УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Стипендије

Задужбина Драгољуба Маринковића
Студентски трг 1
Београд

Београд, 16.12.2014. године
03 Број: 67-5912/1-14

На основу члана 6. Статута Задужбине Драгољуба Маринковића од 21.12.2011.год., Одбор Задужбине Драгољуба Маринковића, на сeдници одржаној 18.12.2014. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА
ДАВАЊЕ ПОМОЋИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И НАБАВКУ МЕДИЦИНСКИХ ПОМАГАЛА СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Рок за подношење пријава је од 22. децембра 2014. године до 23. јануара 2015. године.

Услови за добијање помоћи су:

  • да студент студира на факултету Универзитета у Београду,
  • да студент поседује неки облик хендикепа или болести,(телесно оштећење или обољење које трајно нарушава здравствено стање студента)
  • да студент није старији од 28 година у тренутку подношења молбе.

Потребна документација:

  • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
  • УВЕРЕЊЕ о упису одговарајуће године студија,
  • MЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, не старија од шест месеци,
  • УВЕРЕЊЕ ОД ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ, не старије од шест месеци
  • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Јавни позив Задужбине Драгољуба Маринковића.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на тел: 3207-426 и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу помоћи обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Драгољуба Маринковића.

На одлуку о додели помоћи студент има право приговора Одбору Задужбине, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs, на страници Задужбине Драгољуба Маринковића.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Александар Липковски