UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

AF_hodnik_2015

Na osnovu člana 38. stav 1. i člana 72. Statuta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (“SL. Bilten AF ” br . 105/15- prečišćen tekst) i odluke Nastavno-naučnog veća br. 01-808/2-3 od 13.07.2016. godine Arhitektonski fakultet u Beogradu, a u skladu sa Opštim uslovima konkursa za upis na osnovne i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2016/17. godinu (http://bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php), obaveštava zainteresovane studente:

Studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na studijske programe osnovnih i intergisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2016/2017, do broja utvrđenog odlukom Nastavno – naučnog veća i to:

  • na drugu godinu studijskog programa osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitektura ako su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu na koji su upisani,
  • na treću godinu osnovnih akademskih studija arhitektura ako su ostvarili uslov za upis na treću godinu na matičnoj visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze, kao i mogućnost da na osnovu priznatih ispita ispunjavaju uslove definisane studijskim programom Arhitektonskog fakulteta u Beogradu za upis.

Zahtevi za upis se podnose na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2. sprat – soba 205) u drugom upisnom roku 01, 02, 03. i 05.09.2016. godine, u terminu od 10-12 sati.

Uz prijavu kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

  1. Potvrdu o položenim ispitima sa ukupnim brojem ostvarenih ESPB sa Fakulteta na koji je kandidat trenutno upisan;
  2. Potvrda o ostvarenom uslovu za upis u narednu godinu studija sa Fakulteta na koji je kandidat trenutno upisan;
  3. Overenu fotokopiju indeksa;
  4. Studijski program po kome je student studirao na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
  5. Pisani zahtev za upis sa dokazom o uplati nadoknade za prijavu za prelaz, u visini od 15.000,00 dinara na žiro račun Arhitektonskig fakulteta br. 840-1436666 -34, poziv na broj 501 i
  6. Zahtev za priznavanje ispita

Za dodatne informacije obratiti se Studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na e-mail adresu: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

Dekan Arhitektonskog fakulteta
Prof. dr Vladan Đokić


Opšti uslovi konkursa za upis na osnovne i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2016/17. godinu

Dokument: Obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta Formular: Zahtev za priznavanje ispita (odštampati obostrano!)
1