УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс: Награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду

Задужбина Ђоке Влајковића
Студентски трг 1 Београд

Београд, 27.10.2016. године
03 Број: 67-6289/1-16

На основу члана 6. Статута Задужбине Ђоке Влјаковића, број: 06-292/9-12 од 23.01.2012.године, Одбор Задужбине Ђоке Влајковића, на сeдници одржаној 27.10.2016. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА“
ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНИ РАД МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу четири „Награде Задужбине Ђоке Влајковића“ за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са :
• Групације природно-математичких наука,
• Групације техничко-технолошких наука,
• Групације медицинских наука,
• Групације друштвено-хуманистичких наука.
На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2016. године.

Члан 2.
Критеријуми за добијање Награде су:
1) Научни рад објављен у 2015. и 2016. години са афилијацијом Универзитета у Београду.
2) Научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са 31. децембром 2016.
3) Научни рад где је кандидат одговорни аутор (corresponding author).

Члан 3.
Награда у износу од по 100.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића

Члан 4.
Потребна документација:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
• потврдa о радном односу на Универзитету у Београду
• краткa биографијa
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ
• НАУЧНИ РАД који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа (доставити у електронској верзији у PDF формату и у штампаној верзији). Мејл адреса на коју треба доставити рад је: popovm1@rect.bg.ac.rs

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 25. децембрa 2016. године до 28. фебруара 2017. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници Универзитета http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета.

Члан 7.
Избор кандидата за доделу награда обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/djoka-vlajkovic.php на страници Задужбине Ђоке Влајковића.
На одлуку о додели награда кандидати имају право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/djoka-vlajkovic.php на страници Задужбине Ђоке Влајковића.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Академик Богдан Шолаја

Одлука о конкурсу за доделу Награде Задужбине Ђоке Влајковића