УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца
и супруге Даринке
Студентски трг 1
Београд

Београд, 26.11.2014. године
03 Број:67-5485/1-14

На основу члана 6. Статута Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке од 26.12.2012. године, Одбор Фондације на седници одржаној 26.11.2014 године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу две стипендије студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2014/2015. годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине који се у школској 2014/2015. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

 Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. – редовно уписивање школске године,
  2. – висина просечне оцене свих  положених предмета током студирања, најмање  9
  3. – предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.

 Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.

Члан 4.

Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
  • УВЕРЕЊЕ о упису школске 2014/2015. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
  • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 27. новембра 2014. године до 27. децембра  2014. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета задужбина и фондација, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Фондације и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Фондације Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке.

На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  Одбору Фондације,  у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду  www.bg.ac.rs на страници Фондације Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Маја Леви Јакши