UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs: idejno rešenje rekonstrukcije i revitalizacije Narodne (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu

Ovde možete pogledati nagrađene radove i izveštaj žirija sa završenog konkursa:
Rezultati konkursa za idejno rešenje rekonstrukcije i revitalizacije Narodne (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu

Vajfert_28_opt
Izvor: Arhiv grada Pančeva

GRAD PANČEVO

U skladu sa članom 40. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa (”Službeni glasnik RS” broj 58/12), raspisuje

OTVORENI, IDEJNI KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE
REKONSTRUKCIJE I REVITALIZACIJE
”NARODNE (STARE VAJFERTOVE) PIVARE” U PANČEVU

1. Raspisivač i sprovodioci

Raspisivač konkursa:
Grad Pančevo

Sprovodilac konkursa:
Radna grupa za raspisivanje Konkursa na temu: „Izrada idejnog rešenja rekonstrukcije i revitalizacije „Narodne (Stare Vajfertove) pivare“ u Pančevu

2. Cilj konkursa

Cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja.

Raspisivanju urbanističko-arhitektonskog konkursa pristupilo se u cilju preispitivanja funkcionalnih i prostornih potencijala kompleksa ”Narodne (Stare Vajfertove) pivare” u Pančevu, kao i izbora namena i sadržaja koji bi obogatili ponudu centra grada i starog gradskog jezgra.

Predložena rešenja treba da doprinesu oživljavanju ovog kompleksa kao vrednog spomenika industrijskog nasleđa –  nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja, i da ga povežu sa neposrednim okruženjem (obalom Tamiša, centrom Pančeva, ostalim kulturno-istorijskim spomenicima u bližem i daljem okruženju).

Namena i njena organizacija u okviru prostora treba da se odnosi na ceo kompleks Pivare i da sveobuhvatno sagleda mogućnosti što boljeg korišćenja ovog kompleksa.

3. Tip konkursa

Po vrsti: otvoreni, javni
Po zadatku: idejni urbanističko-arhitektonski
Po obliku: jednostepeni
Prema načinu i predaji rada: anonimni

4. Opis i zadatak konkursa

Predmet konkursa je urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa ”Narodne (Stare Vajfertove) pivare” u Pančevu.

Zadatak konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja kompleksa ”Narodne (Stare Vajfertove) pivare” u Pančevu.

Konkursnim rešenjem definisati sadržaje kompleksa i njihove međusobne odnose, u cilju dobijanja harmoničnog višenamenskog prostora primerenog kulturno-istorijskim vrednostima koje predstavlja, kao i atraktivnom položaju u neposrednoj blizini starog gradskog jezgra, centra grada i obale reke.

Grupacije namena:

Centar pivarstva koji podrazumeva:
1. Manufakturnu proizvodnju piva, muzej pivarstva, spomen sobu Đorđa Vajferta (sa osvrtom na njegov doprinos u oblasti pivarstva, bankarstva i rudarstva), promociju tehnološkog razvoja
2. Restoran-pivnicu
3. Akademiju pivarstva

Filmski grad koji podrazumeva:
1. Prostore namenjene filmskoj industriji (filmski studiji i ateljei)
2. Salu za filmske projekcije i prostor za prezentaciju filmova snimljenih u Pančevu
3. Komercijalne sadržaje (ugostiteljski sadržaji i smeštajni kapaciteti)

Centar zajednice koji podrazumeva:
1. Muzej zajednice (predstavljanje nasleđa, kulture i običaja naroda koji su živeli ili i dalje žive u Pančevu)
2. Manufakturnu proizvodnju i stare zanate
3. Prostor za plasman proizvoda
4. Prostor za radionice/prezentacije/prakse srednjih škola

Vajfert_24_opt
Izvor: Arhiv grada Pančeva

5. Učesnici konkursa

Na konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal. Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizaciji konkursa, kao ni lica koja su u njihovom najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja konkursa.

