Вера Станишић, дипл.инж.арх.- пројектант – сарадник; Леа Леви, дипл.инж.арх. – сарадник; Милена Станојевић, дипл.инж.арх. – сарадник

2016_Blok-13_Otkup-4_77777_i

Откуп 04
Шифра: 77777

Коментар жирија:
У оквиру провера просторно-програмских и урбанистичких параметара ауторски тим дефинише однос отворених и затворених површина у хоризонталном смислу, објектом будуће Филхармоније се једноставном функционалном и обликовном формом конципираном да, пре свега, у највећој могућој мери сачува природни амбијент и задовољи критеријуме енергетске ефикасности максималне одрживости. Основне поставке просторно-програмског решења су дефинисале објекте на позицији у дубини локације максимално удаљене од Булевара Михајла Пупина и Булевара Николе Тесле. Оваквом диспозицијом се у великој мери минимализује утицај буке која је изузетно високог интензитета.

Овде можете погледати каталог свих награђених радова:

Блок 13 – Београдска филхармонија – Каталог конкурсних радова