УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-942/4
Дана: 08.07.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 54. става 1. а у вези са чланом 85. и 86. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 89/13 и 99/14), члана 13. Правилника о упису студената на студије првог степенa Универзитета у Београду и Одлуке бр. 612-6065/2015 од 01.06.2015. владе Републике Србије.
Комисија за спровођење пријемног испита Факултета је, дана 08.07.2015. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђују се Коначне ранг листе кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија, у школској 2015/2016. години. Коначне ранг листе налазе се у прилогу овог Решења и његов су саставни део.
2. Одобрава се упис у прву годину основних академских студија у школској 2015/2016. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи а до попуне одобрене квоте од 160 места.
3. Одобрава се упис у прву годину интегрисаних академских студија у школској 2015/2016. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи а до попуне одобрене квоте од 40 места.
4. Одобрава се упис у прву годину основних или интегрисаних академских студија у школској 2015/2016. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, за 2 кандидата који се налазе на Коначној ранг листи афирмативне групе – Програм афирмативних мера за ромску националну мањину (АМ1).
5. Одобрава се упис у прву годину основних или интегрисаних академских студија у школској 2015/2016. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, за 2 кандидата који се налазе на Коначној ранг листи афирмативне групе – Програм афирмативних мера за особе са инвалидитетом (АМ2).
6. Одобрава се упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2015/2016. години, у статусу студената који плаћају школарину кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи а до попуне одобрене квоте од 100 места.
7. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.
8. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.
9. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 89/13 и 99/14), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2015/2016. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
с.р. доц. др Рената Јадрешин-Милић

Упутство за упис

ПРОЦЕДУРА УПИСА НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТУРЕ ЗА 2015/2016 ГОДИНУ

Архитектонски факултет уписује укупно 304 студента на Основне и Интегрисане академске студије архитектуре и то укупно 204 буџетских студената (од којих два АМ1 и два АМ2) и 100 самофинансирајућих студената.
Кандидати који су рангирани на Коначној ранг листи закључно са рангом 300, на Коначној ранг листи Програма афирмативних мера АМ1 и Коначној ранг листи Програма афирмативних мера АМ2, су стекли право на упис.
Упис кандидата се врши у складу са рангом на коначној ранг листи до попуне укупног броја места предвиђених за упис.

ДИНАМИКА УПИСА НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

субота, 11. јул 2015. године
У 9 сати, у соби 217 Архитектонског факултета, за кандидате који су рангирани на ранг листама Програма афирмативних мера АМ1 и АМ2.

субота, 11. јул 2015. године
Од 10 до 16 сати, у соби 217 Архитектонског факултета, за кандидате који су рангирани у оквиру квоте за буџетске студенте, на оба студијска програма, а то значи кандидати који су рангирани од ранга 1 до 160.

недеља, 12. јул 2015. године
У 10 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис, до попуне буџетских места на оба студијска програма, а то значи кандидати који су се рангирали до 200. ранга. Уколико се ни тада не попуни квота за буџетске студенте, прозивање ће се наставити до попуне квоте.

У 14 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис, до попуне квоте за самофинансирајуће студенте на Интегрисаним академским студијама. Уколико се упис за ове кандидате не заврши до 18 сати, процедура се наставља у понедељак, 13. јула 2015. године.

понедељак, 13. јул 2015. године
У 9 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис до попуне квоте за самофинансирајуће студенте на студијски програм Основних академских студија, до попуне предвиђене квоте.

уторак, 14. јул 2015. године
Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 11., 12., и 13. јула, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначној ранг листи.

У 10 сати, испред собе 217 Архитектонског факултета, прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи, до попуњавања квоте за упис на оба студијска програма.