UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Postavka izložbe u svečanoj sali 200, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu | Foto: M.Bulatović

Izložba FIRENCA-BEOGRAD-FIRENCA, Kosančićev venac 1941-2015 (Istorija u osnovi projekta, kulturno nasleđe i arhitektonsko projektovanje) održana je od 12. do 18. novembra 2015. godine u svečanoj sali 200, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Izložba je, kao i njen prateći katalog, predstavila više od dvadeset studentskih projekata nastalih na osnovu istraživanja sprovedenih na Departmanu Arhitekture (DIDA), Univerziteta u Firenci (Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura), u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu, tokom školske 2014/15. godine.

Saradnja među fakultetima je sprovedena sa idejom da se promoviše i razvije međusobno razumevanje, zajednički napredak i prijateljstvo kroz stimulisanje i podržavanje obrazovnih, profesionalnih i kulturnih aktivnosti i projekata među studentima, pod mentorstvom njihovih nastavnika.

Tema studentskih projekata je bila rekonstrukcija centralne zone Kosančićevog venca u Beogradu, prostora na kome se nalazila zgrada Narodne biblioteke do bombardovanja 1941. godine, kao i uređenje savskog priobalja u zoni Karađorđeve ulice.

Autori izložbe:
Franćesko Koloti (Francesco Collotti), Univerzitet u Firenci, DIDA – Departman arhitekture
Mirjana Roter Blagojević, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Priprema izložbe:
Zorica Vuković i Mišo Rašić u sradnji sa Markom Nikolićem.
U postavci izložbe su učestvovali i studenti Arhitektonskog fakulteta iz Beograda: Miloš Milićević, Magdalena Nedović, Sara Petrović i Milica Radeč.

Firenze-Beograd-Firenze_photo_07_900x600

Glavna maketa prostora na kome se nalazila zgrada Narodne biblioteke do bombardovanja 1941. godine, u koju je umetnuta studentska maketa – studenti Costanza Signorini i Giovanni Zorzi | Foto: M. Bulatović

Saradnja je uspostavljena bilateralnim sporazumom između dva univerziteta 2009. godine, a obnovljena je 2015. godine (sa trajanjem od 84 meseca) vezano za saradnju u oblasti arhitekture i urbanizma. Ovaj sporazum predviđa kulturne i naučne razmene, mobilnost akademskog i administrativnog osoblja, kao i zajedničke istraživačke aktivnosti. Tokom 2014. godine saradnja između ova dva univerziteta je u oblasti arhitekture i istorije grada ojačana kroz održavanje radionica u Beogradu (oktobar 2014. i mart 2015. godine), sa studentima Laboratorije projektovanja DIDA.

U radu na radionicama su učestvovali prof. M. Roter Blagojević, doc. Z. Đukanović i ass. M. Nikolić, sa Univerziteta u Beogradu, kao i prof. F.Koloti (F.Collotti) sa saradnicima Z.Vuković, M.Rašić, N. Kampanini (N. Campanini) i F. Korićeli (F. Coricelli) i docentima G. Giovannoni (G. Giovannoni), E.Anguillari (E. Anguillari), E. Trevisiol (E. Trevisiol) i saradnicima K. Odolini (C. Odolini), M. Koleto (M. Coletto) i T. Mateini (T. Matteini) sa Univerziteta u Firenci;

Firenze-Beograd-Firenze_photo_01

Sa otvaranja izložbe. Govori Prof. Franćesko Koloti (Francesco Collotti) sa Departmana Arhitekture (DIDA), Univerziteta u Firenci | Foto: I. Đurišić

Firenze-Beograd-Firenze_photo_19

S leva na desno > Federiko Korićeli (Federico Coricelli), Prof. Franćesko Koloti (Francesco Collotti), Mišo Rašić sa Departmana Arhitekture (DIDA), Univerziteta u Firenci i Prof. Mirjana Roter Blagojević, Magdalena Nedović, Sara Petrović i Milica Radeč sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu | Foto: Mišo Rašić

Prestavljeni studentski projekati, sa maketama, su rađeni u okviru dve arhitektonske laboratorije na Departmanu za arhitekturu Univerziteta u Firenci, u školskoj 2014-2015. godini:
iKad – Internacionalni kurikulum za arhitektonsko projektovanje (iCad – International Curriculum on Architectural Design),  Labortorija Arhitektura i grad, arhitetktonski dizajn (Architecture and Town Lab, Architectural Design), Prof. Franćesko Koloti (Francesco Collotti) i Nikolo Kampanini (Nicolò Campanini), Mišo Rašić, Zorica Vuković zajedno sa kursevima: Urbanističko projektovanje (Urban Design) – Prof. Đ. Đivanoni (Giulio Giovannoni), i Pejzažno urbanističko projektovanje (Urban Landscape Design) – Prof. E. Anguilari (Enrico Anguillari)
i
Labortorija Arhitektura i grad, arhitetktonsko projektovanje (Laboratorio Architettura e Città/ Architecture and Town Lab, Progettazione dell’Architettura/Architectural Design), Prof. Franćesko Koloti (Francesco Collotti) i Nikolo Kampanini (Nicolò Campanini), Federiko Korićeli (Federico Coricelli), Mišo Rašić, Zorica Vuković zajedno sa kursevima: Pejzažno urbanističko projektovanje (Urban Landscape Design) – Prof. Tesa Mateini (Tessa Matteini) i Urbanističko projektovanje (Urban Design) – Prof. Erik Trevisiol (Erich Trevisiol), Kijara Odolini (Chiara Odolini), Mateo Koleto (Matteo Coletto).

Firenze-Beograd-Firenze_photo_03

Firenze-Beograd-Firenze_photo_04

Firenze-Beograd-Firenze_photo_15

 Studentske makete predstavljene na izložbi | Foto: I. Đurišić i M. Bulatović

”Različitost i konceptualno bogatstvo izloženih projekata pokazuju nova i sveža viđenja Kosančićevog venca sa ostacima uništene Narodne biblioteke, jednog od najstarijih istorijskih ambijenata Beograda, iz potpuno različitog ugla – vizure mladih. Posebna vrednost izložbe i kataloga su studentske makete novih struktura, koje su značajno i dragoceno svedočanstvo različitih metodoloških pristupa ovom projektnom zadatku.” rekla je Dr Renata Jadrešin-Milić, docent našeg fakulteta.

Ovde možete da pogledate katalog izložbe u celosti:

Vrednost i značaj kataloga izložbe su mnogostruki. Najznačajniji doprinos je analiza domaćeg konteksta i nasleđa kroz primenu stranih projektantskih koncepata i pristupa, što takođe može da bude vodilja za buduću saradnju u različitim oblastima zajedničkog interesovanja, kao i da obogate obrazovna iskustva naših studenata.

Najveće interesovanje za ovu publikaciju i potrebu za njom će svakako pokazati studenti arhitekture, u Italiji i u Srbiji podjednako. Publikacija takođe zaslužuje pažnju obrazovnih krugova koji se bave arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, kao i istraživača iz drugih oblasti kulture i umetnosti.

Izložba i njen katalog će svakako naići na veliko interesovanje među širom publikom, arhitektima u praksi, kao i istinskim ljubiteljima arhitekture svih profesija.” dodala je Dr Renata Jadrešin-Milić govoreći o katalogu izložbe.

Ovde možete pogledati više fotografija sa izložbe: Facebook album – Izložba Firenca-Beograd-Frenca, Kosančićev venac 1941-2015