UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Stipendije_Nemacka_thumb_o

Stipendije

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu objavila je pregled mogućnosti dobijanja stipendija u Nemačkoj ili posredstvom nemačkih organizacija u Srbiji.

Više informacija:
http://www.bg.ac.rs/files/sr/saradnja/konkursi/Stipendije_Nemacka.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/saradnja/konkursi/Bayhost2015-16.pdf

Stipendije

Pregled stipendija za studente, diplomce, umetnike, naučnike i predavače možete pogledati ovde:

DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST) STIPENDIJE

Važniji linkovi u vezi sa DAAD stipendijama:
www.daad.de
www.funding-guide.de (baza podataka o stipendijama)
www.daad.de/deutschland/index.en.html
http://www.avh-daad.uns.ac.rs/

VAŽNE NAPOMENE u vezi sa starosnim granicama u programima DAAD-a:
Postoji model koji odgovara stupnjevima karijere.

Uopšteno u programima za strane stipendiste važe sledeći uslovi:
– Studenti: ne postoji vremensko ograničenje
– Osobe sa završenim 1. stepenom studija: zadnja diploma u vreme konkurisanja ne bi trebalo da bude starija od 6 meseci
– Doktoranti: od početka promoviranja ne treba da protekne više od 3 godine do prijavljivanja za neku od stipendija
– Promovisani: od promoviranja ne treba da protekne više od 4 godine do prijavljivanja za neku od stipendija
– Iskusni naučnici i docenti: ne postoji vremensko ograničavanje

STUDIJSKE STIPENDIJE ZA OSOBE SA ZAVRŠENIM 1. STEPENOM STUDIJA – DIPLOMIRANI STUDENTI

Ciljna grupa:
Osobe sa završenim 1. stepenom studija.

Kratak opis:
Diplomske ili master studije na nemačkim visokoškolskim ustanovama u cilju sticanja diplome ili zvanja mastera u Nemačkoj.

Uslovi:
– Visoka stručna sprema
– Završen prvi stepen studija (bachelor ili diploma) najkasnije do početka stipendije
– Potvrda nemačkog univerziteta o prijemu na studije
– Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog jezika (u izuzetnim slučajevima engleskog)
– Starosna granica: 32 godine do početka stipendije

Visina stipendije, trajanje:
– Trajanje između 10 i 24 meseci
– Visina mesečne stipendije – 715 €
– Paušalna isplata putnih troškova i studijski džeparac

Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu (za sve stipendije DAAD-a, osim ako je navedeno drugačije).

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ISTRAŽIVAČKA STIPENDIJA ZA OSOBE SA ZAVRŠENIM 1. STEPENOM STUDIJA – DIPLOMIRANI STUDENTI

Ciljna grupa:
Doktoranti i mladi naučnici.

Kratak opis:
Realizacija jednog istraživačkog projekta na državnom fakultetu ili istraživačkoj instituciji van univerziteta u Nemačkoj sa ciljem sticanja doktorske titule u Nemačkoj ili u matičnoj zemlji ili sa ciljem usavršavanja bez sticanja diplome.

Uslovi:
– Visoka stručna sprema
– Diploma ili zvanje mastera stečeno najkasnije do početka stipendije
– Pismena saglasnost o naučnoj saradnji
– Dobar istraživački projekat isplaniran u saglasnosti sa institutom – domaćinom
– Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog ili engleskog jezika
– Kandidati za strukturirane studije u Nemačkoj sa ciljem sticanja doktorske titule treba da podnesu dokaz o prijemu na nekom univerzitetu ili makar dokaz o tome da su uzeti u obzir za prijem

Visina stipendije, trajanje:
– 1 do 10 meseci, a 3 godine u slučaju kompletnih doktorskih studija
– Mesečna stipendija od 715 € do 975 € uz paušalnu nadoknadu putnih troškova

Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu.

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ISTRAŽIVAČKI BORAVCI

Ciljna grupa:
Predavači na visokoškolskim ustanovama i naučnici.

Kratak opis:
Realizacija istraživačkog projekta na jednoj visokoškolskoj ustanovi ili istraživačkoj instituciji van univerziteta.

