УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-741/6
Дана: 06.07.2016. године
Београд

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутент. тумачење и 68/15), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду, Декан Архитектонског факултета у Београду, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата:
– Дендић Богдана број пријаве 269,
– Стојановић Ели Јање број пријаве 313,
– Јовановић Јована број пријаве 355,
– Џамић Емилије број пријаве 061,
– Зурковић Сунчице број пријаве 354,
– Милић Реље број пријаве 114,
– Микељевић Николе број пријаве 186,
– Михаиловић Ларе број пријаве 101,
– Костић Ане број пријаве 384 и
– Бугарчић Николе број пријаве 229
поднете на Решење 02 бр. 741/3 Комисије за спровођење уписа од 04.07.2016. године.

2. Ова Одлука је коначна даном доношења.

3. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Решење 02 бр. 741/3 Комисије за спровођење уписа од 04.07.2016. године, извршена је детаљна анализа жалби, а од Комисије за спровођење уписа-подкомисије за тест је затражено писано образложење у вези са питањима са пријемног испита: шифра 1111, задатак 71.; шифра 2121, задаци 19., 28., 66. и 75.; шифра 3111, задаци 21., 70., 77. и 80. и шифра 4121, задатак 78. као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2016/2017. години, при чему је утврђено:

1. Да су жалбе допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;
2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;
3. Да су сви радови рађени и оцењени под шифром, што је обезбеђивало тајност и објективност у оцењивању;
4. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;
5. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове;
6. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу;
7. Да кандидат Дендић Богдан у својој жалби оспорава решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питања број 28. и 75., шифра задатака 2121;
8. Да кандидат Стојановић Ели Јања у својој жалби оспорава решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питања број 19. и 75, шифра задатака 2121 као и валидност свог листа са одговорима;
9. Да кандидат Јовановић Јован у својој жалби оспорава решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питање број 75. , шифра задатака 2121;
10. Да кандидат Џамић Емилија у својој жалби оспорава решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питања број 28., 66. и 75. , шифра задатака 2121;
11. Да кандидат Зурковић Сунчица у својој жалби оспорава решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питање број 71. , шифра задатака 1111;
12. Да кандидат Милић Реља у својој жалби оспорава решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питање број 75. , шифра задатака 2121;
13. Да кандидат Микељевић Никола у својој жалби оспорава решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питање број 75. , шифра задатака 2121;
14. Да кандидат Михаиловић Лара у својој жалби оспорава поставку и решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питање број 78. , шифра задатака 4121;
15. Да кандидат Костић Ана у својој жалби оспорава поставку и решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питање број 70. , шифра задатака 3111 и
16. Да кандидат Бугарчић Никола у својој жалби оспорава поставку и решења подкомисије за припрему теста за одговоре на питања број 21., 70., 77. и 80. шифра задатака 3111.

Имајући у виду све наведене чињенице, као и писани одговор Комисије за спровођење уписа-подкомисије за тест бр.02-741/5, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
с.р.проф. др Владан Ђокић