УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
reklama-SAS-UO_800x600

OБАВЕШТЕЊЕ (27.02.2015)
ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УПИС на Специјалистичке академске студије: Урбана обнова – Градови у новом миленијуму у школској 2014/2015. години!
Више информација на: +381 11 3370-197, 3218-736 (Канцеларија 204)

Пријављивање кандидата 19. и 20. фебруара 2015. године!

 • Студенти се оспособљавају за специјалисту из области: Урбане обнове.
 • Трајање студија је једна школска година са 60 ЕСПБ бодова (Европски систем преноса бодова)

Број студената

Урбана обнова – Градови у новом миленијуму 2014/15 (пролећни семестар) – 30 самофинсирајућа студента.

Кандидати

На студијски програм специјалистичких академских студија Урбана обнова – Градови у новом миленијуму могу се уписати:

 • кандидати који су завршили архитектонски факултет или други одговарајући факултет.
 • кандидати који имају завршене одговарајуће дипломске академске студије и остварених најмање 300 ЕСПБ.

Висина школарине и накнада за полагање

Годишња школарина за студенте специјалистичких академских студија на студијском програму Урбана обнова – Градови у новом миленијуму утврђена је у износу од 120.000,00 динара (две рате).

Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 1.200,00 евра.

Накнада за упис студената износи 6.000,00 динара.

Пријављивања кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се у канцеларији 204, Архитектонског факултета: 19. и 20. фебруара 2015. године.

Термински план уписа

 • Рок за пријављивање кандидата – 19. и 20. фебруар 2015. године;
 • Објављивање листе пријављених кандидата (огласна табла и вебсајт Факултета) – 23.02.2015. у 12 часова;
 • Примедбе техничке природе на листу пријављених кандидата – 24.02.2015. године у 10 часова;
 • Објављивање листе пријављених кандидата – 24.02.2015. године у 16 часова;
 • Објављивање прелиминарне ранг листе – 27.02.2015. године у 12 часова;
 • Рок за подношење приговора Комисији на прелиминарну ранг листу – до 03.03.2015. у 12 часова;
 • Рок за доношење првостепеног решења по жалби – 04.03.2015. године;
 • Подношење приговора на прелиминарну ранг листу Декану АФ – 05.03.2015. у 12 часова;
 • Коначно решење на приговор које потписује Декан – 06.03.2015. године;
 • Објављивање коначне ранг листе кандидата – 06.03.2015. године у 12 часова;
 • Упис кандидата – 09.03.2015. и 10.03.2015. године;
 • Почетак наставе – петак, 13.03.2015. године.

Упис кандидата

Документа потребна за конкурс:

 • фотокопије: уверења о положеним испитима и уверења о дипломирању/дипломе;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • страни држављани достављају и фотокопију пасоша;
 • молба за упис на специјалистичке студије;
 • радна и лична биографија;
 • доказ о уплати накнаде трошкова конкурса у износу од 6.000,00 динара на жиро рачун факултета бр: 840-1436666-34 позив на број: 570001.

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд

Информације: Весна Мулић
Канцеларија 204
Телефон: +381 11 3370199, +381 11 3218736