Uslovi:
– Dokaz o naučnim dostignućima (npr. publikacije novijeg datuma)
– Po pravilu stečeno zvanje doktora nauka
– Rad na visokoškolskoj ustanovi ili istraživačkim institutima u matičnoj zemlji
– Dobro isplaniran istraživački projekat
– Pismena saglasnost o naučnoj saradnji

Visina stipendije, trajanje:
– Od 1 do 3 meseca
– Mesečna stipendija od 1.840 € za asistente, predavače i mlađe docente, 1.990€ za profesore, a u izuzetnim slučajevima do 2.240 €

Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu.

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

PONOVNI POZIVI ZA BIVŠE STIPENDISTE

Ciljna grupa:
Bivši godišnji stipendisti DAAD-a kao i bivši stipendisti koji su studirali najmanje godinu dana u Nemačkoj Demokratskoj Republici.

Kratak opis:
Realizacija naučnog projekta pri univerzitetu ili nekoj drugoj istraživačkoj ustanovi van univerziteta u Nemačkoj.

Uslovi:
– Zahtev mogu da podnesu bivši godišnji stipendisti koji su stipendiju u Nemačkoj završili pre najmanje 3 godina
– Dobro isplaniran naučni odn. radni projekat koji treba da je po sadržaju i vremenu realizacije usklađen sa nemačkim mentorom ili naučnim institutom (treba podneti pismenu potvrdu o naučnoj saradnji pri čemu obavezno treba da je navedeno o kom se projektu radi).
– Za stipendiju je moguće konkurisati samo jednom u tri uzastopne godine

Visina stipendije, trajanje:
– 3 do 4 nedelje u letnjim mesecima
– Delimična stipendija u iznosu od 615 €
– Paušalna isplata putnih troškova, smeštaj rezerviše organizator

Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu ili pri DAAD-u, referat 324, Kennedyllee 50, D-53175 Bonn.

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

UNIVERZITETSKI LETNJI KURSEVI ZA STRANE STUDENTE U NEMAČKOJ

Ciljna grupa:
Studenti viših godina studija svih fakulteta.

Kratak opis:
Kursevi jezika i kursevi poznavanja nemačke kulture na nemačkim visokoškolskim ustanovama za studente viših godina svih fakulteta.

Uslovi:
– Završene bar dve godine studija do početka stipendije
– Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog jezika
– Najniža starosna granica na početku stipendije 19 godina, najviša 32 godine
– Za stipendiju je moguće konkurisati samo jednom u tri uzastopne godine
– Konkurisanje u poslednjoj godini studija nije moguće

Visina stipendije, trajanje:
– 3 do 4 nedelje u letnjim mesecima
– Delimična stipendija u iznosu od 615 € paušala za učešće na seminaru od 200 € i paušalna isplata putnih troškova
– Smeštaj rezerviše organizator

Rok za konkurisanje:
15. novebar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu.

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

INTENZIVNI KURSEVI JEZIKA ZA STRANE STUDENTE U NEMAČKOJ

Ciljna grupa:
Uspešni studenti svih fakulteta (osim germanistike).

Kratak opis:
Intenzivni kursevi nemačkog jezika u trajanju od dva meseca na jednom od instituta za učenje jezika, npr. Goethe-Institut u Nemačkoj.

Uslovi:
– Završene barem dve godine studija do početka stipendije
– Kod osoba sa završenim osnovnim studijama ili apsolvenata: dokaz o radu u instituciji visokog obrazovanja
– Dokaz o poznavanju nemačkog jezika: najmanje 1. stepen , najviše srednji stepen poznavanja
– Najniža starosna granica do početka stipendije 19 godina, najviša 32 godine
– Za stipendiju je moguće konkurisati samo jednom u tri uzastopne godine

Visina stipendije, trajanje:
– 8 nedelja između juna i januara
– Delimična stipendija u iznosu od 1.300 € uz paušalnu isplatu troškova za učešće na kursu od 1.000 € i paušala za putne troškove

Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu.

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

STUDIJSKA PUTOVANJA I STUDENTSKE PRAKSE U NEMAČKOJ

Ciljna grupa:
Studenti iz inostranstva.

