УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација Косте Мигрића
Студентски трг 1 Београд

Београд, 10.11.2016. године
03 Број: 67-5796/1-16

На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 10.11.2016. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу 3 стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2016/2017. годину. На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској 2016/2017. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање сваке школске године у статусу финансирања из буџета,
2) висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00,
3) слабије материјално стање, што се доказује потврдама о примањима чланова породице, за период јануар- септембар 2016. године.

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.

Члан 4.
Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
• УВЕРЕЊЕ да се студент од уписа факултета школује у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
• УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ,
• УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар – септембар 2016. године
• ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ са општине на којој је пријављен подносилац пријаве (студент), о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као порески обвезник.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 14. новембра 2016. године до 13. децембра 2016. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета.

Члан 7.
Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Фондације и одлуку објављује на интернет страници Универзитета http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/koste-migrica.php на страници Фондације Косте Мигрића. На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/koste-migrica.php на страници Фондације Косте Мигрића.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милан Мартић

Одлука о конкурсу за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2016/17.