UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs: idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice

Subotica_Gradska_kuca_opt

„Konkurs za urbanističko tehničko uređenje prostora oivičenim ulicama M.Gorkog,
Štrosmajerovoj, M.Gupca i P. Drapšina“ broj 255-19/14

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE
SUBOTICA, TRG REPUBLIKE 16, http://www.sudirekcija.rs/, u saradnji sa
INŽENJERSKOM KOMOROM SRBIJE – REGIONALNI CENTAR SUBOTICA objavljuje

POZIV
za učešće na konkursu za dizajn:
„Konkurs za urbanističko tehničko uređenje prostora oivičenim ulicama M.Gorkog,
Štrosmajerovoj, M.Gupca i P. Drapšina“ broj 255-19/14
Javno preduzeće Direkcija za izgradnju Grada Subotice, Trg Republike 16,
(u daljem tekstu: Naručioc) poziva sve zainteresovane da učestvuju na

KONKURSU ZA IDEJNO URBANISTICKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE IZGRADNJE I UREĐENJA
STAMBENO-POSLOVNOG BLOKA U CENTRU SUBOTICE

Opis i zahtev u vezi dizajna, odnosno projekta

Tip konkursa:

 1. Po vrsti Konkurs je otvoren.
 2. Prema zadatku Konkurs je idejni.
 3. Po obliku Konkurs je jednostepeni.
 4. Prema nacinu i predaji rada Konkurs je anoniman.

Opis i zadatak konkursa:
Zadatak konkursa je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rešenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice. Površina bloka je oko 3,90 ha, a nalazi se na području između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove.

Konkursno rešenje treba da da odgovor na pitanje rekonstrukcije, odnosno nove izgradnje i uređenja predmetnog prostora vodeći računa o svim aspektima konkursnih uslova.

Način i rok za predaju dizajna, odnosno projekta

Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014. godine, do 15 časova, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu:

Inženjerska komora Srbije,
Regionalna kancelarija Subotica,
ul. Korzo br. 1 / II sprat,
24000 Subotica.

Ucesnici konkursa će svoje radove predati pod šifrom i u zapečaćenom omotu sa naznakom šifre i nazivom:
Konkurs za urbanisticko tehnicko uredenje prostora oivicenim ulicama M.Gorkog, Štrosmajerovoj, M.Gupca i P. Drapšina“ broj 255-19/14 – Ne otvarati”.

Posebna napomena ako je učešće rezervisano za određenu profesiju

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) i domaća pravna lica bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Učesnici konkursa mogu biti i strani državljani ako ispunjavaju ostale uslove za učešće na konkursu.

Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku stručnu spremu iz oblasti arhitekture, ili da je student master studija tog fakulteta.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovodenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je zaposleno kod naručioca.

Napomena:
Pojedinci i autorski timovi nastupaju u zajedničkoj ponudi sa domaćim pravnim licima, jer se nagrade i otkupi isplaćuju isključivo na tekući račun domaćih registrovanih pravnih lica sa obračunatim PDV-om. Sastavni deo zajedničke ponude čini Sporazum, potpisan od strane pojedinca ili autorskog tima i pravnog lica, a kojim se utvrđuje da se isplata nagrada vrši na tekući račun pravnog lica.

Kriterijum za ocenu dizajna, odnosno projekta

Prva faza: RAZLOZI ZA ELIMINACIJU

 • ukoliko učesnik Konkursa ne preda rad u predviđenom roku i na predviđen način;
 • ukoliko učesnik Konkursa ne dostavi sve neophodne priloge predviđene sadržajem konkursnog rada;
 • ukoliko učesnik Konkursa ne ispoštuje klauzulu anonimnosti.

Druga faza: VREDNOVANJE RADOVA
U drugoj fazi konkursni radovi koji nisu eliminisani biće rangirani na osnovu sledećih kriterijuma:

 • da su usklađena osnovna tri aspekta urbanog razvoja: ekonomski, socijalni i ekološki (mogućnost efikasne realizacije rešenja;
 • uspešnost urbane obnove predmetnog prostora, kao polazne osnove za definisanje javnog ulaganja u ovaj urbani blok i da bi usmerilo privatna ulaganja;
 • uspešnost izbora javnih intervencija koja bi generisala privatna ulaganja bilo kroz sanaciju i adaptaciju postojećih objekata, bilo kroz nadogradnju ili dogradnju i
 • konačno, kroz novu izgradnju:
  – originalnost idejnog rešenja,
  – tehničko-tehnološko rešenje i funkcionalnost,
  – urbanističko-arhitektonsko rešenje,
  – estetičnost (forma, oblik i elementi koji formiraju urbane vrednosti),
  – racionalnost predloženih rešenja,
  – uspešnost poštovanja i uklapanja zaštićenih spomenika kulture i korišćenje potencijala ambijentalnih vrednosti.

Članovi žirija

 • Jožef Čipa, dipl. inž. arh.
 • Deže Ludaši, dipl. inž. arh.
 • doc. dr Viktorija Aladžić, dipl. inž. arh.
 • prof. dr Eva Vaništa Lazarević, dipl. inž. arh.
 • doc. dr Marija Maruna, dipl. inž. arh.
 • mr Lazar Kuzmanov, dipl. inž. arh.
 • mr Jasmin Šečić, dipl. građ.inž.
 • Branka Golijan, dipl. pravnik

Odluka žirija obavezuje naručioca.

Broj i vrednost nagrada (u neto iznosima – bez PDV-a)

Raspisivač je za ovaj Konkurs predvideo nagradni fond u iznosu od 833.300,00 dinara bez PDV-a u neto iznosu, odnosno sledeće nagrade i otkupe:

 • 1. nagrada: 418.300,00 din.
 • 2. nagrada: 215.000,00 din.
 • 3. nagrada: 100.000,00 din.
 • dva otkupa po: 50.000,00 din.

UKUPNO: 833.300,00 din.

Naručilac nema obavezu angažovanja autora nagrađenih i otkupljenih radova za izradu planske i tehničke dokumentacije.

Rok za donošenje odluke naručioca

Rok za donošenje odluke naručioca je 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Preuzimanje konkursne dokumentacije i lice za kontakt

Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa internet stranica narucioca http://www.sudirekcija.rs/ ili http://sudirekcija.rs/nabavke.php?nabavke_id=92.

Na istim adresama će se objavljivati i odgovori na pitanja učesnika na konkursu kao i eventualni dopunski materijali od interesa za uspešnost konkursa. Grafički prilozi, zbog obima, će biti objavljeni na sajtu Naručioca 15.09.2014. godine do 15 časova.

Sva obaveštenja u vezi sa ovim konkursom mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671- 525 ili mejla ingkomsu@ingkomora.rs. Lice za kontakt: Nada Vukmirica, Inženjerska komora Srbije – Regionalni centar Subotica, 24000 Subotica, ul. Korzo br. 1 / II sprat.