Kratak opis:
Cilj je unapređivanje razmene stručnih saznanja putem poseta i informativnih razgovora na nemačkim visokoškolskim institucijama (studijska putovanja); susreti sa nemačkim studentima i naučnicima; sticanje uvida u privredni, politički i kulturni život u Nemačkoj; obavljanje stručne prakse iz oblasti visokog obrazovanja u preduzećima i javnim ustanovama (studentska praksa).

Uslovi:
– Grupe od 10-15 studenata uključujući i profesora kao pratnju
– Studenti od trećeg semestra
– 7-12 dana

Visina stipendije, trajanje:
– Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgoda i osiguranje od štete nanete drugom licu
– DAAD ni u kom slučaju ne može snositi troškove puta u Nemačku

Studijska putovanja:
– DAAD preuzima troškove boravka (smeštaj i hrana) u Nemačkoj kao i troškove putovanja unutar Nemačke
– Pratnja prevodioca

Studijske prakse:
– 40 € dnevno po učesniku kao dodatak za troškove puta i boravka

Rok za konkurisanje:
Postoje 3 roka za konkurisanje godišnje (15.11, 15.02, 15.05) pri DAAD-u u Bonu.
Konkurisati najmanje četiri meseca pre puta.
Pažnja: Zahtev podneti preko Nemačke ambasade u Beogradu!

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

IAESTE – PRAKSA

Ciljna grupa:
Studenti prirodnih i tehničkih nauka, poljoprivrede i šumarstva.

Kratak opis:
Prakse u preduzećima, istraživačkim ustanovama i na visokoškolskim ustanovama.

Uslovi:
– Osnovno ili dobro poznavanje nemačkog jezika ili dobro poznavanje engleskog
– Ostale preduslove za konkurisanje potražiti kod IAESTE – nacionalnog komiteta

Visina stipendije, trajanje:
– 2 do 3 meseca, u pojedinačnim slučajevima i duže
– Mesečna nadoknada 615 €

Kontakt:
IAESTE Yugoslavia
Jugoslovenski odbor IAESTE, P.O.Box 35-07, 11120 Beograd 35
Karnegijeva 4, http://www.iaeste.ac.rs/

STUDIJSKE STIPENDIJE ZA UMETNIKE

Ciljna grupa:
Umetnici sa akademskim obrazovanjem raznih oblasti (videti dole).

Kratak opis:
Dodatne studije bez sticanja diplome za kandidate iz područja likovne umetnosti, dizajna, filma, muzike i arhitekture, kao i glume, režije, plesa i koreografije.

Uslovi:
– Završeno školovanje u matičnoj zemlji i položen završni ispit
– Dokaz o dobrom ili vrlo dobrom poznavanju nemačkog ili engleskog jezika

Visina stipendije, trajanje:
– Trajanje: jedna akademska godina ili duže
– Mesečna stipendija – 750 €
– Paušalna nadoknada putnih troškova i studijski novčani dodatak

Rok za konkurisanje:
15. novembar (važi datum prispeća) pri DAAD-u u Bonu, Referat 324, Kennedyallee 50, D – 53175 Bonn.

Informacije:
Najvažnije informacije o dokumentima potrebnim za konkurisanje na:
www.daad.de/extrainfo

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

RADNI BORAVCI ZA UMETNIKE

Ciljna grupa:
Predavači na akademijama.

Kratak opis:
Saradnja predavača na akademijama sa jednom od nemačkih institucija (radni boravak), u oblastima: likovna umetnost, dizajn, film, muzika i arhitektura, kao i gluma, režija, ples i koreografija.

Uslovi:
– Aktivnost nastavnika na nekoj visokoškolskoj instituciji u matičnoj zemlji
– Dobro isplaniran program rada
– Pismena potvrda o mentorstvu nemačke visokoškolske ustanove

Visina stipendije, trajanje:
– Trajanje: od jednog do tri meseca
– Mesečna stipendija – 1.840 € za asistente, predavače i mlađe docente, 1.990 € za profesore, u izuzetnim slučajevima 2.240 €

Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu.

Kontakt:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ISTRAŽIVAČKE STIPENDIJE FONDACIJE ALEXANDER VON HUMBOLDT
za mlađe naučnike (postdoktoranti) odnosno Istraživačke stipendije fondacije Alexander von Humboldt za iskusne naučnike

Ciljna grupa:
Natprosečno kvalifikovani naučnici iz inostranstva, koji se nalaze na početku svoje karijere, pri čemu u trenutku konkurisanja za stipendiju od promoviranja ne sme da je proteklo više od 4 godina, odnosno za iskusne naučnike više od 12 godina.
Mlađi naučnici starosti do 40 godina, koji su stekli akademsko zvanje ekvivalentno doktoru nauka (Ph.D., C.Sc ili ekvivalenti) ili koji su aktivnošću u istraživanjima i naučnim publikacijama stekli sličnu akademsku kvalifikaciju.

Kratak opis:
Fondacija Alexander von Humboldt omogućava natprosečno kvalifikovanim naučnicima iz inostranstva dugoročan boravak u Nemačkoj radi istraživačkog rada.
Mogu da konkurišu naučnici svih oblasti. Istraživački projekti se realizuju u saradnji sa naučnicima domačinima na istraživačkim ustanovama u Nemačkoj. Naučnici biraju svog domačina u Nemačkoj kao i istraživački projekat sami i samostalno izrađuju plan istraživačkog rada.

Uslovi:
– Naučnici, koji su stekli akademsko zvanje ekvivalentno doktoru nauka (Ph.D., C.Sc ili ekvivalenti), pri čemu u trenutku konkurisanja za stipendiju od promoviranja ne sme da je prošlo više od 4 odn. 12. godina. Od naučnika se očekuje jasno prepoznatljiv samostalni profil
– Objavljeni naučni radovi u časopisima i izdavačkim kućama, koji odgovaraju međunarodnom standardu
– Potvrda o dobijanju mesta na nekoj od naučno-istraživačkih ustanova u Nemačkoj kao i iscrpno stručno mišljenje naučnika domačina na naučno-istraživačkoj ustanovi
– Preporuka mentora koji je pratio izradu disertacije i drugih naučnika, koji mogu dati informacije o stručnoj kvalifikaciji naučnika koji želi da konkuriše za stipendiju, po mogućnosti i od naučnika van sopstvene ustanove

Znanje jezika:
– Naučnici koji se bave duhovnim naukama, sociologijom i medicinari treba dobro da znaju nemački jezik, ukoliko postoji potreba radi uspešne realizacije projekta; inače je potrebno dobro poznavanje engleskog jezika;
– Naučnici koji se bave prirodnim naukama i inženjeri treba da govore ili dobro nemački ili engleski jezik.

Visina stipendije, trajanje:
– Trajanje je po pravilu od 6 do 18 odnosno 24 meseca
– Mesečna stipendija u iznosu od 2.250 € odnosno 2.450 €, uračunato je paušala za troškove prevoza, dodatak za zdravstveno osiguranje i osiguranje od štete nanete drugom licu.

Dodatno:
– Novčani dodatak za naučnoistraživački rad institutu u Nemačkoj
– Stipendija za intenzivni kurs jezika u trajanju od dva do četiri meseca
– Paušala za putne tročkove
– Dodaci za članove porodice koji prate naučnika
– Evropski dodatak za boravak u nekoj drugoj evropskoj zemlji radi naučno-istraživačkog rada
– Obuhvatna pomoć za bivše stipendiste nakon uspešnog završetka boravka radi naučno-istraživačkog rada

Rok za konkurisanje:
Stalno otvoren.

Kontakt:
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn, Nemačka
tel.: (+49) 0228-833-0 fax: (+49) 0228-833-199
e-mail: info@avh.de

PROGRAM STIPENDIJA NEMAČKE PRIVREDE „ZORAN ĐINĐIĆ“

Ciljna grupa:
Studenti završnih semestara ili osobe sa završenim 1. stepenom studija sa prvim radnim iskustvom; visokoškolske ustanove privrednih i inžinjerskih struka.

