УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке
Б е о г р а д, Студентски трг 1

Београд, 14.11.2016. године
03 Број: 67-5807/1-16
МП

На основу члана 6. Статута Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке од 26.12.2012. године, Одбор Фондације на седници одржаној 14.11.2016. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу десет стипендија студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2016/2017. годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине који се у школској 2016/2017. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
– редовно уписивање школске године,
– висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,
– предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.

Члан 4.
Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
• УВЕРЕЊЕ о упису школске 2016/2017. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
• УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 15. новембра 2016. године до 14. децембра 2016. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета задужбина и фондација, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета.

Члан 7.
Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Фондације и одлуку објављује на интернет страници Универзитета http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/smederevac.php на страници Фондације Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/smederevac.php на страници Фондације Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Маја Леви Јакшић

Одлука о конкурсу за доделу стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2016/17.