УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Студентски конкурс: архитектонско решење екстеријера и ентеријера објекта за забаву и рекреацију у селу Трнава

Локација конкурса | Извор: Фото-документација конкурса

Овде можете погледати питања учесника конкурса и одговоре жирија конкурса:
Конкурс за архитектонско решење екстеријера и ентеријера објекта за забаву и рекреацију у селу Трнава – Питања и одговори (06.04.2017)

Позивамо Вас да учествујете на конкурсу за израду предлога архитектонског решења екстеријера и ентеријера објекта за забаву и рекреацију у селу Трнава, Општина Топола.

1. Локација и смернице програмског задатка

Опис локације: Објекат се налази у селу Трнава, општина Топола, на породичном имању породице Милановић. На датој парцели већ постоје објекти: породична кућа, помоћне зграде, тениски терен и остало. Објекти су грађени од природних материјала, зидани пуном опеком, покривени црепом, прилази су поплочани природним каменом. Треба омогућити везу свих објеката и паркинга са постојећим саобраћајницама тј. прилаз са обе стране.

Подаци о катастарској парцели: Постојећи објекти се налазе на катастарским парцелама 5507/1 и 5505/1. А парцеле на којима се планира изградња су 5503/1, 5503/2 и 5504. Катастарска парцела 5502 се неће користити за изградњу. На парцели 5504 треба да буде прилазни пут ширине 4m по целој дужини парцеле.

Опис објекта: Објекат је угоститељског типа за приватну употребу, намењен за одмор и забаву. Објекат је спратности П+1 са партером и приступним саобраћајницама. Паркинг и прилазни пут треба да буду повезани са постојећим саобраћајницама.

Околина и суседни објекти: Постојећи објекти на суседној парцели су изведени од природних материјала у шумадијском стилу па сходно томе спољашњи изглед треба да буде прилагођен том стилу изградње.

Локација конкурса | Извор: Google Maps

Организација објеката:
По својој намени објекат је планиран на следећи начин:

Приземље
• Базен 13m x 7m (затворен са могућим отварањем) са ђакузи делом, дечјим базеном, сауном, салом за масажу и свлачионицом. Дно базена направити у нагибу од дубине 1m до 1,8m. Ђакузи део кружног облика пречника 2m. Направити плато око базена за лежаљке. Базен треба да буде директно везан за салу. Обезбедити везу платоа са лежаљкама, сале и кухиње.
• Сала за славље – 100 седећих места (са шанком и камином); Шанк са 5-6 седећих места.
• Просторија за дегустацију вина са винотеком
• Кухиња за потребе сале у директној вези са салом полуотвореног типа.
• Печењара+роштиљ
• Гаража за аутомобиле – 10 паркинг места са делом за сервисирање
• Помоћне просторије (тоалети, магацин за потребе кухиње, просторија за базенску опрему, оставе и сл.)

Спрат
• Апартмани за госте – 4 ком. површине од 25m² до 40m²
• Апартман за власника – 1 ком. површине од 50m²
• Стан за хаусмајстора – 60m²

Партер
• Гаража за хелихоптер
• Хелидром
• Паркинг за госте – 30 паркинг места
Опис гараже за хелихоптер: димензије гараже су 13 x 9m, врата димензија 11 x 3.8m.
Опис хелидрома: АБ плоча димензија 12 x 12m. Хелидром треба да буде повезан саобраћајницом са гаражом за хелихоптер.
Грејање објекта обезбедити преко соларних панела и топлотних пумпи. Предвидети даљинску контролу система грејања и хлађења, видео надзора и сл.

Напомена: При пројектовању датог објекта пројектант може по свом нахођењу додати одређене просторе које би одговарале датим садржајима објекта, као и мењати спратност и распоред садржаја према датој локацији.

2017_Trnava-Topola_01

Локација конкурса | Извор: Фото-документација конкурса

2. Правила конкурса

2.1 Услови учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година Универзитета у Београду – Архитектонског факултета.


2.2 Услови за спровођење конкурса
Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Конкурс садржи и назнаку да ће се награђени радови предати на коришћење Инвеститору који, као давалац награда, има право на објављивање и коришћење награђених пројеката за своје потребе, без посебне накнаде, уз обавезу навођења имена аутора и Факултета.


2.3 Садржај конкурсног рада:
Графички прилози:
• Ситуациони приказ размера 1/500
• Основа приземља са уцртаним распоредом намештаја размера 1/200
• Основа спрата са уцртаним распоредом намештаја размера 1/200
• Основа крова размера 1/200
• Карактеристични подужни и попречни пресеци (обавезно кроз базен и степениште) размера 1/200
• Све (четири) фасаде размера 1/200
• 3Д модел – просторни приказ архитектуре и амбијената (ArchiCAD, Sketch Up итд.); графичка јасноћа у приказу слично симулацији обиласка кроз објекте.

Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Графички део:
• Сви графички прилози се достављају у штампаном облику на формату 50 x 70cm; не каширају се и не савијају у ролну.
• Све прилоге обавезно је доставити и у електронској форми, у активном DWG формату (цртежи у AutoCAD-у) на CD/DVD-у који се ставља у мапу и означава шифром.
• Сви графички прилози морају бити означени шифром од пет цифара у горњем десном углу;
• Сви графички прилози морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора бити и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ), као и CD/DVD са графичком документацијом. На спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет цифара. Коверте се означавају шифром у горњем десном углу.
• Коверта са назнаком “АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената.
• Коверта са назнаком “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима чланова ауторског тима и податке о адреси за контакт (поштанској и e-mail адреси) и броју контакт телефона.
• Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене.
• Сви садржаји конкурсног рада: графички део, коверте, изјаве и мапа, означавају се истом шифром.
• Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву, димензији је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.


2017_Trnava-Topola_02

Локација конкурса | Извор: Фото-документација конкурса

2.4 Конкурсни рокови:

  • Почетак конкурсног рока/датум оглашавања: 15. март 2017.
  • Обилазак локације: пријаве за обилазак локације са тачним бројем конкурената по ауторском тиму послати на мејл адресу: konkurstrnava@arh.bg.ac.rs до 22. марта 2017. Време обиласка локације биће истакнуто на интернет страни Факултета.
  • Рок за постављање питања: 25. март 2017. Питања слати на e-mail адресу: konkurstrnava@arh.bg.ac.rs
  • Рок за предају радова је 20. април 2017. од 12.00 до 16.00 часова, у кабинету 238, Архитектонског факултета, Булевар краља Александра 73/II 11000 Београд.
  • Објављивање резултата конкурса: Резултати ће бити објављени на интернет страни Архитектонског факултета у року од 10 дана од завршетка трајања конкурса.
  • Свечана додела награда уз присуство представника Инвеститора и Факултета биће у року не дужем од 10 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

2.5 Врста и висина награда:
Инвеститор се обавезује да обезбеди награде студентима Архитектонског факултета за најбоља три предлога на конкурсу. Инвеститор се обавезује да на име награде исплати награђеним студентима Факултета, као спонзор, износ у висини од 175.000,00 динара, распоређен према наградама:

• Прва награда – 100.000, 00 динара
• Друга награда – 50.000, 00 динара
• Трећа награда – 25.000, 00 динара


2.6 Састав жирија
Жири у саставу:
Проф. др Владан Ђокић, представник Архитектонског факултета у Београду;
Проф. Зоран Лазовић, представник Архитектонског факултета у Београду;
Братислав Милановић, представник Инвеститора;
Марко Милановић, представник Инвеститора;
Мирко Минић, представник Инвеститора;

Секретар конкурса/жирија:
Асистент др Милена Грбић, Архитектонски факултет у Београду


3. Прилози уз програм – подлоге и пратећа документација

Графичке подлоге:
катастарски план
фотодокументација (фотографије парцела и постојећих објеката на њима)

Распис конкурса:

Студентски конкурс: Трнава 2017.

2017_Trnava-Topola_04

Локација конкурса | Извор: Фото-документација конкурса