УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_ARH

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-954/2-4
Дана: 13.07.2015. године
Београд

На основу члана 38. став 1. Статута Архитектонског факултета у Београду (“Сл. Билтен АФ”, бр. 89/12-пречишћени текст и 98/14), а у вези са Предлогом Комисије за пријемни испит бр. 01-975/1 од 09. јула 2015. године и добијеном саглaсношћу Студентског парламента Факултета, Наставно-научно веће Факултета је, на седници одржаној дана 13. јула 2015. године, донело

О Д Л У К У

 1. У Одлуци о форми и садржају пријемног испита бр. 01-355/2-3 од 18.03.2013. године, тачка 2. алинеја 2. – квалитет портфолија у целини, мења се и гласи:
  ”- квалитет портфолија у целини – до 20 бодова
  Кандидат формира портфолио и доноси га у термину предвиђеном за израду Теста, и након завршетка израде Теста предаје портфолио заједно са тестом Комисији за преглед портфолија и теста, на вредновање.
  За кандидате који су основне академске студије завршили на Архитектонском факултету у Београду портфолио је састављен од приказа пројеката на основним академским студијама (СП01, СП02, СП03, СП04). Остали кандидати прилажу портфолио који садржи радове настале у току студија из области архитектонског пројектовања, архитектонских конструкција и урбанизма (максимум 5 пројеката). Портфолио се доставља на одговарајућем броју страна и на задатом формату који одређује Комисија.
  Број бодова на основу портфолија у целини додељује Комисија за преглед портфолија према критеријумима који су груписани у пет група од којих свака група критеријума носи 4 (четири) бода, и то:
  1) Просторни и архитектонски,
  2) Програмско функционални,
  3) Техничко технолошки,
  4) Ликовно визуелни и
  5) Методолошко едукативни.Кандидати који су Основне академске студије завршили на Архитектонском факултету у Београду, могу уместо портфолија доставити потврду о положеним испитима, при чему се број бодова (до 20) рачуна према следећој формули: збир оцена из предмета СП01, СП02, СП03, СП04, подељен са 2.“
 2. За спровођење ове Одлуке надлежна је Комисија за пријемни испит.
 3. Ова Одлука је коначна даном доношења.

ДЕКАН
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић