UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Gradovi deljenja: kreativni podsticaj – otvoreni poziv za projekat Urbano čvorište 1

Shared-Cities-Creative-Momentum-(SCCM)_white

Društvo arhitekata Beograda
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA)

Otvoreni poziv

BINA vas poziva da učestvujete u projektu
URBANO ČVORIŠTE 1 (URBAN HUB 1)
u okviru evropskog programa:
GRADOVI DELJENJA: KREATIVNI PODSTICAJ (SCCM)
SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM (SCCM) *

Projekat URBANA ČVORIŠTA se bavi razvojem zajedničkih otvorenih gradskih prostora Beograda koji se unapređuju kroz saradnju sa građanima.

Rok za prijem predloga 30. januar 2017. godine.

SCCM je misija čiji je cilj unapređenje uslova života u evropskima gradovima. Povezujući različite aspekte kulture deljenja i urbani dizajn SCCM razvija novi obliki življenja u našim gradovima. Zajednički.

SCCM je četvorogodišnji kulturni program koji su zajedno pokrenuli partneri iz 7 gradova centralne i jugoistočne Evrope – iz Berlina, Praga, Bratislave, Katovica, Varšave, Budimpešte i Beograda.

SCCM predstavlja internacionalnu mrežu za razvijanje kreativnog diskursa koji nastaje ukrštanjem arhitekture, umetnosti, urbanizma i ekonomije deljenja da bi doprineo transformaciji gradskih prostora. U periodu od 2016. do 2020. godine SCCM će organizovati više od 150 akcija kao što su: festivali, filmovi, izložbe, radionice, umetničke rezidencije i studije slučajeva.

Projekat želi da, kroz neposredne aktivnosti, građanima približi stav da su participacija i međusobna saradnja nepohodni za stvaranje ugodnog i vrednog gradskog okruženja. Kreativni centar projekta je u Pragu, gde je ustanovljen rukovideći tim koga čine Gete Institut, Češki centar i reSITE organizacija.

Ko: 11 partnera iz 7 gradova i 6 država.
Oblasti: arhitektura, urbanizam, umetnost i dizajn, participacija
Aktivnosti: festivali, filmovi, izložbe, radionice, rezidencije, istraživanja i studije slučajeva
Kada: Jun 2016. – Februar 2020.

SCCM2020_Flyer-1

SCCM2020_Flyer-2

SCCM > BINA > URBANA ČVORIŠTA >TEMA

U aktivnostima SCCM učestvuju organizacije iz gradova koji su povezani komplementarnim elementima pojedinačnih projekata koji se nezavisno razvijaju u svakom od gradova stvarajući zajednički programski okvir.

Studija slučaja URBANA ČVORIŠTA (URBAN HUBS) koji će se razvijati u Beogradu pod rukovodstvom BINE u saradnji sa parterskim organizacijama SCCM ističe društvenu ulogu građanskih inicijativa u unapređenju savremenih gradova. Njegova praktična primena ogleda se u razvijanju zajedničkih predloga građana i stručnjaka koji nastaju kao odgovori na socijalne i prostorne potrebe u neposrednom okruženju.

Ovaj pristup postavlja zajednicu u centar zbivanja sa namerom da stvori preduslove za održivi razvoj grada i društva u celini. Zajednička ativnost građana i stručnjaka, odn. uključivanje građana u projektovanje i održavanje gradskih prostora dovodi do porasta međusobnog poverenja i povećanja svesti o moći zajedništva. Istovremeno, posredstvom ovog procesa, stručnjaci dobijaju priliku da bolje razumeju potrebe građana i da usavršavaju metode rada sa zajednicom.


Povezani tekstovi:
XI Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) – BUDUĆNOST JE SADA
Konkurs: Future Architecture Platform 2017


Pokretanjem ekperimentalih URBANIH ČVORIŠTA za unapređenje zajedničkih otvorenih gradskih prostora putem saradnje sa zajednicama, BINA želi da preispita mogućnosti realizacije proklamovanog „prava na grad“ u našim uslovima. Saznanja koja će biti stečena tokom trajanja projekta biće upotrebljena za razvijanje aktivnijeg odnosa prema građenju grada putem participacije građana kao i za otvaranje prostora za kvaltitetniji i angažovaniji pristup prilikom donošenja odluka za budući razvoj Beograda.

Putem dva sukcesivna javna poziva krajem 2016 i 2017. godine BINA će odabrati dva stručna tima koji će razviti svoje projekte saradnje sa gradskom zajednicom da bi arhitektonskim, urbanističkim, umetničim i dizajnerskim intervencijama unapredili po jedan otvoreni gradski prostor.