Kratak opis:
Ovaj program nudi praksu sposobnim studentima u poznatim preduzećima u Nemačkoj. Stipendisti obavljaju praksu od 3 do 6 meseci i na taj način upoznaju način rada preduzeća, koje im je domaćin. Značajan deo ovog programa čine i niz seminara o nemačko-srpskim odnosima i intenzivni kurs jezika. Program realizuju Nemačka privreda i Fondacija „Dr Zoran Đinđić“, a finansira ga Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ).

Uslovi:
– Studije ekonomije ili tehničkih nauka
– Veoma dobro poznavanje nemačkog i/ili engleskog jezika
– Starosna granica: 30 godina

Visina stipendije, trajanje:
– 3 do 6 meseci
– Mesečna stipendija u iznosu od 500€
– Troškovi prevoza, smeštaja i osiguranja

Rok za konkurisanje:
Do početka novembra preko web-stranice: http://www.djindjic-stipendienprogramm.org/

Kontakt:
Saša Marković
Regionalni koordinator programa „Fond dr Zoran Đinđić“
Tel: +3811126 23 056, e-mail: markovic@stipendienprogramm.org
http://www.djindjic-stipendienprogramm.de/

FONDACIJA KONRAD ADENAUER, STIPENDIJE CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE EVROPSKIH INTEGRACIONIH PROCESA ZEI (ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE INTEGRATIONSFORSCHUNG)

Ciljna grupa:
Studenti na postdiplomskim studijama na ZEI.

Kratak opis:
Fondacija Konrad Adenauer podržava srpske studente na ZEI. Radi se o postdiplomskim studijama na engleskom jeziku u Bonu. Detaljnije informacije: www.zei.de.

Uslovi:
• Prijem na ZEI
• Dokumenta za konkurisanje

Visina stipendije, trajanje:
• Fondacija Konrad Adenauer finansijski pomaže studente

Rok za konkurisanje:
Zavisno od prijema na ZEI.

Kontakt:
http://www.kas.de/serbien/

GODIŠNJE STIPENDIJE POKRAJINE BAVARSKA ZA APSOLVENTE I DIPLOMCE IZ ZEMALJA SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE

Ciljna grupa:
Srpski apsolventi i diplomci, koji u Bavarskoj žele da steknu zvanje master ili doktor nauka.

Kratak opis:
Pokrajina Bavarska objavljuje konkurs za jednogodišnji program stipendiranja studenata iz centralne, istočne i jugoistočne Evrope za akademsku 2015/16. godinu. Fondacija BAYHOST (The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe) dodeljuje stipendije apsolventima i diplomcima iz istočne Evrope (nezavisno od izabranih studija) koji žele da završe postdiplomske studije ili da steknu zvanje doktor nauka na državnim visokoškolskim ustanovama u Bavarskoj. Pravo da se prijave imaju diplomci iz Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunije, Rusije, Srbije, Slovačke i Ukrajine. Stipendije su namenjene za finansiranje doktorskih ili postdiplomskih studija na univerzitetima Bavarske.

Uslovi:
– Državljanstvo Republike Srbije
– Stalno mesto boravka u Srbiji
– Starosna granica u trenutku dodele stipendije 29
– Neophodna finansijska pomoć
– Dokaz o poznavanju nemačkog jezika
– Dokaz o završetku studija sa natprosečnom ocenom na jednoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji u trenutku konkurisanja
– Upis na jednu bavarsku visokoškolsku ustanovu na master ili doktorske studije za vreme stipendiranja

Visina stipendije, trajanje:
– U početku jedna godina, uz načelnu mogućnost da se stipendija produži dva puta do najviše 3 godine ukupno
– Stipendija iznosi mesečno 700 € i u datom slučaju 160 € dodatak za porodicu

Rok za konkurisanje:
Rok za prijavu za aplikacije koje se šalju prvi put je 1. decembar 2014. (datum prijema!).

Kontakt:
BAYHOST
Bayrisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universitätsstraße 31
D-93053 Regensburg
e-mail:
info@bayhost.de
www.bayhost.de
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
https://www.facebook.com/bayhost.regensburg