UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2017_Kulturno-dobro-danas_t

VIII Konferencija o graditeljskom nasleđu

Kulturno dobro danas – vrednost i značenje
12. oktobar 2017.
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Organizacija: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda

PROGRAM KONFERENCIJE

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda već sedam godina organizuje konferencije posvećene aktuelnim pitanjima iz oblasti zaštite spomeničkog nasleđa i kontekstualnim širim temama.

Polazeći od premise da je kulturno nasleđe skup resursa nasleđenih iz prošlosti, koje zajednica identifikuje kao odraz i izraz vrednosti, uverenja, znanja i tradicije, postavljali smo i postavljamo kulturno dobro u žižu konstante koju je neophodno očuvati i negovati kao bitnu odrednicu jedne zajednice. Kakva je uloga pravne regulative, službe zaštite, stručnih i naučnih saznanja i dostignuća u okviru javnog delovanja da istraju, održe i prenesu na buduće generacije kulturna dobra i da sačuvaju i afirmišu njihov izgled, svojstvo i namenu? Da li se u dovoljnoj meri razume kulturno dobro kao početak i trajanje sistema vrednosti i da li se kao takav može očuvati?


Povezani tekstovi:
Konferencija: Kulturni predeo
Konferencija: Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata


Temom ovogodišnje, osme konferencije Kulturno dobro danas – vrednost i značenje, želimo i da napravimo osvrt na prethodne skupove i pokušamo da sagledamo, kako celovitost kulturnih dobara, tako i naš doprinos njihovom pozitivnom poimanju. Iz tog razloga, ovom prilikom, neće biti predložene tematske celine, već će se one formirati u zavisnosti od pristiglih radova. Molimo vas da svojim učešćem doprinesete bogatijem sadržaju i kvalitetu konferencije.

Organizacioni odbor:

Ivana Filipović Jork, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Nada Živković, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Jasna Cvetić, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Saša Mihajlov, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Ivana Vesković, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Naučno - stručni odbor:

prof. dr Vladimir Mako, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet; prof. Ivan Rašković, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet; prof.dr Marija Maruna, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet; dr Marina Pavlović, nezavisni istraživač; prof. dr Dragan Bulatović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet; Nela Mićović, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Aleksandra Dabižić, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Nada Živković, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Priprema rukopisa:

Primaju se isključivo originalni radovi, koji prethodno nisu objavljivani niti poslati za objavljivanje, kao i oni koji nisu prethodno usmeno saopšteni na naučnim skupovima, konferencijama, seminarima. Apstrakt: 300 do 350 reči Rad: maksimalno 10, minimalno 4 strane, sa jednostrukim proredom. Format: A4 sa marginama levo i desno od 3,5cm i gore i dole od 5,0cm. Font: Arial, 12pt, ćirilica. Tekst apstrakta pisati fontom Arial, 10 pt. Na isti način, nakon dve linije proreda, obraditi i englesku verziju naslova i rezimea. Tekst podeliti u poglavlja.

Prvi nivo naslova pisati velikim slovima (bold). Drugi nivo naslova pisati velikm prvim slovom, ostala mala (bold). Treći nivo naslova pisati kurzivom (italic). Napomene pisati na kraju teksta (endnote). U napomenama literaturu navoditi na sledeći način: Prezime, I: Naziv, Izdavač, Mesto godina, strane. Pozivanja na slike, grafikone i tabele obeležiti u tekstu: (sl.1), (sl.2), (tabela 1), itd. Stranice ne numerisati. Uz rad poslati i podatke o autoru/autorima: ime, prezime, stručno i akademsko zvanje, naziv institucije odnosno organizacije. Podatke poslati na srpskom i engleskom jeziku.

Učešće na konferenciji:
Za učešće na Konferenciji mogu aplicirati zaposleni u institucijama kulture, na univerzitetima, kao i studenti, istraživači, pojedinci i pripadnici nevladinog sektora angažovani na očuvanju kulturnog nasleđa.

Jezik konferencije:
Radovi se izlažu i predaju na srpskom jeziku. Apstrakt se predaje na srpskom i engleskom jeziku.

Kotizacija:
Nije predviđeno plaćanje kotizacije za učešće u radu Konferencije.

Važni datumi:

• prvi poziv: 10.02.2017.
• dostavljanje apstrakta: 20.03.2017.
• obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 10.04.2017.
• dostavljanje radova: 12.06.2017.
• obaveštenje o prihvatanju radova i načinu prezentacije: 10.07.2017.
• konferencija: 12.10.2017.

Informacije i kontakt:

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Direktor Nela Mićović, dipl. arheolog
Kalemegdan Gornji grad 14, 11000 Beograd

Za sve dodatne informacije:
Nada Živković,
tel: 011/3287-557, lokal 118
mob: 065/41-555-46
e-mail: konferencija@beogradskonasledje.rs

Program konferencije:

Ovde možete pruzeti dokument:

PROGRAM KONFERENCIJE

Poziv:

Ovde možete pogledati poziv za konferenciju i učešće:

2017_Kulturno-dobro-danas_01

2017_Kulturno-dobro-danas_02

0