Priprema za projekat URBANO ČVORIŠTE 1 započeće u februaru 2017. po odabiru stručnog tima i trajaće tri meseca. Projekat će započeti u maju 2017. godine tokom BINA manifestacije i odvijaće se narednih 6 meseci. Po realizaciji projekta stručni tim radiće na obradi i pripremi dokumentacije o projektu koja će biti publikovana i izložena tokom BINA manifestacije 2018, a zatim i na drugim manifestacijama SCCM. Shodno tome, projekat URBANO ČVORIŠTE 2 započeće da se razvija tokom BINA manifestacije 2018. godine i završiće se prezentacijom na BINA manifestaciji 2019.

Belgrade-ABA-BINA

Bina Kabina © BINA

SCCM > BINA > URBANO ČVORIŠTE 1 > SADRŽAJ

Projekat URBANA ČVORIŠTA se bavi razvojem zajedničkih otvorenih gradskih prostora Beograda koje se unapređuju kroz rad sa zajednicom, institucijama i zainteresovanim stranama. „Urbano čvorište“ je mesto okupljanja i saradnje koje se organizuje u prostoru koga treba unaprediti da podrži kolektivni napor građana koji žele da poboljšaju svoje neposredno okruženje.

Od stručnog tima koji ima nameru da odgovori na ovaj poziv očekuje se da predloži zajednicu sa kojom će sarađivati, kao i zajednički otvoreni gradski prostor na teritoriji Beograda koji će unapređivati. Pored toga, stručni tim treba da predloži model organizacije svog „Urbanog čvorišta“, kao i program participativnog projektovanja koga će razvijati, a zatim i zajednički realizovati u skladu sa unapred određenim finansijskim i materijalnim mogućnostima programa SCCM i u skladu sa okvirima mogućnosti dostupnosti gradskim otvorenim prostorima. Po realizaciji projekta stručni tim će pripremiti dokumentaciju o projektu za publikovanje i izlaganje.

Za odabrani stručni tim BINA će organizovati edukativne radionice o participativnom projektovanju i primenjenom urbanom dizajnu sa pojedinim partnerima SCCM, mentorski pomagati razvoj projekta i finansijki pratiti njegovu realizaciju u okviru prediđenog budžeta, omogućiti saradnju sa nadležnim institucijama i medijima i organizovati javne prezentacije projekta u okviru BINA manifestacije i drugih akcija SCCM programa.

U skladu sa predviđenim budžetskim okvirom SCCM programa i EU projektnom regulativom za jednogodišnji rad stručnog tima ( 6 meseci realizacije projekta i 6 meseci pripreme dokumentacije o realizovanom projektu) predviđeno je 360.000 dinara za honorare saradnika i 480.000 dinara za materijalne troškove realizacije projekta kao što su iznajmljivanje opreme, kupovinam materijala i transport. (bruto u dinarskoj protivrednosti prema zvaničnom kursu)

Dokumentacija koja se dostavllja na adresu raspisivača poziva treba da sadrži:
Najviše 10 jednostranih uvezanih stranica A4 (landscape) sa obrazloženjem i ilustracijama.
1. prikaz zajedničkog otvorenog gradskog prostora koji će se unaprediti i opis pojedinca ili zajednice sa kojima će stručni tim sarađivati;
2. model organizacije i program aktivnosti „Urbanog čvorišta“ i njegov mogući izgled;
3. metode participativnog projektovanja koje će se primeniti;
4. CV svih članove stručnog tima i referentni prikaz dosadašnjih iskustava u realizaciji participativnih projekata.

Dokumentaciju u PDF formatu poslati na office@bina.rs, a u stampanom obliku u pet primerka predati na adresi: Društvo Arhitekta Beograda, Kneza Miloša 7a/III, Beograd sa naznakom
SCCM>BINA>URBANO ČVORIŠTE 1>OTVORENI POZIV

Kalendar aktivnosti
– Raspis oglasa 20. decembar 2016. godine.
– Rok za postavljanje pitanja 06. januar 2017. do 15:00 časova na adresu: office@bina.rs
– Krajnji rok za predaju materijala 30. januar 2017. do 15:00 časova.
– Objavljivanje rezultata 10. februar 2017. godine.

Kriterijumi za evaluaciju
– Razumevanje teme i ciljeva projekta;
– Adakvatni izbor mesta i zajednice;
– Inovativno, održivo i izvodljivo rešenje za „Urbano čvorište“;
– Razvijenost metoda participativnog projektovanja;
– Prethodna iskustva u sličnim projektima.

Članovi žirija:
Ivan Kucina
Jelena Ivanović Vojvodić
Danica Jovović Prodanović
Ružica Sarić
Barbara Galassi
Sekretar / asistent žirija: Ana Glavički/ Tatjana Radulović


Ovde možete preuzeti celokupan poziv za projekat Urbano čvorište 1:

Gradovi deljenja: kreativni podsticaj – otvoreni poziv za projekat Urbano čvorište 1

Shared-Cities-Creative-Momentum-(SCCM)

* Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), BINA- Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL).