UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu

Zadužbina Đoke Vlajkovića
Studentski trg 1 Beograd

Beograd, 27.10.2016. godine
03 Broj: 67-6289/1-16

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Đoke Vljakovića, broj: 06-292/9-12 od 23.01.2012.godine, Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, na sednici održanoj 27.10.2016. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
„NAGRADE ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA“
ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD MLADIH NAUČNIH RADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu četiri „Nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića“ za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu, sa :
• Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
• Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
• Grupacije medicinskih nauka,
• Grupacije društveno-humanističkih nauka.
Na Konkurs se mogu prijaviti mladi istraživači starosti do četrdeset godina na dan 31. decembar 2016. godine.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje Nagrade su:
1) Naučni rad objavljen u 2015. i 2016. godini sa afilijacijom Univerziteta u Beogradu.
2) Naučni rad evidentiran DOI brojem izdavača sa SCI ili SSCI lista zaključno sa 31. decembrom 2016.
3) Naučni rad gde je kandidat odgovorni autor (corresponding author).

Član 3.
Nagrada u iznosu od po 100.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića

Član 4.
Potrebna dokumentacija:
• PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
• potvrda o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu
• kratka biografija
• FOTOKOPIJA LIČNE KARTE
• NAUČNI RAD koji je objavljen u časopisu izdavača sa SCI ili SSCI lista (dostaviti u elektronskoj verziji u PDF formatu i u štampanoj verziji). Mejl adresa na koju treba dostaviti rad je: popovm1@rect.bg.ac.rs

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 25. decembra 2016. godine do 28. februara 2017. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon 3207-426 i na internet stranici Univerziteta http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Konkursi Univerziteta.

Član 7.
Izbor kandidata za dodelu nagrada obavlja Odbor Zadužbine i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/djoka-vlajkovic.php na stranici Zadužbine Đoke Vlajkovića.
Na odluku o dodeli nagrada kandidati imaju pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/djoka-vlajkovic.php na stranici Zadužbine Đoke Vlajkovića.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Akademik Bogdan Šolaja

Odluka o konkursu za dodelu Nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića