UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201617_11011-AP

Dobrodošli na veb izložbu projekata urađenih na predmetu Arhitektonsko projektovanje, u prvom semestru Osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/17. godini. Selekciju radova čine najbolji projekti tri segmenta semestralnog zadatka.

Semestralni zadatak na predmetu Arhitektonsko projektovanje se sastoji iz tri segmenta koji se rade od prve do petnaeste nedelje semestra i to su: arhitektonski projekat, arhitektonska analiza (istraživanje) i dimenzionisanje elemenata.

Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17 – I godina
Studijska celina PROSTOR I OBLIK
OASA-11011 Arhitektonsko projektovanje

201617_Arhitektonsko-projektovanje_cover

Teodora Arsenijević – Studentski kamp
Zadaci su međusobno povezani i prožeti sa idejom da se uspostavi korelacija između učenja i praktičnog rada, i studentima omogući da prihvate proces arhitektonskog projektovanja kao kompleksnu i višeznačnu aktivnost čiji krajnji rezultat podjednako zavisi od velikog broja objektivnih i subjektivnih uticajnih faktora. Arhitektonsko projektovanje se u procesu nastave otkriva i obrazlaže kao skup multidisciplinarnih postupaka koji su u funkciji jednog uvek jasnog cilja a to je stvaranja upotrebljivog, funkcionalnog, promišljenog i estetski uređenog prostornog okruženja koje je u službi zdravog i održivog suživota čoveka i prirode.

Svaki od tri segmenta zadatka se postupno razrađuje. Poseban akcenat se stavlja na metodološke pristupe koji afirmišu kreativno i odgovorno razmišljanje i delovanje studenata u toku sticanja osnovnih projektantskih znanja. Otvorenost i transparentnost postupaka kao i stalna revizija, korekcija i unapređivanje arhitektonskog projekta su zadaci koji se postavljaju pred studente.

Jedan od ciljeva zadatka je da se već na samom početku izučavanja arhitektonskog projektovanja tačno definišu i trasiraju pravci budućeg razvoja, obrazovanja i napredovanja u struci i nauci u oblasti koju predmet pokriva.

Kroz rad na projektu studenti se upoznaju sa osnovnim materijalnim elementima arhitekture. Takođe akcenat se stavlja na izučavanje postupaka i pojmova koji čine jezik arhitekture, od inspiracije i ideje, preko razrade i provere, pa sve do grafičkog i izražajnog aspekta arhitektonskog projekta. Cilj zadatka je i stvaranje predstave kod studenata o znanju i saznanju kao važnim pojmovima u kontekstu projektantskog obrazovanja, čijom afirmacijom se stiče baza koja je osnov za različite intelektualne, duhovne i kreativne postupke koje arhitektonsko projektovanje kao sintezna aktivnost podrazumeva.

ZADATAK 01: Arhitektonski projekat (50 poena)

Studentski kamp
Urbanističko-arhitektonski projekat smeštajnog kompleksa za studente na Adi Ciganliji, uža zona Ada Safari

Lokacija:
Širi prostorni okvir zadatka nalazi se na teritoriji opštine Čukarica, na Adi Ciganliji, poznatom rečnom poluostrvu na Savi u Beogradu. U odnosu na strukturu grada, pozicija lokacije je izmeštena izvan centralne gradske zone, bliže obodnim delovima grada. Uži prostorni okvir odnosi sa na Adu Safari, prirodno jezero na Adi Ciganliji. Izbor uže lokacije na osnovu kojeg je i postavljen projektni zadatak, dominantno je pod uticajem nekoliko važnih faktora kao što su: izrazito prirodno okruženje unutar izgrađene gradske sredine, tangentna pozicija vode, dominantno visoko rastinje, šuma, livada, plaža u neposrednom okruženju. Krajnje definisanje uže lokacije ostavljeno je studentima da ga razviju paralelno sa programskim okvirom zadatka. Polazeći od činjenice da se studenti prvi put susreću sa jednim projektantskim zadatkom, jasno je da će rezumevanje konteksta i njegovog karaktera, kao i kritičko sagledavanje lokacije sa svim svojim pogodnostima i organičenjima biti ključno prilikom zauzimanja stava i definisanja arhitektonsko-urbanističkog koncepta.

Projektni zadatak:
Tema zadatka je projektovanje malog studentskog kampa na Adi Ciganliji namenjenog privremenom boravku studenata, predviđenog trajanja do 30 dana. Jedan od osnovnih zadataka studenata biće da, kroz dublje tumačenje teme, definišu uži tematski okvir, odnosno da formulišu smernice mogućih namena (letnji, sportski, lovački, naučni…). Kamp je potrebno projektovati za 20 studenata, 10 muškog i 10 ženskog pola i do 4 predavača ili organizatora.

Pročitajte opširnije opis zadatka na prvom slajdu ove galerije…

OPIS ZADATKA
PROJEKAT

Đorđe Stanojlović
PROJEKAT

Dragana Zorić
PROJEKAT

Elena Jaramazović
PROJEKAT

Emilija Radenković
PROJEKAT

Itana Filipović
PROJEKAT

Marija Milenković
PROJEKAT

Marija Miljević
PROJEKAT

Marija Todorović
PROJEKAT

Nevena Nikolić
PROJEKAT

Petar Gnjidić
PROJEKAT

Sara Sandić
PROJEKAT

Tamara Bujošević
PROJEKAT

Teodora Arsenijević
PROJEKAT

Una Korica
PROJEKAT

ZADATAK 02: Selfi (15 poena)

Studenti kroz fotografisanje različitih svakodnevnih situacija prema zadatoj temi istražuju prostorne odnose od mikro do makro razmere. Izrada selfija praćena je dimenzionalnom analizom kroz crtež radi se tokom svih 15 nedelja. Analogno razvoju projekta studenti vežbaju da prepoznaju, markiraju i interpretiraju različite prostorne situacije, sa ciljem da savladaju dimenzije prostornih elemenata i da kroz dimenzionisanje razvijaju osećaj, rutine i projektantske tehnike.

Pročitajte opširnije opis zadatka na prvom slajdu ove galerije…

OPIS ZADATKA
SELFI

Elena Jaramazović
SELFI

Jovana Šestović
SELFI

Marija Milenković
SELFI

Sara Sandić
SELFI

Emilija Radenković
SELFI

Katarina Banković
SELFI

Nevena Nikolić
SELFI

Una Korica
SELFI

ZADATAK 03: Arhitektonske analize (15 poena)

Tokom izrade projekta svih 15 nedelja studenti rade arhitektonske analize koje im direktno pomažu u razvoju određene faze projekta. Proces projektovanja praćen je istraživanjem kroz niz arhitektonskih analiza koje se sintetišu tokom procesa kroz dijagram, crtež, model, film ili drugi medijum. Analizira se kontekst, lokacija, tipologija, literatura, itd.

Istraživanje kroz seriju raznovrsnih arhitektonskih analiza ima za cilj da razvije kreativna, konceptualna i logička mišljenja studenta, ali i analitične veštine studenta u savladavanju arhitektonskih problema u sveobuhvatnom smislu. Kroz paralelno, praktične i teorijske vežbe, studenti se upoznaju sa arhitektonskim elementima, eksperimentišu sa njihovom upotrebom i postavljanjem u različite kontekste i savremene situacije, dok se upotrebom literature neguje apstraktno i kritičko razmišljanje. Studenti se vežbaju da razumeju projektantski problem, formulišu zadatak, i posebno da istraživanja dobijene rezultate, primene i ugrade u svoje projekte.

Pročitajte opširnije opis zadatka na prvom slajdu ove galerije…

Opis projekta
ARHITEKTONSKE ANALIZE

Itana Filipović
ARHITEKTONSKE ANALIZE

Jovana Šestović
ARHITEKTONSKE ANALIZE

Marko Gavrilović
ARHITEKTONSKE ANALIZE

Una Korica
ARHITEKTONSKE ANALIZE