UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201516_reklama-DOS_800x600

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam 2015/16

Broj studenata

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija 25 studenata, i to 3 studenta koja se finansiraju iz budžeta i 22 koji plaćaju školarinu.

Studenti strani državljani se upisuju u okviru broja predviđenog za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija arhitekture (u kvotu od 25 studenata).

Kandidati

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

 • lica koja imaju završene master akademske studije, odnosno integrisane studije iz čl. 80. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.

Na doktorske akademske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata određuje se na sledeći način:

 • do 20% od ukupnog broja poena – rezultati kandidata na prethodnim studijskim programima,
 • do 40% od ukupnog broja poena – pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad i biografija,
 • do 20% od ukupnog broja poena – test i
 • do 20% od ukupnog broja poena – intervju.

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, testa i intervjua.

 • Test se realizuje u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše 2 sata.
 • Intervju se realizuje u toku jednog dana za sve kandidate.

Visina školarine i naknada za polaganje

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 15.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente prve godine doktorskih akademskih studija koji plaćaju školarinu utvrđena je u iznosu od 300.000,00 dinara.

Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 3.500 evra.

Termini i procedura prijavljivanja

Prijavljivanje kandidata obaviće se na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br 73, drugi sprat, soba 204, dana od 23. do 25. septembra 2015. godine od 10-16 časova.

Lista kandidata prijavljenih na konkurs, sa ličnim podacima i podacima o uspehu sa prethodnih studijskih programa, biće istaknut na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, dana 25. septembra 2015. godine, u 17 časova.

Kandidati, čiji su lični podaci i podaci o uspehu sa prethodnih studijskih programa eventualno pogrešno uneti u listu prijavljenih kandidata, mogu da podnesu prigovor Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita, dana 28. septembra 2015. godine, od 10-16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prijemni ispit održaće se dana 29, 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, prema sledećem rasporedu:

 • Test – 29. septembra 2015. godine od 10 do 12 časova;
 • Intervju – 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine od 10 do 17 časova.

Raspored kandidata po salama za test i intervju biće objavljen na oglasnoj tabli Fakulteta dana 29. septembra 2015. godine, u 9,00 časova.

Preliminarna rang lista biće istaknuta dana 02. oktobra 2015. godine, u 10,00 časova, na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

Eventualne žalbe na preliminarnu rang listu podnose se Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita u pisanom obliku, isključivo lično, dana 05. oktobra 2015. godine, od 10-16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Rešenje Komisije po žalbama kandidata biće objavljeno dana 06. oktobra 2015. godine, u 14,00 časova, na oglasnoj tabli i vebsajtu Fakulteta.

Žalbe na Rešenje Komisije podnose se Dekanu Fakulteta, u pisanom obliku, isključivo lično, dana 06. oktobra 2015. godine, od 14-16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Konačna odluka Dekana Fakulteta po žalbama biće dostavljena Kandidatima i Komisiji 07. oktobra 2015. godine, u 14,00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Konačna rang lista biće objavljena dana 08. oktobra 2015. godine, u 16,00 časova na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

Upis kandidata obaviće se dana 12. i 13. oktobra 2015. godine, od 12-16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Pravo na upis stiču kandidati na osnovu utvrđene Konačne rang liste, a u skladu sa propisanom upisnom kvotom. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati odgovarajući broj kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi.

Način prijavljivanja

Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:

 • fotokopije uverenja o položenim ispitima i diploma o završenim studijskim programima osnovnih i diplomskih studija ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka (podnose se na uvid originalna dokumenta),
 • fotokopiju državljanstva,
 • pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad,
 • biografiju,
 • dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita koja iznosi 15.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 – 1436666 – 34, poziv na broj 97 44-540114 sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit za doktorske studije.

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i nostrifikovanu diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka ili kopiju potvrde o predaji dokumentacije za nostrifikaciju i kopiju pasoša.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se 12. i 13. oktobra 2015. godine od 12-16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati sledeće kandidate prema utvrđenom redosledu po Konačnoj rang listi, 14. oktobra 2015. godine, u 12,00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:

 • – overene fotokopije o završenim prethodnim studijskim programima, originalna dokumenta na uvid
 • originalni izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • tri fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • potpisan ugovor o studiranju u 4 primerka.

Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:

 • nostrifikovanu diplomu,
 • dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
 • odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
 • fotokopiju važećeg pasoša.

Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Za studente koji plaćaju školarinu ugovorom se utvrđuje i visina školarine.

Godišnja školarina se može platiti u dve rate, što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uslovi i pravila studiranja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Arhitektonskog fakulteta.

Kandidat svojim potpisom na upisnom listu potrvđuje da prihvata prava i obaveze definisane statutima i odgovarajućim pravilnicima Univerziteta i Fakulteta.

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193

kontakt osoba: Vesna Mulić
tel: +381 11 3370197
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: DOS – Arhitektura i urbanizam 2015/16. OBAVEŠTENJE: DOS – Arhitektura i urbanizam 2015/16. TERMINSKI PLAN: DOS – Arhitektura i urbanizam 2015/16.