6. Obavezni uslovi za učešće na konkursu

Obavezni uslovi za učešće na konkursu su:
– da konkursni rad mora da bude dostavljen na vreme i na način utvrđen ovim raspisom konkursa
– da konkursni rad mora da bude izrađen na način tehničko – oblikovne obrade i da sadrži sve delove određene ovim raspisom konkursa

7. Sastav žirija i izvestioca

Žiri konkursa je u sledećem sastavu:

 • Evica Dimitrijević Rajšić, diplomirani inženjer arhitekture, stručni član, predsednik
 • Dr Anica Tufegdžić, diplomirani inženjer arhitekture, stručni član
 • Saša Mihajlov, diplomirani istoričar umetnosti, stručni član
 • Dr Sreten Vujović, diplomirani sociolog, stručni član
 • Zoran Đukanović, diplomirani inženjer arhitekture, stručni član
 • Jasmina Vujović, diplomirani inženjer arhitekture, predstavnik raspisivača, član
 • Branislav Rovčanin, bečelor u turizmu i ugostiteljstvu, predstavnik raspisivača, član
 • Olivera Dragaš, diplomirani inženjer arhitekture, predstavnik raspisivača, član
 • Tamara Tasić, diplomirani inženjer arhitekture, predstavnik raspisivača, član
 • Predstavnik Ambasade Države Izrael, počasni član
 • Predstavnik Ambasade Savezne Republike Nemačke, počasni član

Izvestioci konkursa su:

 • Tatjana Vesković, diplomirani pravnik
 • Petar Jovanov, diplomirani inženjer geodezije

8. Sadržaj konkursne dokumentacije

Sadržaj konkursne dokumentacije obrađen je u www.pancevo.rs / projekti i konkursi / konkursi

9. Uslovi, način i adresa preuzimanja konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na www.pancevo.rs / projekti i konkursi / konkursi

10. Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka / datum oglašavanja je 06.11.2014 god.
 • Konkurs počinje da teče od 17.11.2014.god.
 • Podloge i dokumentacija Konkursa mogu se preuzeti od 17.11.2014.god. sa: www.pancevo.rs / projekti i konkursi / konkursi
 • Obilazak kompleksa koji je predmet Konkursa je 05.12.2014.god.
 • Postavljanje pitanja i dostavljanje odgovora je do 22.12.2014.god.
 • Rok za predaju radova je 02.02.2015. god.
 • Otvaranje konkursnih radova i početak rada žirija je 03.02.2015 god.
 • Završetak rada žirija je 13.02.2015 god.
 • Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada žirija je 17.02.2015 god.
 • Početak postkonkursnih aktivnosti je od 02.03.2015 god.
 • Otvaranje izložbe konkursnih radova je od 05.05.2015 god.

Izvor i više informacija na:

11. Sadržaj konkursnog rada

Sadržaj konkursnog rada obrađen je u www.pancevo.rs / projekti i konkursi / konkursi

12. Način tehničko- oblikovne obrade konkursnog rada

Način tehničko- oblikovne obrade konkursnog rada obrađen je u www.pancevo.rs / projekti i konkursi / konkursi

13. Kriterijumi žirija koji će biti primenjeni pri ocenjivanju radova

Žiri će sve pristigle radove vrednovati prema sledećim kriterijumima:
– odgovor na temu konkursa
– koncept rešenja
– program i struktura rešenja
– aktuelnost rešenja u savremenom arhitektonskom i urbanističkom diskursu
– odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kulturno istorijskog nasleđa
– finansijska racionalnost u realizaciji konkursnog rešenja
– održivost i mogućnost fazne realizacije

14. Vrsta i visina nagrada i otkupa

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 8(osam) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se nagrade, u neto iznosu i otkup, u neto iznosu, i to na sledeći način:

Prva nagrada 300.000,00 din
Druga nagrada 200.000,00 din
Treća nagrada 100.000,00 din

Fond za otkup radova i to za dva otkupa iznosi po 50.000,00 dinara u neto iznosu, i može se, ali ne mora, realizovati, u zavisnosti od kvaliteta prispelih radova.

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma.

15. Način realizacije prvoplasiranog rada, ponuđena cena i rokovi, navod da li će ugovor nakon konkursa biti zaključen između raspisivača i autora rada, kao i predmet tog ugovora

Nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo raspisivača konkursa koji ih može koristiti u celosti ili u delovima.
Autori nagrađenih i otkupljenih radova mogu da budu uključeni u dalju razradu projekata, po potrebi i pozivu.

16. Uslovi i zaštita autorskih prava

Autor je dužan da poštuje uslove raspisa i opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije rada nakon završenog konkursa. Autorska prava se štite u skladu sa propisima Republike Srbije.

17. Jezik konkursa

Konkurs se raspisuje i sprovodi na srpskom jeziku.