UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Zadužbina Đoke Vlajkovića
Studentski trg 1 Beograd

Beograd, 27.10.2016. godine
03 Broj: 67-6084/1-16

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Đoke Vlajkovića, broj: 06-292/9-12 od 23.01.2012.godine, Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, na sednici održanoj 27.10.2016. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
STIPENDIJA ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA
ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu četiri stipendije studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2016/2017. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,00.
3) drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.).

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Zadužbine.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
• PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
• UVERENJE o upisu školske 2016/2017. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
• UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
• FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 15. decembra 2016. godine do 23. januara 2017. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon 3207-426 i na internet stranici Univerziteta http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Konkursi Univerziteta.

Član 7.
Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Zadužbine i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/djoka-vlajkovic.php na stranici Zadužbine Đoke Vlajkovića. Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/djoka-vlajkovic.php na stranici Zadužbine Đoke Vlajkovića.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Akademik Bogdan Šolaja

Odluka o konkursu za dodelu stipendija Zadužbine Đoke Vlajkovića za školsku 2016/17.