УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Задужбина Драгољуба Маринковића
Студентски трг 1
Београд

Београд, 21.02.2017. године
03 Број: 612-911/1-17
МП

На основу члана 6. Статута Задужбине Драгољуба Маринковића, број: 06-17569/13-12 од 21.12.2011.год, Одбор Задужбине Драгољуба Маринковића, на сeдници одржаној 21.02.2017. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В
за
ДАВАЊЕ 40 ПОМОЋИ У ИЗНОСУ ОД ПО 10.000,00 ДИНАРА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И НАБАВКУ МЕДИЦИНСКИХ ПОМАГАЛА СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Рок за подношење пријава је од 23. фебруара 2017. године до 17. марта 2017. године.

Услови за добијање помоћи су:
• да студент студира на факултету Универзитета у Београду,
• да студент поседује неки облик хендикепа или болести (телесно оштећење или обољење које трајно нарушава здравствено стање студента),
• да студент није старији од 28 година у тренутку подношења молбе.

Потребна документација:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
• УВЕРЕЊЕ о упису школске 2016/2017. године студија,
• MЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, не старија од шест месеци,
• УВЕРЕЊЕ ОД ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ, не старија од шест месеци
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Јавни позив Задужбине Драгољуба Маринковића.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на тел: 3207-426 и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу помоћи обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Драгољуба Маринковића.

На одлуку о додели помоћи студент има право приговора Одбору Задужбине, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Драгољуба Маринковића.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
др Дејан Молнар, доцент